30 noiembrie 2011

COTIZATIA 2012

COTIZAŢIA 2012

-10 lei/lună

- se poate achita în luna decembrie 2011 integral pentru anul viitor (120 lei/an) sau pentru primul semestru (60 lei/semestru)

- în luna iunie 2012 se va achita diferenţa pentru semestrul 2 (60 lei).

CONTURI: BRD RO 41 BRDE 441SV 7926 237 4410

BCR RO 59 RNCB 0072 1201 2085 0001

Pentru o evidenţă corectă , aduceţi ordinele de plată (copie sau original ) la sediul SCMD sau trimiteţi scanat prin e-mail la adresa scmd­­_filialatm@yahoo.com.

Se va menţiona obligatoriu:

- NUMELE ŞI PRENUMELE

- CNP

- SUMA

- PERIOADA PENTRU CARE SE ACHITĂ COTIZAŢIA

27 noiembrie 2011

HOTARAREA NR. 2 SCMD FILIALA 1 TIMIS

Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD, întrunită în şedinţă extraordinară în data de 22.11.2011, a adoptat în unanimitate de voturi

HOTĂRÂREA nr. 2

Pentru aplicarea în practică a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SCMD, la nivelul filialei se organizează următoarele compartimente:

- Compartiment relaţii ( cu structurile guvernamentale şi ale statului, cu sindicatele, cu

societatea civilă, ONG, şi alte entităţi);

- Compartiment juridic (analiză, sesesizări, reclamaţii şi consultanţă juridică);

- Compartiment economico-financiar (financiar, logistic, patrimoniu);

- Compartiment resurse umane;

- Compartiment media (monitorizare şi relaţia cu mass-media);

- Compartiment organizare şi acţiuni sindicale (manifestări publice, analiza, sinteza şi

protecţia acţiunilor sindicale);

- Compartiment sănătate, sport, turism.

Pentru buna funcţionare a acestor structuri, au fost efectuate următoarele modificări în structura Biroului Operativ :

Domnul Col(r) Oros Ioan a fost ales vicepreşedinte al filialei iar domna Lt.col.(r) L .D . şi domnul Col(r) Ghinea Petre au fost aleşi membri în Biroul Operativ.

În viitoarea campanie electorală, Filiala 1 Timişoara va sprijini USL Timiş prin monitorizarea prezenţei la vot a membrilor săi şi la cerere prin desemnare de reprezentanţi ai USL în secţiile de vot. Se vor stabili membri de sindicat care vor observa desfăşurarea activităţilor din afara secţiilor de votare şi care vor anunţa imediat conducerea filialei dacă apar nereguli. În asemenea situaţii, conducerea filialei va sesiza reprezentaţii USL din cadrul comisiei electorale judeţene.

AGF a hotărât sprijinirea organizaţiei FACIAS pentru strângerea de semnături în vederea modificării Constituţiei . Pentru aceasta s-a stabilit atât repartizarea tabelelor membrilor de sindicat cât şi mandatarea preşedintelui filialei de a contacta în cel mai scurt timp celelalte sindicate pentru a le asocia la această acţiune. Tabelele cu semnături vor fi centralizate la sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr.4., unde s-a organizat şi un punct de colectare a semnăturilor.

Adunarea generală a hotărât pentru anul viitor să se introducă în buget cheltuieli pentru achiziţionarea unei portavoce necesară acţiunilor viitoare, cheltuieli pentru birotică (cartuşe pentru imprimantă, hârtie etc.) precum şi pentru plata chiriei pentru spaţiul în care Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea, în limita sumelor ce revin filialei.

În vederea achitării cotizaţiei pentru anul 2012, s-a stabilit ca indiferent de luna aderării la sindicat , în luna decembrie să se plătească integral pentru tot anul (120lei) sau jumătate din sumă (60lei), urmând ca diferenţa să fie achitată în luna iunie 2012.

Pentru o evidenţă corectă a plăţii cotizaţiei, membrii de sindicat vor trebui să prezinte la Biroul Operativ în termen cât mai scurt dovada (original sau copie) a efectuării plăţii.

AGF a luat cunostinţă de renunţarea la calitatea de membru al SCMD , din motive personale, începând cu data de 03 noiembrie a.c., a primuliui preşedinte şi membru fondator al filialei , domnul Col(r) Constantin Marian.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r)

Radu Aromânesei

11 noiembrie 2011

COMUNICATE SCMD FILIALA 1 TIMIS

COMUNICATUL 1
Întrunit în şedinţa lunară din data de 10.11.2011, Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD a stabilit convocarea Adunării Generale extraordinare a Filialei pentru data de 22 noiembrie a.c. orele 17.00, la sediul din strada Dr. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 sala Auditorium, cu următoarea ordine de zi:
I. Probleme organizatorice care au rezultat ca uemare a intrării în vigoare a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare al SCMD, aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor la Alba Iulia;
a) stabilirea compartimentelor din cadrul Biroului Operativ
b) completarea Biroului Operativ cu noi vicepreşedinţi şi membri.
II. Informare asupra situaţiei acţiunilor în instanţă şi măsurile ce trebuie luate pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor şi recăpătarea statutului de militari în rezervă
III.Unele măsuri de colaborare cu USL în vederea pregătirii campaniei electorale de anul viitor;
IV. Sprijinirea Fundaţiei pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) în demersul de implicare a societăţii civile pentru modificarea Constituţiei României;
V. Aprobarea bugetului pe anul 2012;
VI. Diverse.
COMUNICATUL 2
Membrii filialei care nu au intrat în posesia legitimaţiei, o pot obţine în zilele de luni şi marţi, în fiacare săptămână, între orele 11.00-13.00, la sediul din str. Liviu Gabor nr.4
COMUNICATUL 3
Contestaţiile în justiţie ale cadrelor în rezervă din MAI au fost admise de instanţă. Urmează Curtea de Apel.
În cazul contestaţiilor MApN instanţa se va pronunţa în data de 08 decembrie.
Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD