27 noiembrie 2011

HOTARAREA NR. 2 SCMD FILIALA 1 TIMIS

Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD, întrunită în şedinţă extraordinară în data de 22.11.2011, a adoptat în unanimitate de voturi

HOTĂRÂREA nr. 2

Pentru aplicarea în practică a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SCMD, la nivelul filialei se organizează următoarele compartimente:

- Compartiment relaţii ( cu structurile guvernamentale şi ale statului, cu sindicatele, cu

societatea civilă, ONG, şi alte entităţi);

- Compartiment juridic (analiză, sesesizări, reclamaţii şi consultanţă juridică);

- Compartiment economico-financiar (financiar, logistic, patrimoniu);

- Compartiment resurse umane;

- Compartiment media (monitorizare şi relaţia cu mass-media);

- Compartiment organizare şi acţiuni sindicale (manifestări publice, analiza, sinteza şi

protecţia acţiunilor sindicale);

- Compartiment sănătate, sport, turism.

Pentru buna funcţionare a acestor structuri, au fost efectuate următoarele modificări în structura Biroului Operativ :

Domnul Col(r) Oros Ioan a fost ales vicepreşedinte al filialei iar domna Lt.col.(r) L .D . şi domnul Col(r) Ghinea Petre au fost aleşi membri în Biroul Operativ.

În viitoarea campanie electorală, Filiala 1 Timişoara va sprijini USL Timiş prin monitorizarea prezenţei la vot a membrilor săi şi la cerere prin desemnare de reprezentanţi ai USL în secţiile de vot. Se vor stabili membri de sindicat care vor observa desfăşurarea activităţilor din afara secţiilor de votare şi care vor anunţa imediat conducerea filialei dacă apar nereguli. În asemenea situaţii, conducerea filialei va sesiza reprezentaţii USL din cadrul comisiei electorale judeţene.

AGF a hotărât sprijinirea organizaţiei FACIAS pentru strângerea de semnături în vederea modificării Constituţiei . Pentru aceasta s-a stabilit atât repartizarea tabelelor membrilor de sindicat cât şi mandatarea preşedintelui filialei de a contacta în cel mai scurt timp celelalte sindicate pentru a le asocia la această acţiune. Tabelele cu semnături vor fi centralizate la sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr.4., unde s-a organizat şi un punct de colectare a semnăturilor.

Adunarea generală a hotărât pentru anul viitor să se introducă în buget cheltuieli pentru achiziţionarea unei portavoce necesară acţiunilor viitoare, cheltuieli pentru birotică (cartuşe pentru imprimantă, hârtie etc.) precum şi pentru plata chiriei pentru spaţiul în care Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea, în limita sumelor ce revin filialei.

În vederea achitării cotizaţiei pentru anul 2012, s-a stabilit ca indiferent de luna aderării la sindicat , în luna decembrie să se plătească integral pentru tot anul (120lei) sau jumătate din sumă (60lei), urmând ca diferenţa să fie achitată în luna iunie 2012.

Pentru o evidenţă corectă a plăţii cotizaţiei, membrii de sindicat vor trebui să prezinte la Biroul Operativ în termen cât mai scurt dovada (original sau copie) a efectuării plăţii.

AGF a luat cunostinţă de renunţarea la calitatea de membru al SCMD , din motive personale, începând cu data de 03 noiembrie a.c., a primuliui preşedinte şi membru fondator al filialei , domnul Col(r) Constantin Marian.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD

Col(r)

Radu Aromânesei