18 mai 2015

INFORMAREUN PUNCT DE VEDERE


Doamnelor şi Domnilor militari în rezervă şi în retragere, am onoarea să vă prezint poziţia exprimată de camarazi de-ai noştri , specialişti cu o solidă pregătire juridică şi o îndelungată activitate în domeniu, referitor la o problemă de interes pentru viitorul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Veţi constata că nu se emit sentinţe, ci doar se exprimă un punct de vedere avizat. Deciziile le luaţi Domniile Voastre. 

Citiţi şi luaţi aminte...

 

Col(r) Radu AROMÂNESEI      Referitor la comunicatul Departamentului Juridic al S.C.M.D. dat prin Nota de informare nr. 06/  B din 13.05.2015 ; problema reprezentativităţii organizaţiilor sindicale în legătură cu îngrijorările exprimate de membrii de sindicat la expirarea la data de 10.05.2015 a termenului limită de verificare a menţinerii condiţiilor de reprezentativitate a S.C.M.D. în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea  62/ 2011:

I.                    În conformitate cu prevederile art. 221 alin. 2, verificarea condiţiilor de reprezentativitate se face din 4  în 4  ani . Contrar alegaţiilor doamnei col.( r ), Monica Caloian , acesta este un termen imperativ şi pe cale de consecinţă peremptoriu (dirimant) . (“ Peremptoriu” “ a înlătura, a anula “.”Dirimant” “ a pune capăt, a împiedica”), într-un cuvânt eşti decăzut din capacitatea de exerciţiu juridic , adică aptitudinea de a avea şi asuma drepturi , obligaţii într-un raport juridic.

            Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice  este acea parte a capacităţii civile, care constă în aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile  şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile civile , prin încheierea de acte civile, de către organele sale de conducere  .

  Aliniatul 1 din art. 221 prevede  că îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecatorească .

  Aliniatul 3 din acelaşi articol anterior menţionat, prevede  că hotărârile judecătoreşti, prin care se constată îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate ale organizaţiilor sindicale conform prezentei legi, se comunică Ministerului Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale  “ MMFPS ” , care va ţine evidenţa acestora .

Doamna colonel (r) anterior menţionată susţine că aceste prevederi “Expressis Verbis” (“ în termini expliciti , clari , lamuriti”) se referă la alţi subiecţi sindicali  care sunt sub incidenţa prevederilor acestei legi.

  Dorim la modul condescendent, să-i atragem atenţia asupra unei erori de interpretare:

-în 18.08.2009  când prin Decizia 83 a Instanţei de judecată S.C.M.D. a devenit persoană juridică de drept român,  “ De lege lata” (“legea existentă “/ “ în vigoare”) era Legea 54/2003, o lege permisivă privind acest gen şi specie de asociere a cetăţenilor .

- prin Legea 62/2011 art. 2 alin. 1 aceasta dispune : persoanele încadrate cu contract individual de muncă , funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii , membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă, au dreptul fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă să constitue şi / sau adere la un sindicat .

    Se constată astfel că au dispărut categoriile de persoane care erau  menţionate în legea anterioară, abrogate prin apariţia legii noi, astfel;

      1. a. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie în mod independent;

          b.Persoanele care exercită o profesiune în mod independent ;

                c. Persoanele în curs de calificare.

            Instanţa de judecată care a dat decizia favorabilă de înfiinţarea a S.C.M.D, a “interpretat extensiv” prevederile legii de la acea dată “Lex dixit minus quam voluit” (“legea a spus mai putin de cat a vrut “) .

            Prin prevederile art. 219 alin. 1 din Legea 62/2011,  Hotărârile judecătoreşti de dobândiere a personalitatii juridice de către organizatiile sindicale obţinute până la data în vigoare a prezentei legi rămân valabile .

            Chiar dacă Legea 62/2011 este restrictivă prin eliminarea categoriilor persoanelor anterior enumerate, “Ipso Facto” “ Eo Ipso” (“ Prin faptul însuşi” / “ în virtutea faptului însuşi”) şi “ Ipso Jure “ (“ Prin Dreptul însuşi” ),S.C.M.D. a continuat sa fiinteze legal .

            Consideraţiile (“ Motivarea “), juridice ale legiuitorului au fost prevederile art. 1 cod civil”1865” , Titlul preliminar “ Despre efectele şi aplicarea legilor” . Legea dispune numai pentru viitor -“ Ex Nunc” (“Începând de acum “) , ea nu are putere retroactivă -“Ex Tunc” (“ Începând de atunci”). Aceasta şi în conformitate cu regula de drept- “Tempus Regit Actum” (“Timpul -legea în vigoare la un moment dat- cârmuieşte actul - juridic), coroborată ( “întărită”) cu art . 15 , alin. 1şi 2 din Constituţia României cu titlul generic “ Universalitatea” , astfel:

Alin. 1 Cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea .

Alin. 2 Legea dispune numai pentru viitor -“ Ex Nunc” , cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile- “Ex Tunc” .

            De asemenea, Art. 6  din Legea 287 / 2009 ( Noul Cod Civil )prevede:

-          Aplicarea legii civile

Alin. 1 legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare , aceasta nu are putere retroactivă “Ex Tunc” .

Alin. 2 Actele şi faptele juridice încheiate ori săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau după caz a savârşirii lor .

Alin. 3 Actele juridice nule , anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi , sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, dupa caz eficace, potrivit dispoziţiilor legii noi .

Alin. 5 Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate, sau după caz produse ori săvârşite, după intrarea sa în vigoare, precum şi a situaţiilor juridice după intrarea sa în vigoare .

Până aici sperăm că am fost suficient de persuasivi şi elocvenţi, pentru a arăta că  S.C.M.D. nu avea  a-si face probleme pentru a depune toate demersurile diligente (“ atente , grijulii, constiincioase”), pentru a pune în operă procedurile prevăzute la Art. 51 alin.1 lit. C din Legea 62/2011:

  1. Au statut legal de sindicat
  2. Au independenţă organizatorică şi patrimonială
  3. Numărul de membri ai sindicatului reprezintă jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii,

şi la alin. 2 din acelaşi articol : îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate , se constată la cererea acestora de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică , prin depunerea la instantă a documentaţiei prevăzute la Art. 52  .II.        Conform Art. 52 pct. C / legea 62/2011,dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel ;

  1. Copia Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobăndire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei Hotărâri definitive şi irevocabile de modificarea statutului şi / sau componenţei organului executiv  de conducere.
  2. Declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total al membrilor
  3. Dovada privind numărul de angajaţi din unitate , eliberată de angajator
  4. Dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Muncă a unei copii a Dosarului de reprezentativitate .

Uzanţele juridice iau foarte în serios şi tratează ca atare neîndeplinirea termenelor imperative prevăzute de normele juridice în vigoare.

Suntem surprinşi de alegaţia doamnei col. ( r ) Monica Caloian , că nu există sancţiune pentru aşa ceva .

Elementele constitutive ale normei juridice sunt :

-          Ipoteza

-          Dispoziţia

-          Sancţiunea

Este o condiţie “Sine qua non” (“ Fără de care nu “) , ca toate cele trei elemente constitutive să coexiste simultan pentru a fi considerate normă juridică . Lipsa unui singur element component constitutiv este orice dar nu normă juridică . Numai “B.N.R.”- ul d-nului Mugur Isărescu emană legi şi alte acte normative cu putere de lege de reglementare a activităţilor în domeniul bancar –financiar, fără să fie prevăzute sancţiuni în normele juridice .

Sperăm că S.C.M.D. nu s-a contaminat de la B.N.R., şi este format din militari al căror “motto” este “ Semel Fidelis Patriae , Semper Fidelis Patriae” (“ O dată credincios Patriei , Totdeauna credincios Patriei”) si nu fideli ai lui Mamon (Mamona) si Plutus (Pluton) .     

      În concluzie , păstrând proporţiile, iată ce înseamnă neîndeplinirea prevederilor art. 221 din Legea 62/2011 -  “Exempli Gratia” (“ De exemplu bunăoară”) : În momentul în care expiră termenul de valabilitate al “Cărţii de Identitate”, “cărţii de credit” “ card”, “ permis de conducere auto “, “ permis de port-armă” , “ autorizaţie de liberă practică” etc…) la ce urmări prezumaţi absolut, ca veţi ajunge ? Evident, la încălcarea legii şi pe cale de consecinţă veţi suporta rigorile prevederilor legale în domeniul respectiv.

    Prin urmare,  aceasta este şi situaţia S.C.M.D. ca persoană juridică şi entitate organizatorică sindicală, dacă nu a depus demersurile diligente prevăzute de lege pentru a intra in legalitate conform uzanţelor procedurale.

    Dacă nu s-au realizat , nu este totul pierdut , există proceduri legale în acest sens , nu detaliem aici .

    Pe cale de consecinţă, S.C.M.D. nu va mai putea participa la nicio formă de “Dialog Social  Instituţionalizat”, cu nicio entitate organizatorică cu personalitate juridică, publică sau privată, în sensul prevederilor prezentei legi .

     “ Ratio Legis “ (“Ratiunea / Scopul Legii “, “Finalitatea legii”, “Ratiunea de a fi a acesteia” , )   “ Spiritul Legii”, cum este numit uneori , trebuie căutat şi înteles pentru a putea da legii o interpretare adecvată. Interpretul trebuie  să cunoscă astfel care sunt interesele pe care legiuitorul, prin legea anterior menţionată, tinde să le protejeze , ce abuzuri vrea să împiedice, la ce rezultate politice sau sociale doreşte să ajungă .

     Prin urmare,este imperativă îndeplinirea condiţiilor art. 221 alin. 2/ Legea 62/2011 - “ Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 in 4 ani”.

      Concret , practic , vorbim de data de 10.05.2011  , pentru că atunci, prin Legea 62/2011, S.C.M.D.  a dobândit capacitatea de exerciţiu în calitate de persoană juridică de drept român, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. 1 din Legea 287/2009 (Noul Cod Civil) , articol denumit generic “Capacitatea de Exerciţiu”. La data dobândirii “Capacităţii de Exerciţiu”, “Persoana juridică” îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare de la data constituiri lor. 

     Articolul 216 din aceeaşi lege, intitulat “Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice”, prevede:

     Alin. 1 Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare din membrii  organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut  să se însereze aceasta în procesul verbal de sedinţâ , în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărâre sau  decizia respectivă, ori de la data când a avut loc sedinţa , după caz .

    În concluzie; începând cu data de 11.05.2015, orice act emis de Comitetul Director al S.C.M.D. poate fi atacat în instanţâ atât  “Intra Muros” (“Din Interior”) cât şi “Extra Muros” (“Din Exterior”) de către terţii care demonstrează ca au un interes legitim în cauză .

      De aceea, rămânem surprinşi, şi fără a fi acuzaţi că dăm o conotatie peiorativă , maliţioasă sau sarcastică acelui conţinut  al comunicării anterior menţionate (Nota de informare nr. 06/B din 13.05.2015 ), apreciem că respectivul produs este o dovadă de aculturaţie juridică crasă , dacă nu este vorba de altceva .

     Dorim să amintim acestor doamne şi domni, ce apar în comunicat şi îl  asumă,  că “Ignoratia Juris Nocet “ (“Necunoaşterea Legii – dreptului -  este Vătămătoare – dăunătoare”) .

      De asemenea, lipsa de abilitate , incompetenţa, este şi ea sancţionată -  “Imperitia Culpae Adnumeretur” (“Nepriceperea să se socotească drept o vină”).

      Noi sperăm că această problemă, de maximă importanţă, cu consecinţe grave pentru existenţa ulterioară a S.C.M.D. ca entitate organizatorică sindicală, să fie dezbătută şi tratată la nivelul Comitetului Director al S.C.M.D. cu obiectivitate, profesionalism şi seriozitate .

     Am rămas sideraţi de conţinutul “Notei de Informare” anterior menţionate , de modul în care este aruncată în derizoriu o asemenea problemă de maximă importanţă.

          Domnilor din Comitetul Director al S.C.M.D. , nu vrem să fim consideraţi alarmişti şi patetici , dar sunteţi Generali, Chestori , Colonei, Comisari, oameni prezumaţi absolut ca inteligenţi şi educaţi , cu un emolument cultural superior oamenilor obişnuiţi , mandataţi de nişte oameni de o tipologie aparte şi distinctă -  “Militaris Condenscendentus”( “Militari Respectati -Respectabili”) , oameni care prin definiţie, natura  şi esenţa personalităţii lor  sunt dubitativi şi cartezieni , adepţii conceptului “Sine Ira Et Studio” (“Fără ură şi părtinire”).

          Cum puteţi rămâne impasibili când vi se prezintă o asemenea lucrare ? Nu este o întrebare retorică .

         Atragem atenţia doamnei şi domnilor care îşi asumă această notă de aşa zisă informare si conţinutul ei , că dumnealor nu lucreaza pentru S.C.M.D. “Ad Honores” (“Onorific” -Fără plată”) sau “Pro Bono” (“Pentru dreptate” deci gratuit).

        Dumnealor lucrează “Pro Domo Sua” (“ Pentru propriul interes” deci oneros) , fiind consideraţi practicieni ai dreptului , deci profesionişti competenţi în domeniu. “Scientia Est  Potentia” (“Stiinţa este puterea”), deci ştiinţa costă şi este scumpă .

        Este o abordare şi atitudine normală din partea dumneavoastră,  într-o societate  care clamează democraţia liberală parlamentară şi economia de piaţă . Dar , orice acţiune are şi reactiune , orice avers are şi revers , într-un cuvânt aceasta este dialectica lumii în care trăim .

        “Dar suntem cetăţeni Europeni şi avem drepturi”, cităm ca din clasici în viaţă dintr-o notorie reclamă de interes public , cu atât mai mult cu cât sunteţi gratificaţi din banii proveniţi din cotizaţiile membrilor S.C.M.D.

        Materialul nostru nu se doreşte a fi vexatoriu pentru cei mandataţi să conducă S.C.M.D. , nu vituperăm împotriva nimănui , dar vrem să atragem atenţia  că s-a creeat o stare de spirit mefiento-pernicioasă în rândul membrilor de sindicat privitor la “Buna Credinţă” (“Bona Fide”) a Comitetului Director al S.C.M.D.

       Orice Relaţie Socială, deci şi Raportul Juridic care există între Comitetului Director al S.C.M.D si ceilalti membri de sindicat se bazează pe “Bona Fide” şi este condiţia “Sine qua non” ca S.C.M.D să existe şi să funcţioneze mai departe ca entitate organizatorică sindicală.

      Prin urmare,  dorim o explicaţie pertinentă, veridică şi mai ales concludentă privitoare la această stare de fapt şi de drept , dată la modul oficial de domnul col. ( r ) dr. Mircea Dogaru  preşedintele S.C.M.D., pentru  a elimina această situaţie de mefienţă la adresa conducerii sindicatului .             “Veritas Simplex Oratio!”
             (“ Susţinerea adevărului –este- simplă! ” )


14 mai 2015

NEDUMERIRE

CHIAR AŞA...?!

 

(2)

 

 

         Conform Notei de informare nr. 06 din 13.05.2013 emisă de Departamentul Juridic, aflăm că SINDICATUL Cadrelor Militare Disponibilizate „nu se pliază” pe prevederile Legii nr. 62/2011, cea care reglementează organizarea SINDICATELOR. Deoarece în România orice organizaţie cu personalitate juridică, instituţie, entitate economică etc. are la baza constituirii şi a derulării activităţii un act normativ, am dori să ştim care este acesta în ceea ce priveşte SCMD, deoarece stă la originea statutului pe baza căruia membrii organizaţiei achită o cotizaţie.
             Asta doar în situaţia când nu ar fi vorba de o proprietate privată a membrilor fondatori, ceea ce ar da dreptul acestora  de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.


               Şi totuşi, care LEGE... ?

 

Col(r) Radu AROMÂNESEI 

 

PS     Sunt curios ce părere au despre gogomănia asta camarazii cu pregătire juridică !

13 mai 2015

COMPARAŢIE

CHIAR AŞA...?

2 aprilie 2015

..Nu există unul, două, nouă sau mai multe proiecte, ci UNUL SINGUR. Un Proiect care nu este nici “al lui Duşa”, nici “al lui Dogaru”, cum nu a fost nici “al lui Dobriţoiu”...
Este Proiectul de care a răspuns, din ordinul premierului, domnul ministru Duşa, în 2013...
Este Proiectul pe care şi l-a asumat dl. viceprim-ministru, gl.(r) dr. Gabriel Oprea care, la data de 13 ianuarie 2015, a convocat la Guvern miniştrii şi secretarii de stat de resort, precum şi şefii direcţiilor de specialitate din toate structurile sistemului şi presedinţii sindicatelor. Comisia constituită atunci, având drept misiune eliminarea tuturor discriminărilor, a elaborat forma actuală a Proiectului asupra căreia toată lumea a căzut de acord la 12 februarie a.c., asumându-şi-o prin semnătură...

Să verificăm: 
Proiect GUVERN
Proiect SCMD
Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), mai puţin solda de grad/salariul gradului profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor realizate in 6 luni consecutive,  din ultimii 5 ani de activitate, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), actualizate la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 28.(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

Art. 28. (3) Actualizarea prevăzută la alin. (1) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
Art. 28 (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a exercitării unor funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, o reprezintă media soldelor funcţiei de bază/salariilor  funcţiei de bază, corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), din ultimii 5 ani de activitate anteriori trimiterii în misiune permanentă în străinătate, sau suspendării pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

Art.28 (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a exercitării unor funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, o reprezintă media tuturor veniturilor realizate corespunzator functiilor indeplinite în 6 luni consecutive, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a-c, din ultimi 5 ani de activitate anteriori trimiterii în misiune permanentă în străinătate, sau suspendării pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 32. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.

Art. 32. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este de 5%. Baza lunară de calcul pentru care se va determina contribuţia individuală o reprezintă solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază.

Art.32. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va conduce la diminuarea soldelor/salariilor nete realizate lunar.

Art. 32(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va conduce la diminuarea sau majorarea venitului net realizat lunar din solde/salarii.
Art. 41. – Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţie de bază avută la data respectivă, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care are dreptul.

Art. 41. – Pensia pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, este egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţie de bază avută la data respectivă. Militarul, poliţistul ori funcţionarul public cu statut special, în rezervă sau în retragere, poate opta pentru pensia din sistemul public de pensii.

Art.61. (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau soldele de funcţie/salariile de funcţie...
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
Art.61. – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau soldele de funcţie/salariile de funcţie...
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi solda corespunzatoare celei mai mari functii detinute pe timpul activitatii. Actualizarea se face din oficiu.


Art. 61. (2) În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.


Art.64.(3) Plata drepturilor de pensie pentru care optează soţul supravieţuitor se efectuează începând cu data suspendării pensiei proprii.

Art.75. (2) Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare şi actualizare a pensiilor generate de evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum corelată cu creşterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia primei actualizări reglementată de art.61 alin.(1).


Art. 78. – Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizează  vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, și care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.

Art. 78. – Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare, nevalorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 82. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi:
a) tratament balnear şi de recuperare, în condiţiile legii;

Art. 82. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi de asigurări sociale:
a) tratament balnear care se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
b) bilete de odihnă şi tratament, acordate conform prevederilor legale;

Art.82. (3) Dovada prevăzută la alin. (2) se poate face prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
(4) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.Art.107. (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 care nu au fost asimilate stagiilor de cotizare în condiţii speciale, respectiv condiţii  deosebite, se utilizează la reducerea vârstelor standard de pensionare conform prevederilor art. 21 alin. (1).

Art.107. (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 10 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale, respectiv condiţii  deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, sunt încadrate în condiţii speciale.


Art.108. (3) În perioada de aplicare etapizată a prevederilor Legii–cadru nr. 284/2010, contribuţia individuală la bugetul de stat prevăzută la art. 32, se calculează la solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislaţia în vigoare la 31.12.2009.

Art.111. (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificarile şi completările ulterioare, şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
Art.111.(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special rezultate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
Art.111. (2) Prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maxim 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.

Art.111. (2) Prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 12 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.

Art.111. (5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4).

Art.111. (5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (3).
Art.112. (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi alin. (5) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4).


Art.112. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (3).

Art. 123. - (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, elaborate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 123. - (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, elaborate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 124.  În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, persoanele prevăzute la art. 3 pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza prezentei legi sau al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 125. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 124. – Prezenta lege intră în vigoare la data de
Art. 126. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) art. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;
b) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 165/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011;
d) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor  acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare;
f) art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII la Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare;
g) dispoziţiile contrare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
h) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

Art. 125. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) art. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;
b) art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare;
c) art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII la Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28decembrie 2010, cu modificările ulterioare;
d) dispoziţiile contrare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
f) Legea 165/2011 pentru aprobarea OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
h) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.


Şi Atunci vorbim despre încredere, informare corectă etc. etc......!
Iar în contimuare, se recunoaşte că totuşi există două proiecte, după cum "informează" cu întârziere Departamentul Juridic:
 "După cum se cunoaşte,  noua Lege a pensiilor militare de stat se bucură în prezent de două proiecte (sublinierea noastră), ambele aflate la Senatul României. Primul proiect a fost depus la iniţiativa  SCMD, în 24.03.2015, de un grup de parlamentari (printre care d-na Minca, dl. Dalca şi dl. Pelican), proiect care a fost înregistrat sub nr. B 123/2015. Ulterior, pentru a marca Ziua Forţelor Terestre, în 22.04.2015 Guvernul României s-a hotărât în sfârşit să trimită Parlamentului propriul proiect privind pensiile militare. Acesta a fost înregistrat la Senat cu nr. B 218/2015, rebotezat între timp cu L 212/2015...."

PRIN URMARE, CINE MINTE ?

PS 


Conform Notei de informare nr. 06 din 13.05.2013 emisă de Departamentul Juridic, aflăm că SCMD „nu se pliază” pe prevederile Legii nr. 62/2011, cea care reglementează organizarea sindicatelor. Deoarece în România orice organizaţie, instituţie, entitate economică etc are la baza constituirii şi a derulării activităţii un act normativ, am dori să ştim care este acesta în ceea ce priveşte SCMD şi pe baza căruia membrii organizaţiei achită o cotizaţie. Asta doar în situaţia când nu ar fi vorba de o proprietate privată a membrilor fondatori, ceea ce ar da dreptul acestora  de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. Şi totuşi, care LEGE ?

Col(r) Radu AROMÂNESEI