09 aprilie 2012

CERERE RESTITUIRE 5,5 % PENSIE

COMUNICAT DE PRESĂ

Prin Deciziile nr.223 şi 224 pronunțate în data de 13 martie 2012,Curtea Constituțională, în temeiul art.146 lit.d) din Constituție, s‐a pronunțat asupra excepțiilor de neconstituționalitate, referitoare la dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispozițiile art.259

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentația reținută în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Compartimentul relaţii externe şi presă al Curţii Constituţionale

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:

- ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;

- restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:

Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 lei


Faţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.

Grad ______ (r) semnătura data

Nume

Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale