08 decembrie 2011

MODEL CONTESTATIE

MODEL DE CONTESTAŢIE FORUMULATĂ ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE REVIZUIRE conceput de jurist Ioan Oros

(în situaţia erorilor de identificare a veniturilor realizate şi perioadelor lipsă)


1.Casa Sectorială de Pensii din M.Ap.N. – Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sectorul 6,

cod poştal 061416

2. Casa Sectorială de Pensii din M.A.I.-Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, Sectorul 4,

Cod poştal 040133

3. Casa Sectorială de Pensii din S:R:I- U.M. 0472 Bucureşti sau str. Amzei nr. 4 sectorul 1

CĂTRE

COMISIA DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ .........

Domnule Preşedinte

Subsemnatul (grad, r., rtg.) nume, prenume cu iniţiala tatălui, domiciliat în ___________________________________________________ identificat cu act de identitate Seria _____ Nr. _________ şi CNP ___________________________ ofiţer, subofiţer, maistru militar, de inf., art., etc. promoţia ____________________ trecut în rezervă la data _____________ cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr. _________ din _____________ şi cu dosar de pensie nr. ___________ din ________________ în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 şi a art. 22 din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 1/2011, (aprobată prin Legea 165/2011) formulez prezenta

CONTESTAŢIE

Împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ____________ din ________________ eliberată de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. prin care solicit:

1. Anularea Deciziei de revizuire menţionată pe care o consider netemeinică şi nelegală având un cuantum incorect stabilit.

2. Revizuirea pensiei cu stabilirea corectă a datelor cu privire la veniturile realizate de subsemnatul conform metodologiei prevăzute în O.U.G. nr. 1/2011 şi a O.G. nr. 33/2002.

3. Restituirea sumei cu care am fost prejudiciat în valoare de _______________ lei.

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele

MOTIVE

A. Motive de nelegalitate

1. Încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011.

a. Prin emiterea Ordinului nr. SMG 17/10.02.2011, se încalcă dispoziţiile art. 8 al O.U.G. nr. 1/2011 care dispune că ordinele sau instrucţiunile privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, se emit de ministrul Apărării Naţionale (MAI, SRI) şi nu de şeful SMG, astfel încălcându-se competenţa stabilită de ordonanţă.

b. Ordinul SMG scurtează nejustificat şi dramatic termenul de identificare şi transmitere a datelor necesare revizuirii de către instituţiile abilitate, stabilind data de 15.03.2011.

Ori potrivit dispoziţiilor art. 1 al. 3 din ordonanţă acest termen este fixat pentru data de 31.10.2011.

Această măsură nelegală este de natură să împiedice procesul de identificare, stabilire corectă şi transmitere a datelor de către instituţiile competente cu consecinţa diminuării cuantumului pensiei mele, instituţiile abilitate neavând timpul necesar pentru a căuta toate datele.

c. În acelaşi timp ordinul nu stabileşte şi modalităţile tehnice de identificare a datelor cu privire la veniturile realizate aşa cum cere ordonanţa ci stabileşte numai modalităţile de transmitere, cine şi până la ce dată.

Această stare de fapt a condus la erori, privind perioadele de activitate, şi cuantumuri de venituri lunare greşite.

2. Încălcarea dispoziţiilor O.G. 33/2002 aprobată prin legea 223/2002 privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor.

Anexa la decizia de revizuire nr. _____________ din _____________ a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. (MAI, SRI) în care sunt specificate veniturile realizate reprezintă în fapt o adeverinţă a cuantumurilor lunare realizate. În această situaţie, conform dispoziţiilor O.G. nr. 33/2002 Anexa trebuia să menţioneze documentele din care au fost extrase datele ce le cuprinde, ce reprezintă sumele respective, iar pentru perioadele pentru care nu au putut fi identificate veniturile trebuia să se facă precizarea lipsei documentelor necesare.

Nefăcându-se aceste menţiuni necesare şi legale Anexa nu îndeplineşte condiţiile de legalitate şi nu prezintă garanţia că reflectă realitatea, personal neputând verifica autenticitatea lor.

Consider că această stare de fapt a condus la erori în revizuirea pensiei mele ce au determinat diminuarea cuantumului ei.

B. Motive de netemeinicie

Decizia de revizuire nr. ____________ din _______________ a fost întocmită eronat, în grabă, cu perioade de activitate lipsă şi cuantumuri lunare greşite astfel:

a. Perioade de activitate lipsă:

-

-

-

-

b. Cuantumuri lunare greşite:

-

-

-

-

c. Anexa la decizie este eronat întocmită fiind în discordanţă cu veniturile stabilite în adeverinţa nr. __________ din _____________ emisă de CMZ __________________.

d. Şi alte motive constatate.

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:

- copia Deciziei de revizuire nr. __________ din _______________

- copia Deciziei de pensionare emisă în temeiul Legii nr. 164/2001.

- copia Deciziei de recalculare nr. ____________ din ___________

- copia Adeverinţei nr. ___________ din ____________ emisă de CMZ __________

- alte documente necesare probării afirmaţiilor din cerere dacă se dispune de ele.

În situaţia în care solicitarea mea nu va fi soluţionată pozitiv şi în termenele prevăzute de lege mă voi adresa instanţelor competente.

Data Semnătura

GHIDUL DE ACŢIUNE

Deoarece în perioada următore ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:

1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc, veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);

2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii. Pe fiecare copie veţi scrie „Conform cu originalul” şi veţi semna;

3) După 45 zile de la data depunerii contestaţiei, dacă nu aţi primit răspuns la aceasta, vă veţi prezenta la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);

4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile), vă veţi prezenta imediat la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).

ATENŢIE ! La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie , în tabelul cu datele dumneavoastră şi semnături (4 exemplare), va exista o rubrică în care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a deciziei de pensionare revizuită

5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45 zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor în instanţă în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite conform OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt necesare şi obligatorii câte 4(patru) exemplare ale următoarelor documente:

a1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o, conform OG/1 şiLegea 165/2011);

a2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001- cea care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);

a3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe economie);

a4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001), un cupon de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de pensie revizuită (dacă s-a primit).ATENŢIE ! Fiecare în 4 exemplare;

a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI, SRI);

a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a contestaţiei);

a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;

a8) Copie după actul de identitate al petentului.

B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4) vă veţi prezenta imediat la locul de colectare cu documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte 4(patru) exemplare ale următoarelor documente:

b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);

b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea în Timişoara.

Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie pe care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa de pensii sectorială de care aparţine.Ca şi până acum, pe fiecare coală a copiilor se va scrie formula conform cu originalul şi semnătura.

FOARTE IMPORTANT !!!

- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;

- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI DEPUS LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;

- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.

ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi să se scurgă !

- aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi.Acelaşi lucru rugăm să se întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile înaintate.