26 aprilie 2013

InformareContestarea în instanţă a deciziilor de recuperare
(eliberate de Casa de Pensii a MApN)

            Fără a fi solicitat cineva, şi în speranţa (în cele mai multe cazuri deşartă), de a diminua combativitatea rezerviştilor a căror pensie a fost abuziv diminuată, în cursul anului 2012, Casa de pensii a MApN a emis noi decizii, în aparenţă mai favorabile, adăugând sume nu prin corectarea erorilor de calcul, aşa cum s-a solicitat prin contestaţii, ci prin încadrarea unor perioade din activitate în grupe de muncă superioare.
            În condiţiile actualelor dezbateri pentru emiterea unui act reparatoriu pentru cei cu pensiile sub nivelul din decembrie 2010, cât şi a discuţiilor pentru elaborarea unei noi legi a pensiilor militare de stat, Casa de pensii a MApN a început o acţiune de „recuperare” a sumelor acordate prin mai sus amintita încadrare în grupe de muncă superioare, sub motivaţia că actul normativ care a permis aceasta nu trebuia aplicat celor care la data emiterii erau deja în rezervă. Din păcate pentru noi, motivarea (corectarea unei greşeli), se poate susţine în instanţă, cu repercusiuni administrative-disciplinare asupra celor care au emis documentul (decizia nouă de pensie) dar şi financiare asupra beneficiarilor (rezerviştilor), care trebuie să returneze sumele.
            În aceeaşi perioadă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis Decizia nr. 1 din 21 ianuarie 2013, prin care, de la această dată, SCMD poate să reprezinte în instanţă acţiunile membrilor săi numai la Tribunalul Bucureşti, de care aparţine teritorial. În felul acesta, după 21 ianuarie 2013, petenţii pot să acţioneze Casa de Pensii în instanţele teritoriale de care aparţin (ex. Timişoara), în nume propriu, individual sau în grup, cu sau fără avocat, în condiţiile respectării etapelor legale (contestarea în termen de 30 zile, aşteptarea hotărârii comisiei de contestaţii 50 zile) şi a întocmirii dosarelor conform precizărilor de până acum, ca şi în cazul celorlalte procese.Noi sfătuim pe cei în cauză să se grupeze mai mulţi pentru un dosar şi să ceară totuşi asistenţă din parte unui avocat.Pentru cei care doresc o acţiune prin SCMD, trebuie să se adreseze Departamentului Juridic de la Bucureşti–Col(r) Mihai Vasile, tel. 0736601110.
            În continuare, vă prezentăm ce este de făcut:
 1. La primirea deciziei de pensie în care se prevede diminuarea cuantumului prin reducerea grupelor de muncă, se trimite contestaţia ca şi până acum, la Casa Sectorială de Pensii, în termenul de 30 zile de la data de pe plicul prin care a parvenit documentul ( de preferat cât mai repede, pentru a scurta termenele),
 2. După trecerea unui număr de 50 zile de la sosirea  confirmării de primire a contestaţiei de către Casa de Pensii, se întocmeşte dosarul conform precizărilor anterioare şi se depune la instanţă pentru începerea acţionării în judecată;
 3. NU SE MAI TRIMITE NOTIFICARE, deoarece în urma deciziei Curţii Constituţionale a României de la sfărşitul anului 2012, accesul în justiţie este permis dacă petentul face dovada respectării de către el a prevederilor legale (efectuarea contestaţiei în termenul legal) fără a mai fi obligatorie hotărârea Comisiei de Contestaţii;
 4. În situaţia în care aţi primit decizii „privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurare sociale”, ca urmare a modificării condiţiilor de muncă pentru anumite perioade, contestarea (v. MODEL  mai jos) trebuie făcută DIRECT la Tribunalul Timiş, în termen de 15 zile de la data ştampilei poştale aplicată pe plicul în care s-a făcut comunicarea.
           
             Deoarece Casa de Pensii va invoca faptul că a făcut o simplă greşeală de încadrare în condiţiile de muncă, şi prin urmare are dreptul legal de a recupera sumele, obiectul contestaţiei îl poate constitui, practic,  amânarea punerii în aplicare a deciziei de recuperare până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei din dosarul privind revizuirea pensiei (pentru cei care au deschis o astfel de acţiune).
             Dosarul pentru atacarea deciziilor de RECUPERARE trebuie să cuprindă, în dublu exemplar, următoarele documente, în copie ( cu menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura pe fiecare filă):
-Contestaţie împotriva deciziei de recuperare (vezi modelul);
-Decizia nr. ...din...privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări socale;
-Deciziile de revizuire din care rezultă diferenţa de cuantum;
-Cartea/Buletinul de identitate;
-Certificat de grefă de la Tribunalul Timiş , unde se află dosarul de revizuire (pe fond sau în recurs);
-Alte probe, în funcţie de specificul dosarului.
            Trebuie ştiut că în acest gen de procese, instanţa-în baza prevederilor Codului de Procedură Civilă- obligă reclamantul la plata unei cauţiuni, de regulă 10% din suma în litigiu, bani care pot fi returnaţi în cadrul cheltuielilor de judecată, dacă se câştigă dosarul.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara
Col(r) Radu AROMÂNESEI

MODEL
Tribunalul Timiş
Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale                              Exemplarul nr....

Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul...............................domiciliat în ...................................str. ...............nr. ...Bl. ...Sc. ...Et. ...Ap. ...jud. Timiş, identificat cu Carte de Identitate  seria. ...nr. ........eliberată de .................la .................CNP..........................., în calitate de contestator, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, cod poştal 061418, formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa , în baza probelor ce se vor administra şi a dezbaterilor ce vor urma în cauză, să soluţionaţi prezenta

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

a  Deciziei nr. ......din................privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale (în continuare titlu executoriu), emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, comunicată la data de .........
            Contestaţia este formulată în termenul legal de 15 zile , prevăzut de art. 172-173 din OUG nr. 92/2003, republicată, coroborată cu art. 153 lit.(i) şi art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 711-719 Cod de procedură civilă.
            În temeiul dispoziţiilor art. 718 pct. (1) Cod pr.civ., solicit suspendarea executării titlului executoriu mai sus menţionat, până la soluţionarea contestaţiei la executare.
            Această recuperare reprezintă o nouă diminuare a pensiei subsemnatului, după emiterea Deciziei de revizuire nr. ............/............ Arăt că această măsură de suspendare este de natură a preveni o pagubă iminentă, ce nu s-ar mai putea recupera, având în vedere că noua micşorare a cuantumului pensiei m-ar pune în situaţia imposibilităţii de a-mi achita lunar debitele pe care înţeleg să le invoc alăturat (ex: rate la bănci, facturi utilităţi, îngrijirea sănătăţii etc)
            Precizez că nu deţin alte venituri suplimentare care să acopere această nouă scădere a cuantumului pensiei ca urmare a Deciziei de recuperare.

MOTIVE DE FAPT

            Decizia nr. ............/.........privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, a stabilit , în temeiul prevederilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, că sus-numitul am încasat suma de .............lei, reprezentând drepturi necuvenite în perioada.................., sumă determinată conform buletinului de calcul anexat, sumă care urmează a se recupera conform art. 181 din legea nr. 263/2010.
            Menţionez că în anul 2012, casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii a emis decizii de regularizare, tot în vederea recuperării unor sume considerate ca încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în anul 2011. Prin Legea nr. 112 din 04.07.2012 s-a modificat şi completat art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial în 06.07.2012, respectiv:după alineatul 2 s-a introdus un nou alineat (3), cu următorul cuprins: „în situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. 1 rezultă sume de recuperat pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens”.
            În aceste condiţii, consider că, în acest caz, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale nu a ţinut cont de acest act normativ şi a emis decizii de recuperare pentru un interval începând cu ianuarie 2011, în cazul meu ......... Pe cale de consecinţă, consider că este necesar ca intimata Casa de Pensii  Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să depună la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calculului cuantumului deciziilor de revizuire şi de recuperare, iar în cazul în care temeiurile pentru care  se dispune recuperarea nu vor subzista, să se anuleze Decizia nr. ............./............privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale , emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi să emită o nouă decizie, cu valabilitate numai din data de 01.01.2012.
            De asemenea, consider că până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. ............/........, aflat pe rolul Tribunalului Timiş cu termen de judecată............, care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire nr. ............/............ emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, decizia de recuperare ce face obiectul prezentei contestaţii la executare este nelegală şi netemeinică.
            Conform art. 413 alin 1 pct. 1 Cod.pr. civ., solicit instanţei să suspende punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în decizia de recuperare sus-menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului civil nr. ............../............, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, cu termen de judecată la ................, care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr. ............./..........., emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. Dovada existenţei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin certificatul de grefă anexat.

            În concluzie, având în vedere toate considerentele menţionate mai sus, vă rog să admiteţi contestaţia la executare aşa cum a fost formulată, să dispuneţi, în principal, anularea formelor de executare efectuate-respectiv Decizia nr. ................/............privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, iar în subsidiar, să faceţi aplicarea dispoziţiilor art. 413 alin 1 pct. 1 Cod.pr.civ., în sensul suspendării dispoziţiilor prevăzute în decizia de recuperare sus-menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului civil nr. ......./............ aflat pe rolul Tribunalului Timiş , cu termen de judecată la .................., care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr. ................/............... emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.

            În drept: art. 172-173 din OUG nr. 92/2003, republicată, coroborată cu art. 153 lit (i) şi art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 711-719 Cod.pr.civ.
            În probaţiune, depun , în copie, conform cu originalul, înscrisurile menţionate în acţiune:
 • Decizia nr. .............../............. privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, plus plic de comunicare;
 • Carte de identitate
 • Decizia de revizuire nr. ............../................ (ultima contestată, numai prima filă);
 • Decizia iniţială de pensie (înainte de decembrie 2010);
 • Certificat grefă stadiu dosar de anulare decizie revizuire;
 • ...............................................................................................................................
      Depun acţiunea şi înscrisurile în 2 exemplare- unul pentru instanţă şi unul pentru intimată.

Data depunerii.....................                                                   Semnătura.....................

Domnului Preşedinte al Tribunalului Timiş

18 aprilie 2013

OpinieRăbdare până la capăt !
           
            Ca să fim cinstiţi, adversarii noştri au acţionat inteligent atunci când au fost puşi în situaţia de a se trezi în Bucureşti cu o acţiune a SCMD concomitent cu desfăşurarea unui eveniment politic important. Ne-au învăluit cu nişte promisiuni care „nu puteau fi refuzate” (cum se exprimau cei din filmul „Naşul”), astfel că , oricum o luam, acţiunea din 19 aprilie nu avea sens. Pericolul trecând, a venit o nouă amânare, de data aceasta pentru 2014 !
            Ce-i de făcut , în condiţiile în care SCMD are de înfruntat un adversar care are la dispoziţie instituţiile statului, acces nelimitat la mass media şi sprijinul serviciilor speciale?
            Oricum, în perioada următoare, sindicatul trebuie să-şi întărească rolul de a-i  îndruma pe aceia dintre camarazii noştri care se confruntă atât cu noi decizii de pensie nefavorabile cât şi cu ameninţarea „recuperărilor” care au început să ne asalteze.  
            Ca perspectivă, cred că trebuie să strângem legăturile cu toate organizaţiile de rezervişti militari, să ducem acţiuni mai susţinute de explicare a faptului că scopul nostru nu se limitează doar la aspectele pecuniare ale existenţei, cât la faptul că încălcarea unui drept legal obţinut este inadmisibil într-o societate modernă, democratică, să încercăm să atragem sprijinul acelei părţi a establishment-ului politic care are nevoie de aliaţi pentru confruntările electorale ce vor veni, concomitent cu identificarea şi sancţionarea celor care, în ciuda unor aparenţe, ne sunt de fapt ostili.
            Toate acestea însă au nevoie de perseverenţa noastră, de puterea de a rezista loviturilor şi tentaţiei abandonului.
                                     „Oricare-ar fi sfărşitul luptei,
                                       Să stai luptând , căci eşti dator.

                                       Trăiesc acei ce vreau să lupte;
                                       Iar cei fricoşi se plâng şi mor.

                                       De-i vezi murind, să-i laşi să moară,
                                       Căci moartea e menirea lor.”              (George Coşbuc-Lupta vieţii)
                                                                                                                                             

Col(r) Radu AROMÂNESEI
             
             

15 aprilie 2013

SolicitareSOLICITARE

         În condiţiile apărute, ca urmare a atitudinii Primăriei Capitalei, cât şi a posibilităţii ca revendicările noastre să înceapă a fi soluţionate, am onoarea să vă rog să pregătiţi şi să ne trimiteţi un plan de acţiune de rezervă, pentru situaţia în care se va dovedi că ne confruntăm din nou cu o manevră mincinoasă din partea guvernanţilor.

Cu stimă,
Preşedintele Filialei 1 Timişoara
Vicepreşedinte coordonator Zona de Vest
Col(r) Radu AROMÂNESEI

INFORMARE    


Datorită dificultăţilor apărute în relaţia cu Primăria Capitalei referitor la locul de desfăşurare a acţiunii din data de 19 aprilie de la Bucureşti, locul şi data exactă al activităţii se vor anunţa în data de miercuri, 17 aprilie.
Până atunci, aducem la cunoştinţa celor care doresc să participe, care sunt condiţiile deplasării cu trenul:
La ducere:
-plecarea din staţia CFR Timişoara Nora la orele 22.00 şi sosirea în staţia CFR Bucureşti Nord în ziua desfăşurării acţiunii, la orele 07.15.
La înapoiere:
-plecarea din staţia CFR Bucureşti Nord în seara zilei în care a avut loc acţiunea, la orele 21.46 şi sosirea în staţia CFR Timişoara Nord  în ziua următoare, la orele 07.07.
Preţul unui bilet CFR pentru o persoană, cumulat pentru ambele deplasări este:
-         pentru clasa a 2-a:190,2 lei;
-         pentru cuşeta cu 4 locuri:280 lei;
-         pentru vagon de dormit cu 2 locuri:440,8 lei.
ATENŢIE !
-         Dacă se achiziţionează un bilet dus-întors, pasagerul beneficiază de o reducere de 10%;
-         Se poate obţine o reducere considerabilă prin folosirea taloanelor de pensionar.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI                                                                      

06 aprilie 2013

MemoriuSINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)

Către,
COPREŞEDINŢII UNIUNII SOCIAL LIBERALE (USL)
DOMNII PREŞEDINŢI:
VICTOR PONTA, CRIN ANTONESCU, CONSTANTIN DANIEL

Domnilor preşedinţi,

            Ca urmare a protocoalelor încheiate de filialele SCMD cu organizaţiile din teritoriu ale PSD, PNL, PC, a Acordului de principiu semnat de copreşedinţii USL cu preşedintele SCMD la data de 14 iulie 2012, a declaraţiei de susţinere venite din partea alianţei PNL-PC în octombrie 2012, a declaraţiilor şi luărilor de poziţie ale Domnului Premier Victor Ponta în favoarea revendicărilor SCMD, în perioada septembrie-decembrie 2012, vă supunem atenţiei şi vă rugăm să analizaţi posibilitatea rezolvării legale în perioada martie-mai a.c., a următoarelor puncte din Acordul de principiu, solicitate nouă în mod imperativ, de către membrii SCMD:
 1. Termenul la care va fi elaborată şi promulgată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) privind reintrarea în legalitate a plăţii tuturor ajutoarelor sociale către militarii în rezervă şi revenirea cuantumurilor pentru cei discriminaţi, la nivelul ultimei pensii militare de stat, din decembrie 2010, deoarece această promisiune a fost legată de votarea noului buget;
 2. Termenul la care, prin OUG, se va elimina, pentru militarii în rezervă, prevederea discriminatorie din Cap.IV/Legea 329/2009 privind limitarea dreptului la muncă, contrar Constituţiei României, contractelor încheiate de către militari la intrarea în serviciul activ şi a legilor în baza cărora aceştia au trecut în rezervă;
 3. Termenul estimativ la care va fi votată în Parlament Legea pensiilor militare de stat, reparatorie pentru toate categoriile de militari, activi, în rezervă şi în retragere, nu numai pentru rezerviştii discriminaţi prin Legile 119 şi 263/2010;
 4. Verificarea disponibilizărilor abuzive efectuate la MAI, în baza unui ordin nesemnat de nimeni, de către Traian Igaş, şi soluţionarea cererilor de reangajare a specialiştilor abuziv disponibilizaţi.

      În afara acestor puncte, vă supunem atenţiei şi solicitările venite din parte membrilor SCMD, după cum urmează:
 1. Publicarea rezultatelor auditurilor Curţii de conturi la Casele Sectoriale de Pensii ale MapN, MAI şi SRI, pentru stabilirea cu claritate a numărului rezerviştilor, în general, şi a celor care solicită reparaţii;
 2. Explicarea modului concret , de către cine , cum, şi când vor fi analizate şi cum vor fi soluţionate, referitor la militari, aspectele sesizate în în raportul Avocatului Poporului.

      Asigurându-vă, în continuare de sprijinul SCMD, am onoarea să vă salut !

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTELE SCMD
Col(r) dr. Mircea DOGARU
04 aprilie 2013

ComunicatIn atentia tuturor rezervistilor si cadrelor militare in retragere, membri sau nu ai SCMD
Intrunit statutar in ziua de 03.04.2013,
Analizand stadiul indeplinirii masurilor reparatorii solicitate de SCMD prin Memoriul catre copresedintii USL, masuri asumate de reprezentantii Guvernului si ai conducerii USL fata de SCMD la 2 respectiv 4 martie a.c., 

Comitetul Director al SCMD a decis organizarea urmatoarelor actiuni publice:

"Conferinta de presa - manifestatie, in zona Piata Universitatii, in data de 19.04.2013, cu participarea membrilor SCMD si a altor cadre militare in rezerva si in retragere, din Bucuresti si din tara si pichetare, in perioada 20-30.04.2013, in aceeasi locatie."

Scopurile acestor actiuni sunt:
 • informarea mass media cu privire la legitimitatea solicitarilor cuprinse in Memoriul SCMD (vedeti Anexa) si dorinta ca Guvernul sa restabileasca legalitatea si sa inlature discriminarea in modul de tratare a tuturor categoriilor de militari in rezerva si in retragere;
 • sprijinirea actiunii acelor membri ai Guvernului si Parlamentului care s-au angajat in rezolvarea legala si in regim de urgenta a solicitarilor noastre.
La actiunea din 19 aprilie a.c. sunt invitati sa participe reprezentanti ai tuturor filialelor SCMD din tara (exceptand filialele din Republica Moldova) si, de asemenea, reprezentanti ai tuturor asociatiilor rezervistilor, militarilor in retragere si veteranilor de razboi, proveniti din structurile intregului Sistem National de Aparare.
Pana in data de 15 aprilie a.c., presedintii filialelor vor comunica presedintilor teritoriali si Secretariatului General al SCMD numarul de participanti.
Locatia exacta si orele de desfasurare vor fi comunicate dupa negocierile cu Primaria Municipiului Bucuresti.
La actiunile din perioada 20-30.04.2013 sunt invitate sa participe, cu tot efectivul disponibil, filialele din Bucuresti si Ilfov, alte categorii de rezervisti si militari in retragere, urmand ca, daca exista doritori in judetele limitrofe, acestia sa anunte participarea odata cu informatiile furnizate pentru data de 19 martie a.c.

Honor et Patria! Vae victis!

BIROUL OPERATIV

ANEXA

ANEXA