08 decembrie 2011

MODEL CONTESTATIE

MODEL DE CONTESTAŢIE FORUMULATĂ ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE REVIZUIRE conceput de jurist Ioan Oros

(în situaţia erorilor de identificare a veniturilor realizate şi perioadelor lipsă)


1.Casa Sectorială de Pensii din M.Ap.N. – Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sectorul 6,

cod poştal 061416

2. Casa Sectorială de Pensii din M.A.I.-Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, Sectorul 4,

Cod poştal 040133

3. Casa Sectorială de Pensii din S:R:I- U.M. 0472 Bucureşti sau str. Amzei nr. 4 sectorul 1

CĂTRE

COMISIA DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ .........

Domnule Preşedinte

Subsemnatul (grad, r., rtg.) nume, prenume cu iniţiala tatălui, domiciliat în ___________________________________________________ identificat cu act de identitate Seria _____ Nr. _________ şi CNP ___________________________ ofiţer, subofiţer, maistru militar, de inf., art., etc. promoţia ____________________ trecut în rezervă la data _____________ cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr. _________ din _____________ şi cu dosar de pensie nr. ___________ din ________________ în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 şi a art. 22 din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 1/2011, (aprobată prin Legea 165/2011) formulez prezenta

CONTESTAŢIE

Împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ____________ din ________________ eliberată de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. prin care solicit:

1. Anularea Deciziei de revizuire menţionată pe care o consider netemeinică şi nelegală având un cuantum incorect stabilit.

2. Revizuirea pensiei cu stabilirea corectă a datelor cu privire la veniturile realizate de subsemnatul conform metodologiei prevăzute în O.U.G. nr. 1/2011 şi a O.G. nr. 33/2002.

3. Restituirea sumei cu care am fost prejudiciat în valoare de _______________ lei.

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele

MOTIVE

A. Motive de nelegalitate

1. Încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011.

a. Prin emiterea Ordinului nr. SMG 17/10.02.2011, se încalcă dispoziţiile art. 8 al O.U.G. nr. 1/2011 care dispune că ordinele sau instrucţiunile privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, se emit de ministrul Apărării Naţionale (MAI, SRI) şi nu de şeful SMG, astfel încălcându-se competenţa stabilită de ordonanţă.

b. Ordinul SMG scurtează nejustificat şi dramatic termenul de identificare şi transmitere a datelor necesare revizuirii de către instituţiile abilitate, stabilind data de 15.03.2011.

Ori potrivit dispoziţiilor art. 1 al. 3 din ordonanţă acest termen este fixat pentru data de 31.10.2011.

Această măsură nelegală este de natură să împiedice procesul de identificare, stabilire corectă şi transmitere a datelor de către instituţiile competente cu consecinţa diminuării cuantumului pensiei mele, instituţiile abilitate neavând timpul necesar pentru a căuta toate datele.

c. În acelaşi timp ordinul nu stabileşte şi modalităţile tehnice de identificare a datelor cu privire la veniturile realizate aşa cum cere ordonanţa ci stabileşte numai modalităţile de transmitere, cine şi până la ce dată.

Această stare de fapt a condus la erori, privind perioadele de activitate, şi cuantumuri de venituri lunare greşite.

2. Încălcarea dispoziţiilor O.G. 33/2002 aprobată prin legea 223/2002 privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor.

Anexa la decizia de revizuire nr. _____________ din _____________ a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. (MAI, SRI) în care sunt specificate veniturile realizate reprezintă în fapt o adeverinţă a cuantumurilor lunare realizate. În această situaţie, conform dispoziţiilor O.G. nr. 33/2002 Anexa trebuia să menţioneze documentele din care au fost extrase datele ce le cuprinde, ce reprezintă sumele respective, iar pentru perioadele pentru care nu au putut fi identificate veniturile trebuia să se facă precizarea lipsei documentelor necesare.

Nefăcându-se aceste menţiuni necesare şi legale Anexa nu îndeplineşte condiţiile de legalitate şi nu prezintă garanţia că reflectă realitatea, personal neputând verifica autenticitatea lor.

Consider că această stare de fapt a condus la erori în revizuirea pensiei mele ce au determinat diminuarea cuantumului ei.

B. Motive de netemeinicie

Decizia de revizuire nr. ____________ din _______________ a fost întocmită eronat, în grabă, cu perioade de activitate lipsă şi cuantumuri lunare greşite astfel:

a. Perioade de activitate lipsă:

-

-

-

-

b. Cuantumuri lunare greşite:

-

-

-

-

c. Anexa la decizie este eronat întocmită fiind în discordanţă cu veniturile stabilite în adeverinţa nr. __________ din _____________ emisă de CMZ __________________.

d. Şi alte motive constatate.

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:

- copia Deciziei de revizuire nr. __________ din _______________

- copia Deciziei de pensionare emisă în temeiul Legii nr. 164/2001.

- copia Deciziei de recalculare nr. ____________ din ___________

- copia Adeverinţei nr. ___________ din ____________ emisă de CMZ __________

- alte documente necesare probării afirmaţiilor din cerere dacă se dispune de ele.

În situaţia în care solicitarea mea nu va fi soluţionată pozitiv şi în termenele prevăzute de lege mă voi adresa instanţelor competente.

Data Semnătura

GHIDUL DE ACŢIUNE

Deoarece în perioada următore ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:

1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc, veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);

2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii. Pe fiecare copie veţi scrie „Conform cu originalul” şi veţi semna;

3) După 45 zile de la data depunerii contestaţiei, dacă nu aţi primit răspuns la aceasta, vă veţi prezenta la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);

4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile), vă veţi prezenta imediat la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).

ATENŢIE ! La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie , în tabelul cu datele dumneavoastră şi semnături (4 exemplare), va exista o rubrică în care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a deciziei de pensionare revizuită

5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45 zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor în instanţă în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite conform OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt necesare şi obligatorii câte 4(patru) exemplare ale următoarelor documente:

a1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o, conform OG/1 şiLegea 165/2011);

a2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001- cea care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);

a3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe economie);

a4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001), un cupon de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de pensie revizuită (dacă s-a primit).ATENŢIE ! Fiecare în 4 exemplare;

a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI, SRI);

a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a contestaţiei);

a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;

a8) Copie după actul de identitate al petentului.

B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4) vă veţi prezenta imediat la locul de colectare cu documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte 4(patru) exemplare ale următoarelor documente:

b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);

b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea în Timişoara.

Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie pe care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa de pensii sectorială de care aparţine.Ca şi până acum, pe fiecare coală a copiilor se va scrie formula conform cu originalul şi semnătura.

FOARTE IMPORTANT !!!

- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;

- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI DEPUS LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;

- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.

ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi să se scurgă !

- aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi.Acelaşi lucru rugăm să se întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile înaintate.

GHIDUL DE ACŢIUNE

GHIDUL DE ACŢIUNE

Deoarece în perioada următore ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:

1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc, veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);

2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii. Pe fiecare copie veţi scrie „Conform cu originalul” şi veţi semna;

3) După 45 zile de la data depunerii contestaţiei, dacă nu aţi primit răspuns la aceasta, vă veţi prezenta la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);

4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile), vă veţi prezenta imediat la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).

ATENŢIE ! La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie , în tabelul cu datele dumneavoastră şi semnături (4 exemplare), va exista o rubrică în care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a deciziei de pensionare revizuită

5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45 zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor în instanţă în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite conform OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt necesare şi obligatorii câte 4(patru) exemplare ale următoarelor documente:

a1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o, conform OG/1 şiLegea 165/2011);

a2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001- cea care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);

a3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe economie);

a4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001), un cupon de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de pensie revizuită (dacă s-a primit).ATENŢIE ! Fiecare în 4 exemplare;

a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI, SRI);

a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a contestaţiei);

a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;

a8) Copie după actul de identitate al petentului.

B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4) vă veţi prezenta imediat la locul de colectare cu documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte 4(patru) exemplare ale următoarelor documente:

b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);

b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea în Timişoara.

Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie pe care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa de pensii sectorială de care aparţine.Ca şi până acum, pe fiecare coală a copiilor se va scrie formula conform cu originalul şi semnătura.

FOARTE IMPORTANT !!!

- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;

- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI DEPUS LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;

- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.

ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi să se scurgă !

- aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi.Acelaşi lucru rugăm să se întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile înaintate.

Comunicat al Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD din data de 07 decembrie 2011

Comunicat al Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD din data de 07 decembrie 2011
MILITARI ÎN REZERVĂ,
(nu mai suntem pensionari militari!)
Au început să vină şi vor continua să sosească Deciziile de revizuire a pensiilor noastre, conform cu prevederile OG 1/2011 aprobată de Parlamentul României prin Legea 165/2011.
Indiferent care este valoarea noilor pensii, chiar dacă au crescut sau sunt mai mici, cuantumul lor a fost stabilit pe baza unor date eronate, de fiecare dată în defavoarea aşa-zişilor "beneficiari", de aceea pot şi TREBUIE contestate.
Se vor obţine astfel pensii mai mari şi, în orice caz, mai corect calculate.
În situaţia actualului cadru legislativ, noi putem contesta la Casele sectoriale de pensii doar valoarea pensiei şi corectitudinea veniturilor băneşti care au fost luate în calcul la stabilirea noilor pensii. Aspectele referitoare la statutul de militar, neretroactivitatea legilor, aplicarea principiului legii mai favorabile sau dreptul de proprietate vor fi ridicate de avocat în instanţa de judecată. Casa sectorială de pensii este doar un executant, dar conform legii, deciziile de pensie necontestate în termen de 30 zile sunt definitive. Termenul de 30 zile se ia în calcul de la data de pe plicul prin care am primit decizia.
IMPORTANT ! În vederea identificării neconcordanţelor veniturilor ce au fost luate în calcul pentru stabilirea cuantumului pensiei, se va proceda conform celor ce urmează:
1). Pentru determinarea perioadelor de activitate lipsă, se vor confrunta veniturile din anexa Deciziei de revizuire a pensiei cu soldele minime pentru grad şi funcţie din Anexa 1 /OG-1/2011 (vezi tabelele). Acolo unde cifrele coincid sau sunt apropiate, însemnă că lipsesc datele reale ale veniturilor şi au fost înlocuite abuziv şi nedrept cu minimul soldelor de grad şi de funcţie, chiar dacă militarul în cauză era încadrat pe o funcţie superioară gradului său;
2). Pentru determinarea veniturilor lunare greşite, se vor confrunta valorile din anexa Deciziei de revizuire a pensiei cu valorile din adeverinţele de venit primite de la Centrul Militar Zonal , astfel încât se va contesta dacă veniturile luate în calcul pentru aceleaşi unităţi de timp, sunt mai mici în decizie decât în adeverinţă;
3). Se pot contesta, de asemenea, situaţiile în care în perioade cunoscute din activitate există intervale de timp în afara logicii succesiunii, cu venituri mult diminuate faţă de restul perioadei
Afişăm în continuare modelul de contestaţie folosit de filiala noastră, Anexa 1/OG-1/2011 şi Ghidul acţiunilor pe care îl vor urma (cu stricteţe) aceia dintre noi care înţeleg să "nu se aplece sub vremi" !
SOLDAT BĂTRÂN, CÂT EŞTI VIU, EŞTI TOT SOLDAT !
Notă : Aceste documente vor fi afişate şi la sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr. 4, etaj 1 (hol), unde în zilele de luni şi marţi între orele 11.00-13.00 va fi un reprezentant al sindicatului pentru contact cu membrii.
De asemenea, membrii Biroului Operativ vă stau la dispoziţie pentru lămuriri suplimentare la telefoanele cunoscute, DAR succesul sau insuccesul acţiunii va depinde în primul rând de seriozitatea şi atenţia fiecăruia dintre noi, pentru respectarea termenelor şi corectitudunea întocmirii documentelor. Vă urăm şi ne urăm SUCCES !
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r)
Radu Aromânesei

30 noiembrie 2011

COTIZATIA 2012

COTIZAŢIA 2012

-10 lei/lună

- se poate achita în luna decembrie 2011 integral pentru anul viitor (120 lei/an) sau pentru primul semestru (60 lei/semestru)

- în luna iunie 2012 se va achita diferenţa pentru semestrul 2 (60 lei).

CONTURI: BRD RO 41 BRDE 441SV 7926 237 4410

BCR RO 59 RNCB 0072 1201 2085 0001

Pentru o evidenţă corectă , aduceţi ordinele de plată (copie sau original ) la sediul SCMD sau trimiteţi scanat prin e-mail la adresa scmd­­_filialatm@yahoo.com.

Se va menţiona obligatoriu:

- NUMELE ŞI PRENUMELE

- CNP

- SUMA

- PERIOADA PENTRU CARE SE ACHITĂ COTIZAŢIA

27 noiembrie 2011

HOTARAREA NR. 2 SCMD FILIALA 1 TIMIS

Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD, întrunită în şedinţă extraordinară în data de 22.11.2011, a adoptat în unanimitate de voturi

HOTĂRÂREA nr. 2

Pentru aplicarea în practică a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SCMD, la nivelul filialei se organizează următoarele compartimente:

- Compartiment relaţii ( cu structurile guvernamentale şi ale statului, cu sindicatele, cu

societatea civilă, ONG, şi alte entităţi);

- Compartiment juridic (analiză, sesesizări, reclamaţii şi consultanţă juridică);

- Compartiment economico-financiar (financiar, logistic, patrimoniu);

- Compartiment resurse umane;

- Compartiment media (monitorizare şi relaţia cu mass-media);

- Compartiment organizare şi acţiuni sindicale (manifestări publice, analiza, sinteza şi

protecţia acţiunilor sindicale);

- Compartiment sănătate, sport, turism.

Pentru buna funcţionare a acestor structuri, au fost efectuate următoarele modificări în structura Biroului Operativ :

Domnul Col(r) Oros Ioan a fost ales vicepreşedinte al filialei iar domna Lt.col.(r) L .D . şi domnul Col(r) Ghinea Petre au fost aleşi membri în Biroul Operativ.

În viitoarea campanie electorală, Filiala 1 Timişoara va sprijini USL Timiş prin monitorizarea prezenţei la vot a membrilor săi şi la cerere prin desemnare de reprezentanţi ai USL în secţiile de vot. Se vor stabili membri de sindicat care vor observa desfăşurarea activităţilor din afara secţiilor de votare şi care vor anunţa imediat conducerea filialei dacă apar nereguli. În asemenea situaţii, conducerea filialei va sesiza reprezentaţii USL din cadrul comisiei electorale judeţene.

AGF a hotărât sprijinirea organizaţiei FACIAS pentru strângerea de semnături în vederea modificării Constituţiei . Pentru aceasta s-a stabilit atât repartizarea tabelelor membrilor de sindicat cât şi mandatarea preşedintelui filialei de a contacta în cel mai scurt timp celelalte sindicate pentru a le asocia la această acţiune. Tabelele cu semnături vor fi centralizate la sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr.4., unde s-a organizat şi un punct de colectare a semnăturilor.

Adunarea generală a hotărât pentru anul viitor să se introducă în buget cheltuieli pentru achiziţionarea unei portavoce necesară acţiunilor viitoare, cheltuieli pentru birotică (cartuşe pentru imprimantă, hârtie etc.) precum şi pentru plata chiriei pentru spaţiul în care Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea, în limita sumelor ce revin filialei.

În vederea achitării cotizaţiei pentru anul 2012, s-a stabilit ca indiferent de luna aderării la sindicat , în luna decembrie să se plătească integral pentru tot anul (120lei) sau jumătate din sumă (60lei), urmând ca diferenţa să fie achitată în luna iunie 2012.

Pentru o evidenţă corectă a plăţii cotizaţiei, membrii de sindicat vor trebui să prezinte la Biroul Operativ în termen cât mai scurt dovada (original sau copie) a efectuării plăţii.

AGF a luat cunostinţă de renunţarea la calitatea de membru al SCMD , din motive personale, începând cu data de 03 noiembrie a.c., a primuliui preşedinte şi membru fondator al filialei , domnul Col(r) Constantin Marian.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r)

Radu Aromânesei

11 noiembrie 2011

COMUNICATE SCMD FILIALA 1 TIMIS

COMUNICATUL 1
Întrunit în şedinţa lunară din data de 10.11.2011, Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD a stabilit convocarea Adunării Generale extraordinare a Filialei pentru data de 22 noiembrie a.c. orele 17.00, la sediul din strada Dr. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 sala Auditorium, cu următoarea ordine de zi:
I. Probleme organizatorice care au rezultat ca uemare a intrării în vigoare a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare al SCMD, aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor la Alba Iulia;
a) stabilirea compartimentelor din cadrul Biroului Operativ
b) completarea Biroului Operativ cu noi vicepreşedinţi şi membri.
II. Informare asupra situaţiei acţiunilor în instanţă şi măsurile ce trebuie luate pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor şi recăpătarea statutului de militari în rezervă
III.Unele măsuri de colaborare cu USL în vederea pregătirii campaniei electorale de anul viitor;
IV. Sprijinirea Fundaţiei pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) în demersul de implicare a societăţii civile pentru modificarea Constituţiei României;
V. Aprobarea bugetului pe anul 2012;
VI. Diverse.
COMUNICATUL 2
Membrii filialei care nu au intrat în posesia legitimaţiei, o pot obţine în zilele de luni şi marţi, în fiacare săptămână, între orele 11.00-13.00, la sediul din str. Liviu Gabor nr.4
COMUNICATUL 3
Contestaţiile în justiţie ale cadrelor în rezervă din MAI au fost admise de instanţă. Urmează Curtea de Apel.
În cazul contestaţiilor MApN instanţa se va pronunţa în data de 08 decembrie.
Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD

12 octombrie 2011

CUMUL PENSIE SALARIU

ADRESAT CELOR INTERESAŢI ÎN PĂSTRAREA CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL
(anularea Cap. IV/Legea nr. 329/2009)
Datorită faptului că Tribunalul Municipiului Bucureşti a procedat la disjungerea cauzei comune promovată de SCMD avută pe rol, şi trimiterea cauzelor individuale la instanţele teritoriale din ţară, pentru a se cunoaşte numărul dosarelor şi termenele de judecată, membrii Filialei 1 Timişoara vor comunica citaţiile primite la următoarele adrese, în vederea centralizării:
- copii xerox: Str. Liviu Gabor nr. 4 et.1, săptămânal luni şi marţi, între orele 11.00-13.00.
Modul de acţiune al SCMD în aceste procese se va comunica la Alba Iulia cu ocazia desfăşurării lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Biroul Operativ

11 octombrie 2011

Achitarea cotizaţiei pentru membrii SCMD

Achitarea cotizaţiei pentru SCMD se poate face prin următoarele conturi:

BRD : RO 41 BRDE 441SV 7926 6237 4410 sau

BCR : RO 59 RNCB 0072 1201 2085 0001

În ordinul de plată se va menţiona:

NUMELE ŞI PRENUMELE
CNP
SUMA
PERIOADA PENTRU CARE SE ACHITĂ COTIZAŢIA

07 octombrie 2011

PROTESTUL SCMD FILIALA 1 TIMISOARA

PROTESTUL NOSTRU

Protestăm împotriva degradării continue a nivelului de viaţă a majorităţii românilor în general şi a pensionarilor în special.

Protestăm în semn de solidaritate cu toţi nepăstuiţii acestui regim.

Suntem îngrijoraţi şi profund nemulţumiţi din cauza sincopelor societăţii capitaliste româneşti.

Realitatea lumii contemporane ne demonstrează fără niciun dubiu, că sistemul capitalist actual, este neviabil, inuman şi profund corupt. Acest sistem se întemeiază pe corporatism care a generat lăcomia nemăsurată, exploatarea excesivă atât a resurselor umane cât şi a celor materiale dând naştere corporatocraţiei, adică elita conducătoare formată din bogaţi şi guvernanţi.

Capitalismul actual a determinat împărţirea lumii în mizeri şi bogaţi, a condus la sclavagism modern, la condiţii umilitoare de muncă şi viaţă pentru majoritatea populaţiei lumii, deci şi a românilor. Sunt sacrificate principiile democraţiei în folosul clientelei politice şi a întăririi corporatismului.

Aspectele inumane, violenţele de-a dreptul absurde ale capitalismului ultra-liberal nu trebuie să ne facă să acceptăm inacceptabilul şi anume asumarea sacrificiilor şi a tot felul de măsuri de austeritate înrobitoare, fără asigurarea că lucrurile se vor îndrepta.

Nu trebuie să acceptăm banalizarea austerităţii, cetăţenii de rând, salariaţii, studenţii, pensionarii care suportă aceste măsuri umilitoare au dreptul la protest, la revoltă. Deci toţi cei care sunt victimele măsurilor diabolice de austeritate au dreptul să pună cel puţin o condiţie:

DA, facem sacrificii dar numai după reforma sistemului capitalist, a sistemului financiar mondial.

DA, acceptăm pentru o vreme sacrificiul, dar numai după închiderea paradisurilor fiscale, a reformei sistemului bancar mondial.

Trebuie să realizăm că modelul ultraliberal nu este înscris în genele umanităţii ca fiind însuşi sensul istoriei, nu există nicio carte sfântă care să ne asigure că depăşirea acestui sistem nu este posibilă.

Dimpotrivă el trebuie schimbat, trebuie reformat.

În acelaşi timp la suportarea acestor sacrificii trebuie să participe toţi, inclusiv bogaţii, proporţional cu averile lor.

În situaţii de criză trebuie să plângă şi bogaţii nu numai săracii.

În acest spirit Organizaţia Internaţională a Muncii împreună cu Confederaţia Internaţională a Sindicatelor şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor au stabilit ca data de 07 Octombrie să fie aniversată ca ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII DECENTE.

Scopul acestei măsuri a fost nevoia formulării unui obiectiv politic de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, prin care să fie eradicată sărăcia şi promovată egalitatea de şanse.

CE ESTE MUNCA DECENTĂ?

Munca decentă

- este o strategie pentru ajungerea la o dezvoltare durabilă centrată pe muncă.

- este un element esenţial pentru a construi o societate mai justă echitabilă şi inclusivă, bazată pe crearea de locuri de muncă, de drepturi ale lucrătorilor, de protecţie socială şi dialog social.

Principiul muncii decente pune accent pe accesul egal la un loc de muncă prin eliminarea oricărei discriminări, să permită o remunerare decentă care să asigure lucrătorilor şi familiilor lor un trai decent şi demn.

Munca decentă

- garantează protecţie socială pentru caz de boală sau alte necesităţi.

- se opune oricărei forme de exploatare.

- şi militează pentru libertatea de organizare a tuturor salariaţilor în vederea apărării drepturilor lor şi participarea la un dialog social constructiv.

DE CE AVEM NEVOIE DE MUNCĂ DECENTĂ?

Societatea capitalistă a demonstrat că dezvoltarea economică, creşterea comerţului nu pot elimina sărăcia pentru că societatea actuală evoluează din ce în ce mai inegal, iar discrepanţa dintre bogaţi şi săraci este catastrofală. Realitatea demonstrează că piaţa liberă dereglementată – teorie de bază a neoliberalismului, nu rezolvă dereglările economice şi sociale. De aceea munca decentă trebuie să devină un mecanism de redistribuire a bogăţiei şi eliminare a sărăciei.

Având în vedere starea de fapt semnalată solicităm actualilor guvernanţi:

1. La muncă decentă – salarii şi pensii decente.

2. Încetaţi cu măsurile de austeritate întrucât acestea sunt contraproductive şi dăunătoare atât economiei naţionale cât şi păcii sociale.

3. Nu motivaţi incapacitatea şi incompetenţa proastei guvernări cu efectele crizei mondiale.

România dispune de suficiente resurse pentru a depăşi decent şi suportabil disfuncţionalităţile economiei naţionale.

4. Transferaţi efectele crizei economice şi asupra celor bogaţi.

5. Respectaţi Constituţia şi legile ţării, asigurând cetăţenilor României o viaţă decentă. Nu fiţi ostili poporului român! Aţi fost trimişi la guvernare nu să-i înrobiţi ci să le faceţi viaţa mai uşoară. Dacă nu puteţi, plecaţi!

Nu vă cramponaţi de putere ştiind bine că nimeni nu este de neînlocuit. Fiţi conştienţi că sunt alţii mai buni decât voi!

Timişoara Biroul Executiv al Filialei Timişoara

07.10.2011 a S.C.M.D.

29 septembrie 2011

NU CAPITULAM

Nu capitulăm.....
În data de vineri, 07 0ctombrie între orele 12.00-14.00, SCMD Timişoara va picheta sediul prefecturii Timiş. La muncă decentă-pensii decente. Pensionarii nu sunt asistaţi sociali. Fiţi alături de noi.

15 septembrie 2011

ACORD DE COLABORARE

COMUNICAT

Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara, întrunită în data de 15.09.2011, a adoptat cu majoritate de voturi ( 2 împotrivă şi 1 abţinere ) următoarea hotărâre :

ACORD DE COLABORARE

între SCMD Filiala 1 Timişoara şi organizaţia judeţeană USL Timiş

Constatând situaţia dezastruoasă în care a fost adusă România , aflată astăzi în pericolul marasmului economic şi social, a prăbuşirii nivelului de trai al populaţiei, a desfiinţării ca stat de drept, a dispariţiei democraţiei constituţionale şi a instaurării dictaturii, Filiala 1 Timişoara a SCMD şi organizaţia judeţeană a USL – de comun acord şi în consens cu dorinţa membrilor de sindicat şi de partid – îşi exprimă voinţa de a acţiona ÎMPREUNĂ , la nivel local dar şi naţional, pentru înlăturarea pe cale democratică de la putere a forţelor care prin minciună, abuzuri şi ilegalităţi ne-au adus în pragul disperării.
Prezentul ACORD DE COLABORARE – bazat pe respectarea Constituţiei României, a legilor statului şi a statutelor proprii ale semnatarilor- este un ACORD DE VOINŢĂ al părţilor în favoarea cetăţenilor din municipiul Timişoara şi oraşul Deta.
Acesta constituie începutul relizării unei solide construcţii, menite să coaguleze în jurul USL toate forţele democratice şi progresiste, pentru apărarea statului naţional unitar român – stat democratic şi european, a valorilor şi intereselor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru asigurarea unei vieţi decente atât în judeţul Timiş cât şi la nivelul întregii ţări.

OBLIGAŢIILE ASUMATE DE PARTENERII ACORDULUI

1.SCMD-Filiala Timişoara

- Sprijină acţiunile USL de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor elaborate pentru stoparea declinului economic, moral, social şi politic al societăţii româneşti, prin organizarea de echipe pe cartiere care să ia legătura cu locuitorii pentru a lămuri aceste probleme ;
- Acordă sprijinul necesar în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, precum şi pentru desfăşurarea acestor campanii, punând la dispoziţia USL, la cerere, sistemul propriu de contactare a membrilor de sindicat;
- Stabileşte de comun acord cu reprezentanţii USL modalităţile de completare ale Birourilor electorale şi ale echipelor de supraveghere care să urmărească modul corect de desfăşurare a activităţilor pe timpul alegerilor, atât în interiorul secţiilor de votare cât şi în afara acestora, sesizân şi anunţând oportun tentativele de fraudă electorală;
- Mobilizează, în cadrul structurilor administrativ-teritoriale de care aparţin membrii SCMD, un număr cât mai mare de alegători care să voteze pentru reprezentanţii USL şi monitorizează prezenţa acestora la vot prin contact telefonic sau direct;

2. USL Timiş

-Recunoaşte SCMD ca reprezentant al militarilor în rezervă şi retragere din sistemul naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică , în calitate de apărător al drepturilor acestora, ca partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel local şi central, cu administraţia publică centrală şi locală;
-În situaţia câştigării alegerilor parlamentare, USL;
a) va acţiona pentru abrogarea tuturor legilor şi prevederilor actelor normative care anulează drepturile dobândite, legal, de categoria socio-profesională a militarilor în rezervă şi retragere, precum şi pe acelea care îi discriminează în raport cu alte categorii socio-profesionale (Legea 329/2009, Legea 263/2010, Legea 119/2010, OUG1/2011), fără a fi modificate drepturile dobândite în plus conform noilor prevederi legale;
b) va iniţia în parlament legi ocupaţionale pentru militari, care să respecte legislaţia europeană şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care să fie recunoscute atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor privaţiunilor, limitărilor de drepturi, interdicţiilor şi constrângerilor impuse de cariera militară;
- În situaţia câştigării alegerilor locale, USL va recunoaşte în continuare SCMD ca partener de dialog social în folosul membrilor săi, inclusiv prin asigurarea unui sediu corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

PRINCIPIILE ŞI REGULILE DE COORDONARE A ACŢIUNILOR COMUNE

La baza ACORDULUI stă principiul RESPECTULUI RECIPROC ŞI AL ÎNCREDERII DEPLINE, părţile obligându-se să asigure permanent o informare reciprocă asupra acţiunilor întreprinse dar şi a rezultatelor obţinute.
Acţiunile care urmează să fie desfăşurate de către SCMD vor fi stabilite, planificate, organizate şi pregătite în cadrul organului de pregătire, desfăşurare şi coordonare a campaniei electorale, din care va face parte şi reprezentantul SCMD.

ARMONIZAREA DIVERGENŢELOR DE OPINII

Încălcarea termenilor conveniţi prin ACORD, precum şi divergenţele de opinii referitoare la termenii actualului ACORD se vor soluţiona de către conducerile organizaţilor semnatare în şedinţă comună, cu participarea reprezentaţilor acestor organizaţii.

TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Prezentul ACORD DE COLABORARE este valabil începând cu data semnării şi până la încheiere campaniilor electorale din anul 2012, când va fi prelungit sau elaborat un alt act corespunzător noii situaţii politice create.
Acordul devine NUL DE DREPT în situaţia în care una dintre părţile semnatare desfăşoară activităţi care duc la nerespectarea obligaţiilor asumate sau desfăşoară acţiuni ostile scopurilor propuse.

Preşedintele Biroului Operativ
Col(r). Radu Aromânesei