21 februarie 2012

NOTIFICARE

Către Comisia de ________________ de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a _________________--

Subsemnatul_________________________, domiciliat în _______________________________ jud. Timiş, identificat cu C.I. seria____ nr._______________, CNP ___________________, vă transmit următoarea

NOTIFICARE

Prin care vă aduc la cunoştinţă faptul că termenul în care dumneavoastră trebuia să soluţionaţi şi să comunicaţi răspunsul la contestaţia formulată şi comunicată în data de ___________de subsemnatul, împotriva deciziei __________nr. ___/___, emisă de Casa Sectorială de Pensii a ______________ este depăşit cu un număr de________ zile.

Pe cale de consecinţă vă solicit să dispuneţi de urgenţă soluţionarea contestaţiei despre care am făcut vorbire mai sus precum şi comunicarea răspunsului în termenul cel mai scurt posibil.

În situaţia în care nu veţi da curs prezentei notificări, ne vedem nevoiţi să vă acţionăm în judecată, urmând ca dumneavoastră să suportaţi cheltuielile ocazionate cu această procedură.

Semnătură,