13 mai 2015

COMPARAŢIE

CHIAR AŞA...?

2 aprilie 2015

..Nu există unul, două, nouă sau mai multe proiecte, ci UNUL SINGUR. Un Proiect care nu este nici “al lui Duşa”, nici “al lui Dogaru”, cum nu a fost nici “al lui Dobriţoiu”...
Este Proiectul de care a răspuns, din ordinul premierului, domnul ministru Duşa, în 2013...
Este Proiectul pe care şi l-a asumat dl. viceprim-ministru, gl.(r) dr. Gabriel Oprea care, la data de 13 ianuarie 2015, a convocat la Guvern miniştrii şi secretarii de stat de resort, precum şi şefii direcţiilor de specialitate din toate structurile sistemului şi presedinţii sindicatelor. Comisia constituită atunci, având drept misiune eliminarea tuturor discriminărilor, a elaborat forma actuală a Proiectului asupra căreia toată lumea a căzut de acord la 12 februarie a.c., asumându-şi-o prin semnătură...

Să verificăm: 
Proiect GUVERN
Proiect SCMD
Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), mai puţin solda de grad/salariul gradului profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor realizate in 6 luni consecutive,  din ultimii 5 ani de activitate, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), actualizate la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 28.(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

Art. 28. (3) Actualizarea prevăzută la alin. (1) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
Art. 28 (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a exercitării unor funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, o reprezintă media soldelor funcţiei de bază/salariilor  funcţiei de bază, corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), din ultimii 5 ani de activitate anteriori trimiterii în misiune permanentă în străinătate, sau suspendării pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

Art.28 (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a exercitării unor funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, o reprezintă media tuturor veniturilor realizate corespunzator functiilor indeplinite în 6 luni consecutive, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a-c, din ultimi 5 ani de activitate anteriori trimiterii în misiune permanentă în străinătate, sau suspendării pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 32. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.

Art. 32. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este de 5%. Baza lunară de calcul pentru care se va determina contribuţia individuală o reprezintă solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază.

Art.32. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va conduce la diminuarea soldelor/salariilor nete realizate lunar.

Art. 32(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va conduce la diminuarea sau majorarea venitului net realizat lunar din solde/salarii.
Art. 41. – Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţie de bază avută la data respectivă, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care are dreptul.

Art. 41. – Pensia pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, este egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţie de bază avută la data respectivă. Militarul, poliţistul ori funcţionarul public cu statut special, în rezervă sau în retragere, poate opta pentru pensia din sistemul public de pensii.

Art.61. (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau soldele de funcţie/salariile de funcţie...
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
Art.61. – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau soldele de funcţie/salariile de funcţie...
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi solda corespunzatoare celei mai mari functii detinute pe timpul activitatii. Actualizarea se face din oficiu.


Art. 61. (2) În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.


Art.64.(3) Plata drepturilor de pensie pentru care optează soţul supravieţuitor se efectuează începând cu data suspendării pensiei proprii.

Art.75. (2) Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare şi actualizare a pensiilor generate de evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum corelată cu creşterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia primei actualizări reglementată de art.61 alin.(1).


Art. 78. – Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizează  vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, și care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.

Art. 78. – Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare, nevalorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 82. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi:
a) tratament balnear şi de recuperare, în condiţiile legii;

Art. 82. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi de asigurări sociale:
a) tratament balnear care se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
b) bilete de odihnă şi tratament, acordate conform prevederilor legale;

Art.82. (3) Dovada prevăzută la alin. (2) se poate face prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
(4) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.Art.107. (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 care nu au fost asimilate stagiilor de cotizare în condiţii speciale, respectiv condiţii  deosebite, se utilizează la reducerea vârstelor standard de pensionare conform prevederilor art. 21 alin. (1).

Art.107. (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 10 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale, respectiv condiţii  deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, sunt încadrate în condiţii speciale.


Art.108. (3) În perioada de aplicare etapizată a prevederilor Legii–cadru nr. 284/2010, contribuţia individuală la bugetul de stat prevăzută la art. 32, se calculează la solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislaţia în vigoare la 31.12.2009.

Art.111. (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificarile şi completările ulterioare, şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
Art.111.(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special rezultate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
Art.111. (2) Prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maxim 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.

Art.111. (2) Prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 12 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.

Art.111. (5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4).

Art.111. (5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (3).
Art.112. (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi alin. (5) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4).


Art.112. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (3).

Art. 123. - (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, elaborate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 123. - (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, elaborate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 124.  În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, persoanele prevăzute la art. 3 pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza prezentei legi sau al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 125. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 124. – Prezenta lege intră în vigoare la data de
Art. 126. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) art. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;
b) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 165/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011;
d) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor  acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare;
f) art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII la Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare;
g) dispoziţiile contrare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
h) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

Art. 125. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) art. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;
b) art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare;
c) art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII la Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28decembrie 2010, cu modificările ulterioare;
d) dispoziţiile contrare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
f) Legea 165/2011 pentru aprobarea OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
h) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.


Şi Atunci vorbim despre încredere, informare corectă etc. etc......!
Iar în contimuare, se recunoaşte că totuşi există două proiecte, după cum "informează" cu întârziere Departamentul Juridic:
 "După cum se cunoaşte,  noua Lege a pensiilor militare de stat se bucură în prezent de două proiecte (sublinierea noastră), ambele aflate la Senatul României. Primul proiect a fost depus la iniţiativa  SCMD, în 24.03.2015, de un grup de parlamentari (printre care d-na Minca, dl. Dalca şi dl. Pelican), proiect care a fost înregistrat sub nr. B 123/2015. Ulterior, pentru a marca Ziua Forţelor Terestre, în 22.04.2015 Guvernul României s-a hotărât în sfârşit să trimită Parlamentului propriul proiect privind pensiile militare. Acesta a fost înregistrat la Senat cu nr. B 218/2015, rebotezat între timp cu L 212/2015...."

PRIN URMARE, CINE MINTE ?

PS 


Conform Notei de informare nr. 06 din 13.05.2013 emisă de Departamentul Juridic, aflăm că SCMD „nu se pliază” pe prevederile Legii nr. 62/2011, cea care reglementează organizarea sindicatelor. Deoarece în România orice organizaţie, instituţie, entitate economică etc are la baza constituirii şi a derulării activităţii un act normativ, am dori să ştim care este acesta în ceea ce priveşte SCMD şi pe baza căruia membrii organizaţiei achită o cotizaţie. Asta doar în situaţia când nu ar fi vorba de o proprietate privată a membrilor fondatori, ceea ce ar da dreptul acestora  de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. Şi totuşi, care LEGE ?

Col(r) Radu AROMÂNESEI