27 aprilie 2012


COMUNICAT

            În data de 25 aprilie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD în urma căreia se fac următoarele precizări:
I.
-         Deoarece în luna mai vom primi Deciziile de regularizare, prin care vom fi obligaţi să restituim retroactiv diferenţele dintre cuantumurile pensiilor iniţiale (L164 şi L179) şi a celor revizuite(OuG 1/2011), s-a dispus postarea pe site-ul scmd timisoara şi afişarea la sediul din str. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 (hol) a modelelor de documente necesare suspendării acţiunii de executare silită. Pentru obţinerea Certificatului de grefă este însă nevoie de existenţa unei acţiuni în instanţă, de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor.
-         Pentru cei care au primit răspuns (negativ) de la casa de pensii sectorială (Hotărâri ale comisiilor de contestaţii) nu sunt probleme, deoarece documentele acestora au fost depuse, primii trei colegi având dosarul nr. 1948, iar pentru ceilalţi se va afla numărul dosarului în data de 03 mai.
-         În situaţia celor care au predat documentele numai pe baza Notificării , am stabilit cu avocatul Izgirean că trebuie şi acestea depuse şi înregistrate săptămâna viitoare, pentru ca cei care vor primi deciziile de regularizare să poată acţiona pentru suspendarea executării silite. Chiar dacă există riscul ca judecătorul să respingă acţiunea ca prematură, neexistând o hotărâre a comisiei de contestaţii (de fapt aceasta se atacă în justiţie şi nu decizia în sine !), acţiunea de suspendare a aplicării deciziei de regulatizare se poate susţine.În această situaţie, acţiunea de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor poate se poate relua când (şi dacă) vor sosi într-un final hotărârile comisiilor de contestaţii, cu reluarea de la capăt a întregului algoritm.Există unele informaţii neconfirmate oficial ( „pe surse”), că instanţele vor accepta începerea acţiunilor de contestare şi fără existenţa hotărârilor, care nu s-au transmis în termenul legal.
-         Biroul Operativ recomandă membrilor filialei care vor fi puşi în situaţia mai sus menţionată, să se adreseze avocatului nu individual ci în grupuri de câteva persoane.
II.
Ca urmare a depunerii la instanţă a primelor rânduri de documente în vederea contestării deciziilor de revizuire, a rezultat necesitatea modificării ordinii în care acestea trebuie aşezate, după cum urmează:
 1. Copie Cartea de identitate;
 2. Copie Contestaţia deciziei de revizuire, cu ataşarea (capsarea)copiei facturii  fiscale de la poştă şi a copiei  confirmării de primire a contestaţiei;
 3. Copie Decizia de revizuire (OuG 1/2011) cu ataşarea (capsarea) copiei plicului;
 4. Copie Decizia de recalculare(L 119);
 5. Copie Decizia de pensie care se doreşte a fi menţinută (L 164;L 179).
      ATENŢIE ! Este imperios necesar ca pe aceste copii data şi numărul să fie perfect lizibile . În caz contrar, petentul va menţiona „Conform cu originalul, Nr... Data...” şi va semna;
 1. Copie cupoane pensie (cupon pe legea veche, preferabil din dec. 2010 şi cupon cu pensia revizuită, după ianuarie 2012);
 2. Copie Notificare, cu ataşarea (capsarea) copiei facturii fiscale de la poştă şi a copiei confirmării de primire a notificării.
 3. (Dacă este cazul) Copie Hotărârea comisiei de contestaţii de pe lângă Casa sectorială de pensii, cu ataşarea (capsarea) copiei plicului respectiv.
      ATENŢIE ! Deoarece între data de pe plic şi data la care documentul a ajuns în posesia celui în cauză există un decalaj de câteva zile, petentul va scrie pe copia plicului „Conform cu originalul, primit în data de ...”) şi va semna.
      Toate documentele se vor preda ca şi până acum, în 4 exemplare şi cu menţionarea „Conform cu originalul” şi semnătura pe fiecare filă.
III.
      Biroul Operativ a stabilit convocarea Adunării Generale a Filialei pentru data de marţi, 15 mai orele 17.00, care va avea loc la sediul din str. Liviu Gabor nr. 4, et. 1 sala Auditorium, cu următoarea ordine de zi:
1. Situţia desfăşurării acţiunilor în instanţă la Tribunalul Timişoara şi la Curtea de Apel Timiş;
2. Modul de acţiune pentru contestarea în instanţă a deciziilor de regularizare şi pentru suspendarea executării silite a pensiilor;
3. Măsuri pentru punerea în apălicare a Acordului de colaborare cu USL Timiş;
4. Organizarea şi participarea la acţiuni sindicale-o obligaţie continuă pentru fiinţarea organizaţiei noastre.
5. Discuţii.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu Aromânesei

25 aprilie 2012

CONTESTATIE REGULARIZARE


IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILOR

ANUNT IMPORTANT

       Membrii SCMD care au primit decizii de  regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate)  in termen de 15 zile  calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila  postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1.    Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire.
2.    Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD  
3.    Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire)..

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat se vor prezenta la sediul acestora avand asupra lor urmatoarele documente in 3 xerocopii, astfel:
 • Decizia de regularizare (incl anexa)
 • Plicul in care au primit decizia
 • Actul de identitate
 • Decizia de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Decizia veche de pensionare (cea valabila in dec 2010, eventual si un talon din dec 2010)
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos), certificatul de membru SCMD si certificatul de grefa obtinut de la instanta unde se afla pe rol dosarul privind decizia de revizuire a pensiei. Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la Departamentul Juridic al SCMD.
Modelul de contestare/cererea de chemare in judecata (contestarea se face direct in instanta, in termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul TIMIŞOARA
Sectia a …….. Conflicte de munca si asigurari sociale

DOMNULE  PRESEDINTE 
          Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., str........................ nr............bl..........sc.....ap......., cnp.......... ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de  …………….., in calitate de contestator, in  contradictoriu  cu  Casa de pensii  sectoriala   a …………  cu sediul in ………………..,  str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare creditor) formulez prezenta:


CONTESTATIE LA  EXECUTARE
a Deciziei de regularizare nr………. din …………. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale (in continuare titlu executoriu), comunicata la data de …………. conform dispozitiilor art. 403 C.Pr. Civ.  
Pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare, solicit instantei sa suspende punerea in aplicare a titlului executoriu, cu aplicarea dispozitiilor art. 403 alin. (1) si (3) C.Pr.Civ.
In cazul in care instanta va admite contestatia la executare, solicit aplicarea dispozitiilor art. 244, alin (1), pct 1 C.Pr.Civ. in sensul suspendarii dispozitiilor prevazute in decizia de regularizare sus mentionata, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a Dosarului civil nr. ……/……/…………, aflat pe rolul ………………. (se mentioneaza instanta),  care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr …………… din ………….., emisa de Casa de pensii sectoriala a …………. Dovada existentei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin Certificatul de grefa anexat.
MOTIVELE DE  FAPT
         Decizia de regularizare nr. ……  din ………….  a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din  ……………., (pe care o anexez in copie) ca in perioada ……………………… s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179  si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) a  sumei de  ……….  lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada …………………………….., cu mentiunea ca anexa la decizia de regularizare nu contine intervalul de timp in care se va face recuperarea sumei de bani si rata lunara aferenta.
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul net al pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul net al pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare la executare a Deciziei de regularizare  nr ….. din ………., intrucat o instanta de judecata nu s-a pronuntat cu privire la nulitatii  deciziei de revizuire emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr.   ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul Tribunalului Timişoara.
In temeiul dispozitiilor art. 402, alin (2) C. Pr. Civ solicit instantei sesizate sa ceara de indata Casei de pensii sa depuna la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calcului cuantumului deciziei de revizuire si de regularizare, avand in vedere stransa legatura de cauzalitate intre cele doua acte.
Apreciez ca cererea mea privind contestatia la executare si suspendare a Deciziei de regularizare nr. ………….. din …………… pana la solutionarea definitiva si irevocabila a contestarii deciziei de revizuire este prevazuta de dispozitiile art. 244, alin (1), pct 1, C.Pr.Civ. si este justificata din urmatoarele considerente: prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera. Precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente urgente: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului, respectiv imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la ………………, pe care le dovedesc cu inscrisurile anexate (acest paragraf se dezvolta de fiecare petent in parte in functie de situatia concreta).
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc. ( se dezvolta de catre fiecare petent, in functie de situatia sa concreta. Copiile actelor care sustin cererea se vor adauga la anexe)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL  DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile (la Curtile de Apel din Ploiesti, Timisoara si Bucuresti ), care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, precum si solutii de suspendare a deciziilor de regularizare pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare (TM Bucuresti), motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii  Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr………  din …………., emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr.  …………, privind Decizia de revizuire, conform art.244 C.Pr.Civ.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
 • Copia Deciziei de regularizare (incl anexa)  nr……..…din …………
 • Copia plicului in care s-a primit decizia
 • Copia actului de identitate
 • Copia Deciziei de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Copia Deciziei initiale de pensionare (cea valabila in dec 2010
 • Copiile taloanelor de pensii corespunzatoare fiecarei decizii
 • Certificatul de membru SCMD
 • Etc.

NOTA: Pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data …………………….                                     Semnatura …………….

DOMNULUI  PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  TIMIŞOARA    

_____________________________________________________________
Observatie:  
Petentii care nu apeleaza la serviciile avocatilor vor depune la instanta si cereri pentru certificatele de grefa. 
Va prezentam mai jos modelul unei astfel de cereri (pe care il puteti gasi, de asemenea, la sediul SCMD sau la instanta):

Tribunalul Municipilui Bucuresti
Secţia a VIII-a Civila
Dosar nr. …………………………..
Termen: …………………………….DOMNULE PREŞEDINTE,

          Subsemnatul/a ………………………………….. nascut/a  la …………………………, cu domiciliul în ………………………….. Str…………………………..…. Nr. …..   posesor al CI/BI seria …… Nr ………….. CNP …………………………….. , membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate,in calitate de reclamant in dosarul nr............................ al acestei instante, cu termen de judecata la data de ..………………, va rog sa-mi aprobati 

ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFA
din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a acestui dosar.
Mentionez ca certificatul solicitat imi este necesar la solutionarea dosarului nr.  ……………………..
aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti, avand ca obiect suspendarea executarii silite in baza titlului executoriu, respectiv a Deciziei de regularizare nr. ……….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ………………………….
Temeiul de drept:
Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 148 C.Pr.Civ.
Anexez alaturat chitanta de plata a taxei judiciare de timbru si timbru judiciar.

Semnatura …………………….                                                        Data ……………


DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

19 aprilie 2012

ACORD DE COLABORARE CU USL

SINDICATUL CADRELOR MILITARE UNIUNEA SOCIAL LIBERA

DISPONIBILIZATE ORGANIZAŢIA TIMIŞ

Filiala 1 Timişoara

ACORD DE COLABORARE

între Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) Filiala 1 Timişoara şi Uniunea Social Liberală (USL) Timiş

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD) reprezentat de Filiala 1 Timişoara prin preşedintele Col(r) Radu Aromânesei

şi

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ(USL) constituită din Partidul Social Democrat organizaţia judeţeană Timiş , Partidul Naţional Liberal –filiala judeţeană Timiş şi Partidul Conservator-Filiala judeţeană Timiş, reprezentată prin copreşedinte Titu Bojin , copreşedinte Nicolae Robu şi copreşedinte Maria Grapini,

constatând situaţia dezastruoasă în care a fost adusă România , aflată astăzi în pericolul marasmului economic şi social, a prăbuşirii nivelului de trai al populaţiei, a desfiinţării ca stat de drept, a dispariţiei democraţiei constituţionale şi a instaurării dictaturii, de comun acord şi în consens cu dorinţa membrilor de sindicat şi de partid – îşi exprimă voinţa de a acţiona ÎMPREUNĂ, la nivel local dar şi naţional, pentru înlăturarea pe cale democratică de la putere a forţelor care prin minciună, abuzuri şi ilegalităţi ne-au adus în pragul disperării.

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul ACORD DE COLABORARE – bazat pe respectarea Constituţiei României, a legilor statului şi a statutelor proprii ale semnatarilor- este un ACORD DE VOINŢĂ al părţilor în favoarea cetăţenilor din municipiul Timişoara şi celelalte localităţi din judeţul Timiş, în care activează membri ai Filialei 1 Timişoara

Acesta constituie începutul relizării unei solide construcţii, menite să coaguleze în jurul USL Timiş toate forţele democratice şi progresiste, pentru apărarea statului naţional unitar român – stat democratic şi european, a valorilor şi intereselor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru asigurarea unei vieţi decente atât în judeţul Timiş cât şi la nivelul întregii ţări.

OBLIGAŢIILE ASUMATE DE PARTENERII ACORDULUI

1.SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE-Filiala 1 Timişoara

- Sprijină acţiunile USL Timiş de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor elaborate pentru stoparea declinului economic, moral, social şi politic al societăţii româneşti, prin organizarea de echipe pe cartiere şi în localităţi, care să ia legătura cu cetăţenii pentru a lămuri aceste probleme ;

- Acordă sprijinul necesar în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, precum şi pentru desfăşurarea acestor campanii, punând la dispoziţia USL Timiş, la cerere, sistemul propriu de contactare a membrilor de sindicat;

- Stabileşte, la cerere şi de comun acord cu reprezentanţii USL Timiş, modalităţile de completare ale Birourilor electorale şi ale echipelor de supraveghere care să urmărească modul corect de desfăşurare a activităţilor pe timpul alegerilor, atât în interiorul secţiilor de votare cât şi în afara acestora, sesizând şi anunţând oportun tentativele de fraudă electorală;

- Mobilizează, în cadrul structurilor administrativ-teritoriale de care aparţin membrii Filialei 1 Timişoara a SCMD, un număr cât mai mare de alegători care să voteze pentru reprezentanţii USL Timiş şi monitorizează prezenţa acestora la vot prin contact telefonic sau direct.

2. UNIUNEA SOCIAL-LIBERALĂ Timiş

-Recunoaşte SCMD ca reprezentant al militarilor în rezervă şi retragere din sistemul naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică , în calitate de apărător al drepturilor acestora, ca partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel local şi central, cu administraţia publică centrală şi locală;

-În situaţia câştigării alegerilor parlamentare, deputaţii şi senatorii USL care vor reprezenta judeţul Timiş în forumul legislativ suprem, vor susţine în faţa conducerii naţionale a formaţiunii politice necesitatea de a acţiona pentru :

a) abrogarea în parlament, a legilor şi prevederilor actelor normative care anulează drepturile dobândite, legal, de categoria socio-profesională a militarilor în rezervă şi retragere, precum şi pe acelea care îi discriminează în raport cu alte categorii socio-profesionale (Legea 329/2009, Legea 263/2010, Legea 119/2010, Legea 165/2011), fără a fi modificate drepturile dobândite în plus conform noilor prevederi legale;

b) iniţierea, în parlament, a legilor ocupaţionale pentru militari, care să respecte legislaţia europeană şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care să fie recunoscute atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor privaţiunilor, limitărilor de drepturi, interdicţiilor şi constrângerilor impuse de cariera militară;

- În situaţia câştigării alegerilor locale, USL va recunoaşte în continuare SCMD ca partener de dialog social în folosul membrilor săi, inclusiv prin asigurarea unui sediu corespunzător Filialei 1 Timişoara, pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

PRINCIPIILE ŞI REGULILE DE COORDONARE A ACŢIUNILOR COMUNE

La baza ACORDULUI stă principiul RESPECTULUI RECIPROC ŞI AL ÎNCREDERII DEPLINE, părţile obligându-se să asigure permanent o informare reciprocă asupra acţiunilor întreprinse dar şi a rezultatelor obţinute.

Acţiunile care urmează să fie desfăşurate de către Filiala 1 Timişoara a SCMD vor fi stabilite, planificate, organizate şi pregătite în cadrul organului de pregătire, desfăşurare şi coordonare a campaniei electorale, din care va face parte şi reprezentantul filialei.

ARMONIZAREA DIVERGENŢELOR DE OPINII

Încălcarea termenilor conveniţi prin ACORD, precum şi divergenţele de opinii referitoare la termenii actualului ACORD se vor soluţiona de către conducerile organizaţilor semnatare în şedinţă comună, cu participarea reprezentaţilor acestor organizaţii.

TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Prezentul ACORD DE COLABORARE este valabil începând cu data semnării şi până la încheiere campaniilor electorale din anul 2012, când va fi prelungit sau elaborat un alt act corespunzător noii situaţii politice create.

Acordul devine NUL DE DREPT în situaţia în care una dintre părţile semnatare desfăşoară activităţi care duc la nerespectarea obligaţiilor asumate sau desfăşoară acţiuni ostile scopurilor propuse.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, .................., în prezenţa următorilor :

SINDICATUL CADRELOR MILITARE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

DISPONIBILIZATE PSD- Organizaţia judeţeană Timiş

Filiala 1 Timişoara Copreşedinte

Col(r) Titu BOJIN

Radu AROMÂNESEI

PNL- Filiala judeţeană Timiş

Copreşedinte

Nicolae ROBU

PC-filiala judeţeană Timiş

Copreşedinte

Maria GRAPINI

09 aprilie 2012

CERERE RESTITUIRE 5,5 % PENSIE

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin Deciziile nr.223 şi 224 pronunțate în data de 13 martie 2012,Curtea Constituțională, în temeiul art.146 lit.d) din Constituție, s‐a pronunțat asupra excepțiilor de neconstituționalitate, referitoare la dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispozițiile art.259

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentația reținută în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Compartimentul relaţii externe şi presă al Curţii Constituţionale

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:

- ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;

- restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:

Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 lei


Faţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.

Grad ______ (r) semnătura data

Nume

Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale