26 aprilie 2013

InformareContestarea în instanţă a deciziilor de recuperare
(eliberate de Casa de Pensii a MApN)

            Fără a fi solicitat cineva, şi în speranţa (în cele mai multe cazuri deşartă), de a diminua combativitatea rezerviştilor a căror pensie a fost abuziv diminuată, în cursul anului 2012, Casa de pensii a MApN a emis noi decizii, în aparenţă mai favorabile, adăugând sume nu prin corectarea erorilor de calcul, aşa cum s-a solicitat prin contestaţii, ci prin încadrarea unor perioade din activitate în grupe de muncă superioare.
            În condiţiile actualelor dezbateri pentru emiterea unui act reparatoriu pentru cei cu pensiile sub nivelul din decembrie 2010, cât şi a discuţiilor pentru elaborarea unei noi legi a pensiilor militare de stat, Casa de pensii a MApN a început o acţiune de „recuperare” a sumelor acordate prin mai sus amintita încadrare în grupe de muncă superioare, sub motivaţia că actul normativ care a permis aceasta nu trebuia aplicat celor care la data emiterii erau deja în rezervă. Din păcate pentru noi, motivarea (corectarea unei greşeli), se poate susţine în instanţă, cu repercusiuni administrative-disciplinare asupra celor care au emis documentul (decizia nouă de pensie) dar şi financiare asupra beneficiarilor (rezerviştilor), care trebuie să returneze sumele.
            În aceeaşi perioadă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis Decizia nr. 1 din 21 ianuarie 2013, prin care, de la această dată, SCMD poate să reprezinte în instanţă acţiunile membrilor săi numai la Tribunalul Bucureşti, de care aparţine teritorial. În felul acesta, după 21 ianuarie 2013, petenţii pot să acţioneze Casa de Pensii în instanţele teritoriale de care aparţin (ex. Timişoara), în nume propriu, individual sau în grup, cu sau fără avocat, în condiţiile respectării etapelor legale (contestarea în termen de 30 zile, aşteptarea hotărârii comisiei de contestaţii 50 zile) şi a întocmirii dosarelor conform precizărilor de până acum, ca şi în cazul celorlalte procese.Noi sfătuim pe cei în cauză să se grupeze mai mulţi pentru un dosar şi să ceară totuşi asistenţă din parte unui avocat.Pentru cei care doresc o acţiune prin SCMD, trebuie să se adreseze Departamentului Juridic de la Bucureşti–Col(r) Mihai Vasile, tel. 0736601110.
            În continuare, vă prezentăm ce este de făcut:
  1. La primirea deciziei de pensie în care se prevede diminuarea cuantumului prin reducerea grupelor de muncă, se trimite contestaţia ca şi până acum, la Casa Sectorială de Pensii, în termenul de 30 zile de la data de pe plicul prin care a parvenit documentul ( de preferat cât mai repede, pentru a scurta termenele),
  2. După trecerea unui număr de 50 zile de la sosirea  confirmării de primire a contestaţiei de către Casa de Pensii, se întocmeşte dosarul conform precizărilor anterioare şi se depune la instanţă pentru începerea acţionării în judecată;
  3. NU SE MAI TRIMITE NOTIFICARE, deoarece în urma deciziei Curţii Constituţionale a României de la sfărşitul anului 2012, accesul în justiţie este permis dacă petentul face dovada respectării de către el a prevederilor legale (efectuarea contestaţiei în termenul legal) fără a mai fi obligatorie hotărârea Comisiei de Contestaţii;
  4. În situaţia în care aţi primit decizii „privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurare sociale”, ca urmare a modificării condiţiilor de muncă pentru anumite perioade, contestarea (v. MODEL  mai jos) trebuie făcută DIRECT la Tribunalul Timiş, în termen de 15 zile de la data ştampilei poştale aplicată pe plicul în care s-a făcut comunicarea.
           
             Deoarece Casa de Pensii va invoca faptul că a făcut o simplă greşeală de încadrare în condiţiile de muncă, şi prin urmare are dreptul legal de a recupera sumele, obiectul contestaţiei îl poate constitui, practic,  amânarea punerii în aplicare a deciziei de recuperare până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei din dosarul privind revizuirea pensiei (pentru cei care au deschis o astfel de acţiune).
             Dosarul pentru atacarea deciziilor de RECUPERARE trebuie să cuprindă, în dublu exemplar, următoarele documente, în copie ( cu menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura pe fiecare filă):
-Contestaţie împotriva deciziei de recuperare (vezi modelul);
-Decizia nr. ...din...privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări socale;
-Deciziile de revizuire din care rezultă diferenţa de cuantum;
-Cartea/Buletinul de identitate;
-Certificat de grefă de la Tribunalul Timiş , unde se află dosarul de revizuire (pe fond sau în recurs);
-Alte probe, în funcţie de specificul dosarului.
            Trebuie ştiut că în acest gen de procese, instanţa-în baza prevederilor Codului de Procedură Civilă- obligă reclamantul la plata unei cauţiuni, de regulă 10% din suma în litigiu, bani care pot fi returnaţi în cadrul cheltuielilor de judecată, dacă se câştigă dosarul.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara
Col(r) Radu AROMÂNESEI

MODEL
Tribunalul Timiş
Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale                              Exemplarul nr....

Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul...............................domiciliat în ...................................str. ...............nr. ...Bl. ...Sc. ...Et. ...Ap. ...jud. Timiş, identificat cu Carte de Identitate  seria. ...nr. ........eliberată de .................la .................CNP..........................., în calitate de contestator, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, cod poştal 061418, formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa , în baza probelor ce se vor administra şi a dezbaterilor ce vor urma în cauză, să soluţionaţi prezenta

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

a  Deciziei nr. ......din................privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale (în continuare titlu executoriu), emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, comunicată la data de .........
            Contestaţia este formulată în termenul legal de 15 zile , prevăzut de art. 172-173 din OUG nr. 92/2003, republicată, coroborată cu art. 153 lit.(i) şi art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 711-719 Cod de procedură civilă.
            În temeiul dispoziţiilor art. 718 pct. (1) Cod pr.civ., solicit suspendarea executării titlului executoriu mai sus menţionat, până la soluţionarea contestaţiei la executare.
            Această recuperare reprezintă o nouă diminuare a pensiei subsemnatului, după emiterea Deciziei de revizuire nr. ............/............ Arăt că această măsură de suspendare este de natură a preveni o pagubă iminentă, ce nu s-ar mai putea recupera, având în vedere că noua micşorare a cuantumului pensiei m-ar pune în situaţia imposibilităţii de a-mi achita lunar debitele pe care înţeleg să le invoc alăturat (ex: rate la bănci, facturi utilităţi, îngrijirea sănătăţii etc)
            Precizez că nu deţin alte venituri suplimentare care să acopere această nouă scădere a cuantumului pensiei ca urmare a Deciziei de recuperare.

MOTIVE DE FAPT

            Decizia nr. ............/.........privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, a stabilit , în temeiul prevederilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, că sus-numitul am încasat suma de .............lei, reprezentând drepturi necuvenite în perioada.................., sumă determinată conform buletinului de calcul anexat, sumă care urmează a se recupera conform art. 181 din legea nr. 263/2010.
            Menţionez că în anul 2012, casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii a emis decizii de regularizare, tot în vederea recuperării unor sume considerate ca încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în anul 2011. Prin Legea nr. 112 din 04.07.2012 s-a modificat şi completat art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial în 06.07.2012, respectiv:după alineatul 2 s-a introdus un nou alineat (3), cu următorul cuprins: „în situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. 1 rezultă sume de recuperat pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens”.
            În aceste condiţii, consider că, în acest caz, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale nu a ţinut cont de acest act normativ şi a emis decizii de recuperare pentru un interval începând cu ianuarie 2011, în cazul meu ......... Pe cale de consecinţă, consider că este necesar ca intimata Casa de Pensii  Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să depună la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calculului cuantumului deciziilor de revizuire şi de recuperare, iar în cazul în care temeiurile pentru care  se dispune recuperarea nu vor subzista, să se anuleze Decizia nr. ............./............privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale , emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi să emită o nouă decizie, cu valabilitate numai din data de 01.01.2012.
            De asemenea, consider că până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. ............/........, aflat pe rolul Tribunalului Timiş cu termen de judecată............, care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire nr. ............/............ emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, decizia de recuperare ce face obiectul prezentei contestaţii la executare este nelegală şi netemeinică.
            Conform art. 413 alin 1 pct. 1 Cod.pr. civ., solicit instanţei să suspende punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în decizia de recuperare sus-menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului civil nr. ............../............, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, cu termen de judecată la ................, care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr. ............./..........., emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. Dovada existenţei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin certificatul de grefă anexat.

            În concluzie, având în vedere toate considerentele menţionate mai sus, vă rog să admiteţi contestaţia la executare aşa cum a fost formulată, să dispuneţi, în principal, anularea formelor de executare efectuate-respectiv Decizia nr. ................/............privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, iar în subsidiar, să faceţi aplicarea dispoziţiilor art. 413 alin 1 pct. 1 Cod.pr.civ., în sensul suspendării dispoziţiilor prevăzute în decizia de recuperare sus-menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului civil nr. ......./............ aflat pe rolul Tribunalului Timiş , cu termen de judecată la .................., care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr. ................/............... emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.

            În drept: art. 172-173 din OUG nr. 92/2003, republicată, coroborată cu art. 153 lit (i) şi art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 711-719 Cod.pr.civ.
            În probaţiune, depun , în copie, conform cu originalul, înscrisurile menţionate în acţiune:
  • Decizia nr. .............../............. privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, plus plic de comunicare;
  • Carte de identitate
  • Decizia de revizuire nr. ............../................ (ultima contestată, numai prima filă);
  • Decizia iniţială de pensie (înainte de decembrie 2010);
  • Certificat grefă stadiu dosar de anulare decizie revizuire;
  • ...............................................................................................................................
      Depun acţiunea şi înscrisurile în 2 exemplare- unul pentru instanţă şi unul pentru intimată.

Data depunerii.....................                                                   Semnătura.....................

Domnului Preşedinte al Tribunalului Timiş