26 februarie 2013

Informare

Model documente în sprijinul rezerviştilor care contestă noile decizii de pensii1.Casa Sectorială de Pensii din M.Ap.N. – Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sectorul 6,
                                                                      cod poştal 061416
2. Casa Sectorială de Pensii din M.A.I.-Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, Sectorul 4,
                                                                 Cod poştal 040133
3. Casa Sectorială de Pensii din S:R:I- U.M. 0472 Bucureşti sau str. Amzei nr. 4 sectorul 1


CĂTRE
COMISIA DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ .........

Domnule Preşedinte

            Subsemnatul (grad, r., rtg.) nume, prenume cu iniţiala tatălui,    domiciliat în ___________________________________________________ identificat cu act de identitate Seria _____ Nr. _________ şi CNP ___________________________ ofiţer, subofiţer, maistru militar, de inf., art., etc. promoţia ____________________ trecut în rezervă la data _____________ cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr. _________ din _____________ şi cu dosar de pensie nr. ___________ din ________________ în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 şi a art. 22 din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 1/2011, (aprobată prin Legea 165/2011) formulez prezenta

CONTESTAŢIE

Împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ____________ din ________________ eliberată de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. prin care solicit:

1.      Anularea Deciziei de revizuire menţionată pe care o consider netemeinică şi nelegală având un cuantum incorect stabilit.
2.      Revizuirea pensiei cu stabilirea corectă a datelor cu privire la veniturile realizate de subsemnatul conform metodologiei prevăzute în O.U.G. nr. 1/2011 şi a O.G. nr. 33/2002.
3.      Restituirea sumei cu care am fost prejudiciat în valoare de _______________ lei.
Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele

MOTIVE

A.        Motive de nelegalitate
1.         Încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011.
a.   Prin emiterea Ordinului nr. SMG 17/10.02.2011, se încalcă dispoziţiile art. 8 al O.U.G. nr. 1/2011 care dispune că ordinele sau instrucţiunile privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, se emit de ministrul Apărării Naţionale (MAI, SRI) şi nu de şeful SMG, astfel încălcându-se competenţa stabilită de ordonanţă.
b.   Deşi potrivit OUG 1/2011 art. 1 al .3 şi a Ordinului SMG nr. 17/10.02.2011 se prevedea terminarea revizuirii până la 31.12.2011, această prevedere a fost încălcată făcându-se o altă reevaluare peste această dată, într-o decizie pe care am primit-o la data de ...............2013;
c.   În acelaşi timp ordinul nu stabileşte şi modalităţile tehnice de identificare a datelor cu privire la veniturile realizate aşa cum cere ordonanţa ci stabileşte numai modalităţile de transmitere, cine şi până la ce dată.
Această stare de fapt a condus la erori, privind perioadele de activitate, şi cuantumuri de venituri lunare greşite.

2.         Încălcarea dispoziţiilor O.G. 33/2002 aprobată prin legea 223/2002 privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor.
Anexa la decizia de revizuire nr. _____________ din _____________ a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. (MAI, SRI) în care sunt specificate veniturile realizate reprezintă în fapt o adeverinţă a cuantumurilor lunare realizate. În această situaţie, conform dispoziţiilor O.G. nr. 33/2002 Anexa trebuia să menţioneze documentele din care au fost extrase datele ce le cuprinde, ce reprezintă sumele respective, iar pentru perioadele pentru care nu au putut fi identificate veniturile trebuia să se facă precizarea lipsei documentelor necesare.
Nefăcându-se aceste menţiuni necesare şi legale Anexa nu îndeplineşte condiţiile de legalitate şi nu prezintă garanţia că reflectă realitatea, personal neputând verifica autenticitatea lor.
Consider că această stare de fapt a condus la erori în revizuirea pensiei mele ce au determinat diminuarea cuantumului ei.

B.       Motive de netemeinicie
Decizia de revizuire nr. ____________ din _______________ a fost întocmită eronat, în grabă, cu perioade de activitate lipsă şi cuantumuri lunare greşite astfel:

a.         Perioade de activitate lipsă:
-
-
-
-
b.         Cuantumuri lunare greşite:
-
-
-
-
c.         Anexa la decizie este eronat întocmită fiind în discordanţă cu veniturile stabilite în adeverinţa nr. __________ din _____________ emisă de CMZ __________________.
d.         Şi alte motive constatate.

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-         copia Deciziei de revizuire nr. __________ din _______________
-         copia Deciziei de pensionare emisă în temeiul Legii nr. 164/2001.
-         copia Deciziei de recalculare nr. ____________ din ___________
-         copia Adeverinţei nr. ___________ din ____________ emisă de CMZ __________
-         alte documente necesare probării afirmaţiilor din cerere dacă se dispune de ele.


În situaţia în care solicitarea mea nu va fi soluţionată pozitiv şi în termenele prevăzute de lege mă voi adresa instanţelor competente.

Data                                                                                                                          SemnăturaMemoriu adresat in nume personal Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).


        
             Consideram util ca in demersurile noastre, privind recuperarea drepturile ce ni se cuvin in legatura cu pensia, sa introducem si un memoriu adresat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, redactat si trimis in nume personal. Raspunsul primit, pe care il anticipam a fi favorabil, va putea fi depus in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata. Modelul documetului este redat mai jos pentru a putea fi folosit de cat mai multi dintre colegi. Adresa de expeditie este urmatoarea: Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 010155.
              In situatia in care, direct sau prin intermediul unor colegi, aveti cunostinta despre alte aspecte care constituie discriminari, de orice natura, la care sunt supusi membrii de sindicat, va rugam sa ii incurajati sa se adreseze CNCD.
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) în …………, Str. …………. nr. ….., bl. …., ap. ….,  jud/sect. …………., posesor(are) al(a) cartii de identitate seria …… nr. ……………, eliberata de ………... la data de ………….., CNP ………………., ma adresez dumneavoastra pentru a ma sprijini in urmatoarea problema:
In anul ……….., dupa o cariera de …….. ani  in …………(MApN, MAI, SRI) am fost trecut (a) in rezerva cu drept de pensie. In baza Legii nr. ………..(164/2001, 179/2004) mi s-a calculat o pensie militara de stat in valoare neta de ………. lei. Prin aparitia Legii nr. 119/2010, a HG nr. 735/2010 si a OUG nr. 1/2011, pensiile militare de stat - prin incalcarea mai multor principii de drept intern si comunitar - s-au tranformat (nelegal) in …. ajutoare sociale, iar fostii militari/politisti in rezerva in ….. asistati sociali (a se vedea Legea nr. 263/2010). In baza noii reglementari pensia mea a scazut cu ...... lei, inregistrand din 01.01.2011 pana in prezent un prejudiciu ilegal de ...... lei. 
Din multitudinea de aspecte ilegale si netemeinice care s-au intamplat in aceasta epopee nedorita, va supun atentiei dumneavoastra doar cele legate de principiile egalitatii de tratament si al nediscriminarii. La data aparitiei Legii nr. 119/2010, art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor castigate, mentionand ca in cazul in care in urma recalcularii pensiei rezulta un cuantum mai mic fata de cel aflat in plata, se mentine acesta din urma. De remarcat faptul ca legiuitorul a avut grija ca acelasi principiu sa fie cooptat si in cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5). Ceea ce este total inechitabil si discriminatoriu este faptul ca legiuitorul a „uitat” sa prevada acelasi drept si pentru militarii/politistii in rezerva cu drept de pensie, actele normative mentionate mai sus necuprinzand astfel de prevederi.
Discriminarea la care am fost supus(a) este subliniata si de faptul ca activitatea mea nu a fost guvernata de dreptul muncii (fiind de natura contractuala), avand drept consecinte - printre altele - munca nenormata si lipsa carnetului de munca. Inexistenta unui astfel de document, in care sa se consemneze cu acuratete veniturile realizate, a facut aproape imposibila aplicarea corecta a principiului contributivitatii, fie el aplicat chiar sub forma ipotetica „ca si cum as fi contribuit la fondul de asigurari sociale”. Prin acceptarea, de catre Casa sectoriala de pensii a ……..(MApN,MAI, SRI), in determinarea cuantumului pensiei a unor documente indirecte fara valoare juridica (diverse adeverinte eliberate de centrul militar judetean/de sector sau de catre diverse unitati militare) am fost nedreptatit (a) si discriminat (a) in mod flagrant intrucat fizic este imposibil sa se stabileasca totalitatea veniturilor realizate de mine (parte dintre documente au fost distruse conform legii, in functie de termenul de pastrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute in tabelul cu „Date si  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale. Spre exemplu: in perioada …………… si/sau in perioada ………………. (se descriu pe scurt situatiile in care nu au putut fi gasite veniturile realizate – misiuni in strainatate legendate, detasari in economie: munci agricole, santiere, mine etc., desfasurarea unor activitati strict particulare etc., din care sa rezulte imposibilitatea retinerii unor date certe cu privire la veniturile realizate).
Fata de situatia prezentata mai sus, va rog sa ma ajutati in conformitate cu prevederile HG  nr. 1194/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intreprindeti demersurile stipulate de lege si sa confirmati discriminarea la care am fost supus.
Va multumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastra!
Anexez solicitarii mele urmatoarele documente:
-        Decizia de pensie in baza Legii nr.  (164/2001, 179/2004)
-        Deciziile de pensie in baza OUG nr. 1/2011
     
 Semnatura  ……………………                                        Data ………………                                           


PRESEDINTELUI CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII

20 februarie 2013

ComunicatCONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
A FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD

         Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara , întrunit în şedinţă în ziua de 19 februarie 2013, a stabilit următoarele:

Se convoacă Adunarea Generală a Filialei (AGF) în data de marţi, 26 februarie orele 18.00 cu următoarea Ordine de zi:
1.     Informare asupra activităţilor desfăşurate de către structurile de conducere  ale SCMD, la nivel central şi local, de la ultima AGF din data de 27 noiembrie 2012 şi până în prezent;
2.     Analizarea şi stabilirea modalităţilor de acţiune pentru perioada următoare, în vederea realizării obiectivelor organizaţiei;
3.     Stabilirea modalităţilor de reacţie în situaţia primirii de noi decizii de pensie dezavantajoase şi a continuării acţiunilor în instanţă;
4.     Analizarea achitării cotizaţiei pe primul semestru al anului 2013;
5.     Diverse.

Activitatea se va desfăşura în sediul din str. Dr. LIVIU GABOR nr. 4, etajul 1 , sala AUDITORIUM.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
 Col(r) Radu AROMÂNESEI

19 februarie 2013

ComunicatNoi v-am sprijinit...!

( mesaj adresat preşedinţilor PSD, PNL, PC Timiş, parlamentarilor USL din Timişoara, însoţit de copii ale Acordului de colaborare semnat în data de 24 martie 2012 şi ale Programului de guvernare al USL pentru anul 2012, Capitolul 7-APĂRAREA)

            Pentru rezerviştii cu pensiile diminuate, perioada de după instaurarea noii guvernări, susţinută de o majoritate parlamentară aşa cum România nu a mai avut, reprezintă, din păcate , o mare deziluzie.
            Ţinând cont de acordurile de colaborare încheiate încă din perioada preelectorală cu USL, de implicarea directă şi sprijinul concret acordat în alegeri atât ca organizaţie (SCMD) cât şi ca persoane, de asigurările primite şi de faptul că impactul bugetar pentru corectarea nedreptăţii la care am fost supuşi este minim, ne-am fi aşteptat ca cele două obiective imediate ale noastre (revenirea pensiilor diminuate la cuantumul din decembrie 2010 şi abrogarea interzicerii cumulului pensie-salariu) să-şi găsescă o rapidă rezolvare. Nu a fost să fie ! De ce ? 
            Probabil  cauza o constituie tocmai existenţa acestei organizaţii, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, apariţie inedită şi controversată pe arena vieţii sociale şi politice din România, care pentru prima dată a coagulat un segment profesional distinct, ce nu a fost niciodată implicat în acţiuni revendicative. Deşi acum se aminteşte foarte puţin despre acţiunea de protest masivă  la nivel naţional din ianuarie 2011, la vremea ei aceasta a produs stupefacţie în societate şi temeri profunde asupra diriguitorilor de la nivel naţional. O asemenea ofensivă în stradă şi pe canalele mass-media în ţara noastră nu se mai văzuse , cu atât mai mult cu cât aceasta era pornită de către militari în rezervă care, în mod natural, aveau fireşti conexiuni cu cei aflaţi (încă) sub Drapel. Puşi în faţa unei situaţii atât de neaşteptate şi grave, guvernanţii momentului au făcut, pe faţă, pasul înapoi, dar în acelaşi timp, pe căi oculte, au luat măsuri pentru contracararea  influenţei SCMD, prin majorarea pensiilor unora dintre rezervişti şi diminuarea altora, pe criterii care nu au nimic comun cu logica şi, în multe cazuri, nici cu legalitatea !
            În această conjunctură, apropierea dintre SCMD şi opoziţia de atunci a apărut ca ceva nu numai firesc dar şi sincer, mai ales că simpatiile politice, exprimate deschis sau nu, ale majorităţii militarilor în rezervă au înclinat mai întotdeuna spre unul sau altul dintre cei doi poli ai USL ( aşa se explică şi eşecul unui controversat personaj, de a-şi creea un partid important axat pe militarii în rezervă).
            Prin  urmare, este greu de înţeles situaţia de acum, când prin luările de poziţie echivoce şi uneori contradictorii, actualii guvernanţi fac tot posibilul să amâne tranşarea situaţiei, sub diferite pretexte.    
            Este normal ca înainte de elaborarea unei noi legi, să se facă o analiză pertinentă asupra situaţiei create de legislaţia în curs, este firesc să fie descoperiţi cei care au primit pensii pe criterii ilegale, dar ce legătură are aceasta cu repararea nedreptăţii făcute celor cărora pensiile le-au fost diminuate abuziv şi acum existenţa lor şi a familiilor lor a devenit tot mai precară de la lună la lună ?
             Orice săptămână de întârziere, orice zi chiar, produce confuzie , exasperare, nemulţumire printre cei care, afiliaţi sau nu, au avut încredere în SCMD şi în opţiunea acestuia de a sprijini hotărât USL în alegeri ! Faptul că aceasta diminueză prestigiul şi influenţa SCMD în rândul militarilor în rezervă este o realitate, dar USL ar trebui să înţeleagă faptul că loveşte într-un aliat care i-a fost fidel, de care va mai avea nevoie în viitor , dar care nu va mai fi prezent atunci când „va suna goarna” !
             USL trebuie să conştientizeze că marginalizarea SCMD va lăsa locul altor forme de organizare, mai docile şi mai apropiate de conceptul de „marea mută” care a fost atribuit militarilor până la apariţia SCMD, dar al căror spirit combativ s-ar putea să nu fie la nivelul cerinţelor confruntărilor electorale ce vor veni.
            Toate aceste aspecte au fost  dezbătute la întâlnirea care a avut loc în data de vineri, 15 februarie , la sediul Senatului României. Activitatea a fost moderată de Domnul Gl.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, senator PNL, preşedintele Comisiei Senatoriale pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, fost ministru al Apărării Naţionale. Au participat, din partea structurilor guvernamentale, secretari de stat din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, alţi  înalţi oficiali din cadrul ministerelor menţionate şi din SRI, iar din partea SCMD vicepreşedinţi ai Biroului Operativ, preşedinţi şi reprezentanţi ai filialelor din teritoriu, care au prezentat, printre altele, şi acordurile de colaborare încheiate în perioada (pre)electorală cu structurile USL. Judeţul Timiş a fost reprezentat de Gl.bg.(r) Mircea Mândru, din partea filialei Lugoj şi de Col(r) Radu Aromânesei, preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD, coordonator al Zonei de Vest.
            Concluzia discuţiilor a fost faptul că actuala guvernare înţelege necesitatea elaborării unei noi legi a pensiilor militare de stat şi acţionează în acest sens, dar pentru emiterea Ordonanţelor de Urgenţă reparatorii solicitate de anul trecut de SCMD, şi cuprinse în programul de guvernare al USL pentru ...2012, este nevoie de o decizie politică.
            Ori tocmai această DECIZIE POLITICĂ solicită cu insistenţă şi SCMD, deoarece starea de nemulţumire a membrilor noştri stă să izbucnească.
            Respectuos aducem la cunoştinţa celor pe care încă îi considerăm aliaţi, faptul că la şedinţa Comitetului Director al SCMD din data de 5 februarie, s-a stabilit continuarea discuţiilor, cu reprezentanţii guvernului şi ai majorităţii parlamentare, referitoare la emiterea ordonanţelor de urgenţă solicitate, iar în situaţia că până la data de 1 martie nu sunt semnale clare că obiectivele noastre vor fi îndeplinite, SCMD va trece, cu regret, la acţiuni publice de readucere aminte a prevederilor acordurilor şi a angajamentelor luate de USL !

         19.02.2013          Vicepreşedinte coordonator Zona de Vest
                                      Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                              Col(r) Radu AROMÂNESEI

17 februarie 2013

InformareRundă de discuţii la Senat,

            În data de 15 februarie a.c., între orele 10.00-13.00, în Bucureşti, la sediul Senatului României, în sala „Avram Iancu”, din iniţiativa filialelor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) din Bucureşti, Ilfov şi din Zona de Sud-Vest,  a avut loc o nouă rundă de discuţii referitoare la modalitatea de rezolvare a solicitărilor SCMD, cuprinse în cadrul Acordurilor de colaborare din perioada (pre)electorală încheiate între organizaţiile USL şi filialele SCMD din teritoriu.
            Din partea structurilor guvernamentale au participat :
- Domnul VASILE COSTEA, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale
   pentru Relaţia cu Parlamentul, Informare Publică şi Creşterea Calităţii Vieţii Personalului;
- Domnul CONSTANTIN CĂTĂLIN CHIPER, secretar în Ministerul Afacerilor Interne;                                                                           
- Doamna GEORGETA BRATU, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
- Preşedinţii Caselor Sectoriale de Pensii din cadrul MApN, MAI, SRI ;
- Alţi generali, ofiţeri cu grade superioare şi înalţi funcţionari din structurile guvernamentale mai sus menţionate.
  
            Din partea SCMD au participat vicepreşedinţi ai Biroului Operativ, preşedinţii şi reprezentanţii filialelor organizatoare, preşedinţi şi reprezentanţi ai filialelor din teritoriu.
            Zona de Vest a fost reprezentată de Gl.Bg.(r) Mircea MÂNDRU din partea Filialei Lugoj, Col(r) Mihail-Adam MAFTEI- preşedintele Filialei Ineu şi Col(r) Radu AROMÂNESEI -preşedintele Filialei 1 Timişoara, coordonator pentru Zona de Vest.
            Activitatea a fost moderată de Gl.lt.(r) Corneliu DOBRIŢOIU, senator PNL, preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Senatul României, fost Ministru al Apărării Naţionale.
            De la începutul discuţiilor, reprezentanţii guvernamentali au fost de acord cu necesitatea rezolvării problermelor militarilor în rezervă şi au menţionat că există preocupări pentru emiterea unei legi a pensiilor militare de stat, iar domnul Vasile Costea , secretar de stat la MApN, a menţionat chiar faptul că aşteaptă sprijin din partea sindicaliştilor pentru a primi propuneri cu rezervişti care au lucrat în domeniul financiar sau juridic pentru a contribui la realizarea noii legi ; cu toate acestea, niciunul dintre oficiali nu a putut sau nu a fost mandatat să dea un răspuns tranşant în ceea ce priveşte elaborarea ordonanţelor de urgenţă reparatorii solicitate de SCMD !
            În consecinţă, reprezentanţii militarilor în rezervă au înaintat următoarele propuneri:

ÎN REGIM DE URGENŢĂ
 1. Sistarea emiterii altor decizii de pensie până la încheierea auditului şi stabilirea pagubelor, abuzurilor, încălcării legilor şi nedreptăţilor comise;
 2. Emiterea de către conducerea politică aflată la Putere a unui comunicat prin care să-şi exprime clar punctul de vedere şi intenţiile faţă de problemele militarilor în rezervă;
 3. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului prin care, până la apariţia unei noi Legi a pensiilor militare, pensiile rezerviştilor care au fost diminuate abuziv în urma aplicării OuG 1/2011să revină la cuantumul din decembrie 2010;
 4. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului pentru anularea capitolului IV din Legea 329/2009 privind interzicerea cumulului pensie-salariu.

PE TERMEN MEDIU
 1. Continuarea şi finalizarea în termen de cel mult 60 zile a auditului şi stabilirea întregului prejudiciu adus, atât interesului public cât şi celui personal, prezentarea concluziilor într-un document şi luarea măsurilor legale împotriva celor care s-au făcut vinovaţi de abuzuri şi de încălcarea legislaţiei;
 2. Cooptarea în comisia de audit a unor militari în rezervă, din rândul celor care în activitate au mai participat la astfel de acţiuni. Aceştia vor fi selecţionaţi şi apoi avizaţi de către specialiştii din MApN, în scopul ca prin contribuţia lor să asigure o mai mare transparenţă a actului de audit.

PE TERMEN LUNG (pe durata actualei sesiuni parlamentare, până în iulie)
 1. Elaborarea unei noi Legi a pensiilor militare de stat, aplicabilă întregului personal militarizat din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, care să ţină cont de specificul activităţii celor care deţin grade militare, care se supun unor obligaţii, rigurozităţi, privaţiuni şi restricţii deosebite faţă de ceilalţi cetăţeni ai României.
       În acest sens, reprezentanţii militarilor în rezervă prezenţi, au propus consultarea şi chiar completarea proiectului început de comisia condusă de fostul secretar de stat din MApN, doamna Simona SÎRBU, având în vedere că la vremea lui acesta reprezenta punctul de vedere al coaliţiei, cuprins în pogramul de guvernare al USL, şi a fost realizat cu concursul reprezentanţilor ministerelor interesate ca şi al reprezentanţilor ministerelor muncii, finanţelor, ai altor organizaţii ale militarilor în rezervă cât şi a militarilor din activitate.
      Ca urmare a discuţiilor şi dezbaterilor susţinute cu argumente de ambele părţi, poziţia iniţial reticentă a oficialităţilor s-a mai nuanţat, ajungându-se în final la următoarele rezultate:
 1. Realizarea unei comisii comune , cu reprezentanţi MApN, MAI, SRI, ai militarilor în rezervă şi ai celor din serviciul activ (ca şi în comisia Sîrbu) care va lucra la elaborarea în regim de urgenţă a unui proiect de lege a pensiilor militare de stat. Conform informaţiilor furnizate de domnul Vasile Costea, secretar de stat la MApN, există deja trei variante de lege în discuţie, se va analiza şi varianta Sîrbu, urmând ca varianta finală să fie decisă de comisia care va lucra la elaborarea legii;
 2. În cazul în care va exista o decizie politică în acest sens, este pregătită şi o Ordonaţă de Urgenţă a Guvernului care să fie introdusă până la apariţia legii;
 3. În cadrul comisiei se vor analiza prevederile HG-S 1019/2010, în vederea stabilirii modului de aplicare în mod unitar;
 4. Se va stabili şi comunica un calendar de desfăşurare a activităţilor;
 5. Deoarece activitatea de audit la MApN s-a încheiat, preşedintele Casei de Pensii Sectoriale a MApN, Col. Cornel Luca, a declarat că se vor emite noi decizii de pensii pentru acele situaţii când deciziile anterioare au fost calculate eronat sau fraudulos. Domnia Sa a spus că nu poate influenţa activitatea Comisiei de contestaţii, deoarece aceasta este o structură independentă, dar prin emiterea Deciziei Curţii Constituţionale nr.956 din 13 noiembrie 2012, accesul în justiţie se poate face şi fără îndeplinirea procedurii administrative prealabile ( deci se poate merge în instanţă fără hotărâri ale comisiilor de contestaţii).
      În concluzie, şi aceasta este concluzia pe care o trage subsemnatul în virtutea calităţii de reprezentant al membrilor Filialei 1 Timişoara, urmează să vedem ce se va întâmpla până la data de 1 martie, conform termenului stabilit la şedinţa Comitetului Director din data de 5 februarie. În această perioadă, conducerea filialei va intensifica demersurile pe lângă reprezentanţii locali ai Puterii ( din administraţie şi din parlament), pentru a-i determnina ca la rândul lor să-şi atenţioneze conducerile centrale asupra faptului că prin lipsa de acţiune şi continuarea menţinerii nedreptăţilot şi abuzurilor, riscă să-şi atragă ostilitatea unor parteneri care le-au fost alături la nevoie şi pe al căror sprijin nu vor mai putea conta în viitor. Şi cine ştie câţi alţi aliaţi vor mai pierde cu timpul...!

                                          Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                          Col(r) Radu AROMÂNESEI
     

           


08 februarie 2013

Comunicat“E altul care cântă mai bine…?”

            Pentru rezerviştii cu pensiile diminuate, perioada de după instaurarea noii guvernări, susţinută de o majoritate parlamentară aşa cum România nu a mai avut, reprezintă, din păcate , o mare deziluzie.
            Ţinând cont de acordurile de colaborare încheiate încă din perioada preelectorală cu USL, de implicarea directă şi sprijinul concret acordat în alegeri atât ca organizaţie (SCMD) cât şi ca persoane, de asigurările primite şi de faptul că impactul bugetar pentru corectarea nedreptăţii la care am fost supuşi este minim, ne-am fi aşteptat ca cele două obiective imediate ale noastre (revenirea pensiilor diminuate la cuantumul din decembrie 2010 şi abrogarea interzicerii cumulului pensie-salariu) să-şi găsescă o rapidă rezolvare. Nu a fost să fie ! De ce ? 
            Probabil (spun eu, dar nu ştiu cât e PROBABIL şi cât e SIGUR în această chestiune)  cauza o constituie tocmai existenţa acestei organizaţii, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, apariţie inedită şi controversată pe arena vieţii sociale şi politice din România, care pentru prima dată a coagulat un segment profesional distinct, ce nu a fost niciodată implicat în acţiuni revendicative. Deşi acum se aminteşte foarte puţin despre acţiunea de protest masivă  la nivel naţional din ianuarie 2011, la vremea ei aceasta a produs stupefacţie în societate şi temeri profunde asupra diriguitorilor de la nivel naţional. Să fie clar, o asemenea ofensivă în stradă şi pe canalele mass-media în ţara noastră nu se mai văzuse , cu atât mai mult cu cât aceasta era pornită de către militari în rezervă care, în mod natural, aveau fireşti conexiuni cu cei aflaţi (încă) sub Drapel. Prin urmare, guvernanţii momentului au făcut, pe faţă, pasul înapoi, dar în acelaşi timp, pe căi oculte, au luat măsuri pentru slăbirea influenţei SCMD. Şi au reuşit, iar cei care ne conduc acum se pare că au preluat aceeaşi atitudine de la înaintaşii lor          ( vorba nemuritorului Will : maurul şi-a făcut datoria, maurul poate să moară!).
            Conştienţi de creşterea prestigiului SCMD în cazul rezolvării rapide a celor două ordonanţe de urgenţă solicitate ( legea pensiilor militare fiind un obiectiv mult mai complex, care trebuie bine şi pentru totdeauna făcut, deci în mod obiectiv nu poate fi grăbit), actualii guvernanţi fac tot posibilul prin luări de poziţie echivoce, uneori contradictorii, să amâne tranşarea situaţiei sub diferite pretexte.    Este normal ca înainte de elaborarea unei noi legi, să se facă o analiză pertinentă asupra situaţiei create de legislaţia în curs, este firesc să fie descoperiţi cei care au primit pensii pe criterii ilegale, dar ce legătură are aceasta cu repararea nedreptăţii făcute celor cărora pensiile le-au fost diminuate abuziv şi acum existenţa lor şi a familiilor lor a devenit tot mai precară de la lună la lună ?
            Păi are : orice săptămâmă de întărziere, orice zi chiar, produce confuzie , exasperare, nemulţumire printre cei care, afiliaţi sau nu, au avut încredere în SCMD ! Urmăriţi bloggurile celor care se „ocupă” de problemele militarilor în rezervă : majoritatea sunt rezervişti care, sub diferite pseudonime, fac praf orice acţiune a noastră, atacă orice inabilitate a conducerii sindicatului, răstălmăcesc orice acţiune de la centru sau din filiale, minimalizează fiecare luare de atitudine făcută de reprezentanţii SCMD în favoarea îndeplinirii obiectivelor propuse. Este chiar instructiv de urmărit aceste blogguri, tocmai pentru a vedea cât de mare este iritarea produsă de SCMD în rândurile celor care urmăresc slăbirea acestei organizaţii ! Sigur că da, este vorba de libertatea de exprimare, dar cu ce îi ajută această libertate pe cei care bazându-se pe un venit legal dobândit, stabilit prin contract cu statul român, acum nu-şi mai pot plăti datoriile la bancă, nu-şi mai pot susţine copii la studii şi nu-şi mai pot îngriji sănătatea ? Este comod să-i critici pe Dogaru şi Pricină că nu au fost mari comandanţi , dar unde sunt acei mari comandanţi cu o strălucită carieră militară, care acum ar fi trebuit să-i apere pe foştii lor subordonaţi de abuzurile la care au fost supuşi ? Cu ce ajută virulenţa criticilor la adresa conducerii şi acţiunilor SCMD, la emiterea ordonanţelor de urgenţă cerute ?
            Păi ajută, dar la cu totul altceva şi pe altcineva:
-         în primul rând pe cei care guvernează, indiferent de culoarea lor politică, deoarece un SCMD puternic este un ghimpe care ar putea reedita oricând o manifestaţie ca cea din ianuarie 2011, iar prin erijarea în organizaţie eficientă a rezerviştilor actuali şi viitori, poate pune mari probleme oricărei guvernări. Prin marginalizarea SCMD şi a reprezentanţilor săi, terenul rămâne liber pentru alte forme de organizare ale militarilor în rezervă, mult mai docile şi mai cooperante , demne de apelativul „marea mută”;
-         în al doilea rând, şi nu ultimul, trebuie să ţinem seama de faptul că oricât ar încerca să susţină SCMD că pensiile mărite legal sau mai puţin legal (ca să nu fiu prea tranşant în această problemă sensibilă ) sunt un drept câştigat şi deci de neatins , temerile pe care le încearcă cei în cauză(care nu sunt puţini-ba dimpotrivă) sunt mari şi în mod firesc, se opun oricărei modificări a statu quo-ului.Aceasta cu atât mai mult cu cât zvonistica , susţinută direct sau indirect de reprezentanţi ai puterii, vehiculează tot felul de scenarii referitoare la modul de acţiune privind pensiile rezerviştilor, scenarii care numai lămuritoare nu sunt.
   Acesta este terenul pe care acţionează adversarii , încercând să destructureze o organizaţie incomodă, prin instigarea membrilor săi şi chiar a unei părţi a societăţii civile (ai căror reprezentanţi au oricum pensii mai mici decât ale militarilor- dar acesta este sistemul în aproape toată lumea), speculându-se nemulţimiri reale create şi de unele inabilităţi ale liderilor dar şi artificial, prin acţiunile evazive ale Puterii.
            Propun celor care ne contestă să pună bazele unei noi organizaţii, mai eficientă şi mai credibilă,
      şi promitem că desfiinţăm SCMD şi ne înscriem la ei !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI

           

06 februarie 2013

Informare„Aceeaşi Mărie cu aceeaşi pălărie”...?!

            În data de marţi, 5 februarie, s-a desfăşurat la Bucureşti şedinţa Comitetului Director al SCMD, la care au participat şi vicepreşedinţii coordonatori ai filialelor din teritoriu.
            Datorită faptului că nemulţumirea  în teritoriu a crescut constant în ultima perioadă, nemulţumire generată de tergiversarea rezolvării problemelor rezerviştilor, de lipsa informaţiilor pertinente referitor la ce se întreprinde de sindicat şi ce s-a obţinut sau ce se va obţine, de zvonistica şi luările de poziţie nu rareori răutăcioase de pe unele site-uri, conducerea operativă a SCMD a prezentat celor prezenţi o informare, prin care a arătat:
-         primul ministru l-a desemnat pe ministrul ApN să se ocupe de reglementarea acestor probleme, drept pentru care contactele şi discuţiile conducerii SCMD cu acesta au continuat, în paralel cu demersurile făcute la nivelul unor filiiale;
-         ministrul ApN intenţionează să reglementeze problema pensiilor militare printr-un proiect de lege care ar urma să fie pus în dezbaterea parlamentului până în luna iunie a acestui an;
-         ministrul ApN doreşte să cunoască exact care este situaţia actuală a pensiilor rezerviştilor, drept pentru care la Casele de pensii sectoriale se desfăşoară un audit care deja a scos în evidenţă o serie importantă de mari nereguli şi ilegalităţi.
 Prin poziţia lor , reprezentanţii din teritoriu au arătat că toate aceste lucruri nu uşurează cu nimic situaţia celor cu pensiile diminuate, care lună de lună se descurcă din ce în ce mai greu cu asigurarea existenţei lor şi a familiilor, iar atitudinea actualilor guvernanţi începe să semene din ce în ce mai mult cu a predecesorilor, la a căror îndepărtare de la putere am contribuit şi noi; ori acum constatăm că cei ajunşi pe funcţii importante în stat au cam uitat de angajamentele preelectorale şi caută diferite pretexte de a întârzia punerea în practică a acestora. Mai mult, se pare că SCMD a devenit incomod şi pentru guvernarea USL, deoarece prin lansarea de zvonuri prin care TOATE pensiile vor reveni la cuantumul din 2010 sau că pensiile mărite vor fi impozitate suplimentar         ( ilegal, deoarece ar fi o discriminare), se urmăreşte ca măsurile de recuperare a unor fonduri de care Puterea are mare nevoie, să fie puse pe seama acţiunilor SCMD, în scopul atât de bine cunoscut „divide et impera”. S-a subliniat la această şedinţă că poziţia SCMD este clară, în sensul că noi milităm atât pentru o nouă lege a pensiilor militare, pentru revenirea în primă etapă a pensiilor diminuate la cuantumul din decembrie 2010 şi pentru dreptul la muncă, în sensul abrogării interzicerii cumulului pensie-salariu. SCMD consideră că pensiile majorate legal sunt un bun câştigat.
      În consecinţă, s-a stabilit că până la elaborarea noii legi a pensiilor militare, este NEAPĂRAT NECESAR să se emită cele două ordonanţe de urgenţă convenite cu USL pe timpul campaniei electorale, deoarece oamenii noştri nu mai pot şi nici nu mai vor să aştepte doar vorbe...
      Pentru aceasta, a fost stabilită o comisie de dialog care să participe la întâlniri OFICIALE cu factorii de decizie în aceste probleme, paralel cu intensificarea contactelor la nivelul filialelor cu aleşii locali, care să transmită la Centru faptul că în teritoriu răbdarea rezerviştilor s-a cam sfârşit. Dacă până la data de 1 MARTIE solicitările noastre nu se vor materializa, SCMD va trece la acţiuni publice de redeşteptare a memoriei !

06.02.2013                                            Vicepreşedinte coordonator Zona de Vest
                                        Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                        Col(r) Radu AROMÂNESEI

PS   Vom reveni periodic cu informaţii asupra evenimentelor care se petrec în această perioadă.