19 august 2011

PROCES VERBAL AL SEDINTEI B.O. SI NOTIFICARE

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Nesecret
Filiala 1 Timişoara
11.08.2011

RAPORT nr.3


În data de 11.08.2011 s-a desfăşurat şedinţa Biroului operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD. Au participat Col(r) Aromânesei Radu,Cms.şef(r)Palade Săndel, Col(r) Oros Ioan, Mr.(r) Mihalache Cătălin , Col(r) Marcea Petru, Cpt. Cdor (r) Citoiu Aurelian.
Au fost analizate şi stabilite următorele:
a) Referitor la propunerile pentru proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SCMDR:
- Au fost analizate şi aprobate propunerile de modificare ale proiectului ROF;
- S-au stabilit punctele de vedere ale Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara ce vor fi înaintate conducerii centrale a SCMDR prin adresa ce va însoţi propunerile filialei.
- S-a hotărât ca definitivarea componenţei delegaţiei ce va reprezenta filiala Timişoara la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor să se realizeze în momentul când se va cunoaşte cu certitudine data, locul şi condiţiile de desfăşurare ale CNR.
b) Referitor la situaţia achitării cotizaţiei:
- până la data de 15 septembrie se vor face verificări şi se vor stabili membrii de sindicat care au restanţe;
- până la data de 30 septembrie se va lua legătura cu cei în cauză şi se va stabili situaţia fiecăruia în parte.
c) Referitor la situaţia reprezentării în instanţă:
- concomitent cu finalizarea acţiunilor în instanţă pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor (în luna septembrie) atenţia maximă va trebui acordată acţiunilor împotriva deciziilor de revizuire.Pentru aceasta, membrii de sindicat vor trebui să se conformeze ghidului de acţiune postat pe site-ul nostru precum şi afişat în clădirea din str. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 (pe peretele holului).
- În plus, dacă după trecerea a 45 zile de la confirmarea primirii contestaţiei de către Comisiile de contestaţii (MapN, MAI, SRI) nu s-a primit nici un răspuns, membrul de sindicat va trimite aceleiaşi comisii o NOTIFICARE conform modelului de mai jos (care se găseşte şi afişat în str. Liviu Gabor nr. 4)
- Abia după primirea confirmării de primire a NOTIFICĂRII, cu o copie a acesteia şi a confirmării de primire în câte 3 exemplare, plus celelalte documente prevăzute în Ghid, va aduce la sindicat dosarul de prezentare în instanţă.
ATENŢIE !!! Dacă nu se respectă cu stricteţe toate aceste elemente, instanţa de judecată va respnge acţiunea !
c) Referitor la o eventuală colaborare în campana electorală cu USL, membrii Biroului operativ vor continua tatonările, urmând ca o hotărâre să se ia în cadrul unei Adunări Generale a filialei, pe baza unor date concrete, atunci când vor veni din partea forţelor politice interesate.

Preşedintele Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara
Col(r).
Radu Aromânesei

Către Comisia de ________________ de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a _________________--

Subsemnatul_________________________, domiciliat în _______________________________ jud. Timiş, identificat cu C.I. seria____ nr._______________, CNP ___________________, vă transmit următoarea
NOTIFICARE


Prin care vă aduc la cunoştinţă faptul că termenul în care dumneavoastră trebuia să soluţionaţi şi să comunicaţi răspunsul la contestaţia formulată şi comunicată în data de ___________de subsemnatul, împotriva deciziei __________nr. ___/___, emisă de Casa Sectorială de Pensii a ______________ este depăşit cu un număr de________ zile.

Pe cale de consecinţă vă solicit să dispuneţi de urgenţă soluţionarea contestaţiei despre care am făcut vorbire mai sus precum şi comunicarea răspunsului în termenul cel mai scurt posibil.

În situaţia în care nu veţi da curs prezentei notificări, ne vedem nevoiţi să vă acţionăm în judecată, urmând ca dumneavoastră să suportaţi cheltuielile ocazionate cu această procedură.

Semnătură,

FACULTATIV

Către,
Casele sectoriale de pensii ale MAI, MApN şi SRISubsemnatul .............................................. domiciliat în ............., str..., nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap. ... sector ..., CNP........................................., pensionat cu Decizia de pensionare nr. .........din................. vă rog, ca în temeiul LEGII nr. 16 din 02. 04. 1996 a ARHIVELOR NAŢIONALE, art. 21 care prevede că, ,,Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează...”, să-mi eliberaţi buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani respectiv punctajul mediu anual ţinând cont de faptul că MapN a anunţat terminarea revizuirii pensiilor , iar în data de 01.06.2011, pe site-ul oficial al ministerului a fost publicat cuantumul pensiei revizuite pe care o voi primi.
Consider că sunt îndreptăţit, conform legii, să-mi exercit dreptul de a contesta decizia de pensie revizuită, iar pentru acest fapt trebuie să fiu în deplină cunoştinţă de cauză.
De altfel şi în raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea O.G. nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguraţă naţională, înregistrat cu nr. 27/163 din 30 mai 2011 s-a stabilit că buletinul de calcul, pe luni şi ani al punctajului mediu anual se va expedia numai la cerere ţinând cont de costul mare de expediere.
Reţin atenţia asupra respectării prevederilor art. 4 şi 13 din O. G. nr. 27/2002 şi a art. 4(2), 5 şi 7 din O. G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
Solicit răspuns în termen de 30 de zile conform prevederilor art.8(1) din O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 233/2002.
Vă mulţumesc!


Data Semnătura

FACULTATIV DAR UTIL

Către,
Casele sectoriale de pensii ale MAI, MApN şi SRISubsemnatul .............................................. domiciliat în ............., str..., nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap. ... sector ..., CNP........................................., pensionat cu Decizia de pensionare nr. .........din................. vă rog, ca în temeiul LEGII nr. 16 din 02. 04. 1996 a ARHIVELOR NAŢIONALE, art. 21 care prevede că, ,,Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează...”, să-mi eliberaţi buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani respectiv punctajul mediu anual ţinând cont de faptul că MapN a anunţat terminarea revizuirii pensiilor , iar în data de 01.06.2011, pe site-ul oficial al ministerului a fost publicat cuantumul pensiei revizuite pe care o voi primi.
Consider că sunt îndreptăţit, conform legii, să-mi exercit dreptul de a contesta decizia de pensie revizuită, iar pentru acest fapt trebuie să fiu în deplină cunoştinţă de cauză.
De altfel şi în raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea O.G. nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguraţă naţională, înregistrat cu nr. 27/163 din 30 mai 2011 s-a stabilit că buletinul de calcul, pe luni şi ani al punctajului mediu anual se va expedia numai la cerere ţinând cont de costul mare de expediere.
Reţin atenţia asupra respectării prevederilor art. 4 şi 13 din O. G. nr. 27/2002 şi a art. 4(2), 5 şi 7 din O. G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
Solicit răspuns în termen de 30 de zile conform prevederilor art.8(1) din O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 233/2002.
Vă mulţumesc!


Data Semnătura