18 mai 2015

INFORMAREUN PUNCT DE VEDERE


Doamnelor şi Domnilor militari în rezervă şi în retragere, am onoarea să vă prezint poziţia exprimată de camarazi de-ai noştri , specialişti cu o solidă pregătire juridică şi o îndelungată activitate în domeniu, referitor la o problemă de interes pentru viitorul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Veţi constata că nu se emit sentinţe, ci doar se exprimă un punct de vedere avizat. Deciziile le luaţi Domniile Voastre. 

Citiţi şi luaţi aminte...

 

Col(r) Radu AROMÂNESEI      Referitor la comunicatul Departamentului Juridic al S.C.M.D. dat prin Nota de informare nr. 06/  B din 13.05.2015 ; problema reprezentativităţii organizaţiilor sindicale în legătură cu îngrijorările exprimate de membrii de sindicat la expirarea la data de 10.05.2015 a termenului limită de verificare a menţinerii condiţiilor de reprezentativitate a S.C.M.D. în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea  62/ 2011:

I.                    În conformitate cu prevederile art. 221 alin. 2, verificarea condiţiilor de reprezentativitate se face din 4  în 4  ani . Contrar alegaţiilor doamnei col.( r ), Monica Caloian , acesta este un termen imperativ şi pe cale de consecinţă peremptoriu (dirimant) . (“ Peremptoriu” “ a înlătura, a anula “.”Dirimant” “ a pune capăt, a împiedica”), într-un cuvânt eşti decăzut din capacitatea de exerciţiu juridic , adică aptitudinea de a avea şi asuma drepturi , obligaţii într-un raport juridic.

            Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice  este acea parte a capacităţii civile, care constă în aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile  şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile civile , prin încheierea de acte civile, de către organele sale de conducere  .

  Aliniatul 1 din art. 221 prevede  că îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecatorească .

  Aliniatul 3 din acelaşi articol anterior menţionat, prevede  că hotărârile judecătoreşti, prin care se constată îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate ale organizaţiilor sindicale conform prezentei legi, se comunică Ministerului Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale  “ MMFPS ” , care va ţine evidenţa acestora .

Doamna colonel (r) anterior menţionată susţine că aceste prevederi “Expressis Verbis” (“ în termini expliciti , clari , lamuriti”) se referă la alţi subiecţi sindicali  care sunt sub incidenţa prevederilor acestei legi.

  Dorim la modul condescendent, să-i atragem atenţia asupra unei erori de interpretare:

-în 18.08.2009  când prin Decizia 83 a Instanţei de judecată S.C.M.D. a devenit persoană juridică de drept român,  “ De lege lata” (“legea existentă “/ “ în vigoare”) era Legea 54/2003, o lege permisivă privind acest gen şi specie de asociere a cetăţenilor .

- prin Legea 62/2011 art. 2 alin. 1 aceasta dispune : persoanele încadrate cu contract individual de muncă , funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii , membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă, au dreptul fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă să constitue şi / sau adere la un sindicat .

    Se constată astfel că au dispărut categoriile de persoane care erau  menţionate în legea anterioară, abrogate prin apariţia legii noi, astfel;

      1. a. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie în mod independent;

          b.Persoanele care exercită o profesiune în mod independent ;

                c. Persoanele în curs de calificare.

            Instanţa de judecată care a dat decizia favorabilă de înfiinţarea a S.C.M.D, a “interpretat extensiv” prevederile legii de la acea dată “Lex dixit minus quam voluit” (“legea a spus mai putin de cat a vrut “) .

            Prin prevederile art. 219 alin. 1 din Legea 62/2011,  Hotărârile judecătoreşti de dobândiere a personalitatii juridice de către organizatiile sindicale obţinute până la data în vigoare a prezentei legi rămân valabile .

            Chiar dacă Legea 62/2011 este restrictivă prin eliminarea categoriilor persoanelor anterior enumerate, “Ipso Facto” “ Eo Ipso” (“ Prin faptul însuşi” / “ în virtutea faptului însuşi”) şi “ Ipso Jure “ (“ Prin Dreptul însuşi” ),S.C.M.D. a continuat sa fiinteze legal .

            Consideraţiile (“ Motivarea “), juridice ale legiuitorului au fost prevederile art. 1 cod civil”1865” , Titlul preliminar “ Despre efectele şi aplicarea legilor” . Legea dispune numai pentru viitor -“ Ex Nunc” (“Începând de acum “) , ea nu are putere retroactivă -“Ex Tunc” (“ Începând de atunci”). Aceasta şi în conformitate cu regula de drept- “Tempus Regit Actum” (“Timpul -legea în vigoare la un moment dat- cârmuieşte actul - juridic), coroborată ( “întărită”) cu art . 15 , alin. 1şi 2 din Constituţia României cu titlul generic “ Universalitatea” , astfel:

Alin. 1 Cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea .

Alin. 2 Legea dispune numai pentru viitor -“ Ex Nunc” , cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile- “Ex Tunc” .

            De asemenea, Art. 6  din Legea 287 / 2009 ( Noul Cod Civil )prevede:

-          Aplicarea legii civile

Alin. 1 legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare , aceasta nu are putere retroactivă “Ex Tunc” .

Alin. 2 Actele şi faptele juridice încheiate ori săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau după caz a savârşirii lor .

Alin. 3 Actele juridice nule , anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi , sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, dupa caz eficace, potrivit dispoziţiilor legii noi .

Alin. 5 Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate, sau după caz produse ori săvârşite, după intrarea sa în vigoare, precum şi a situaţiilor juridice după intrarea sa în vigoare .

Până aici sperăm că am fost suficient de persuasivi şi elocvenţi, pentru a arăta că  S.C.M.D. nu avea  a-si face probleme pentru a depune toate demersurile diligente (“ atente , grijulii, constiincioase”), pentru a pune în operă procedurile prevăzute la Art. 51 alin.1 lit. C din Legea 62/2011:

  1. Au statut legal de sindicat
  2. Au independenţă organizatorică şi patrimonială
  3. Numărul de membri ai sindicatului reprezintă jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii,

şi la alin. 2 din acelaşi articol : îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate , se constată la cererea acestora de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică , prin depunerea la instantă a documentaţiei prevăzute la Art. 52  .II.        Conform Art. 52 pct. C / legea 62/2011,dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel ;

  1. Copia Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobăndire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei Hotărâri definitive şi irevocabile de modificarea statutului şi / sau componenţei organului executiv  de conducere.
  2. Declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total al membrilor
  3. Dovada privind numărul de angajaţi din unitate , eliberată de angajator
  4. Dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Muncă a unei copii a Dosarului de reprezentativitate .

Uzanţele juridice iau foarte în serios şi tratează ca atare neîndeplinirea termenelor imperative prevăzute de normele juridice în vigoare.

Suntem surprinşi de alegaţia doamnei col. ( r ) Monica Caloian , că nu există sancţiune pentru aşa ceva .

Elementele constitutive ale normei juridice sunt :

-          Ipoteza

-          Dispoziţia

-          Sancţiunea

Este o condiţie “Sine qua non” (“ Fără de care nu “) , ca toate cele trei elemente constitutive să coexiste simultan pentru a fi considerate normă juridică . Lipsa unui singur element component constitutiv este orice dar nu normă juridică . Numai “B.N.R.”- ul d-nului Mugur Isărescu emană legi şi alte acte normative cu putere de lege de reglementare a activităţilor în domeniul bancar –financiar, fără să fie prevăzute sancţiuni în normele juridice .

Sperăm că S.C.M.D. nu s-a contaminat de la B.N.R., şi este format din militari al căror “motto” este “ Semel Fidelis Patriae , Semper Fidelis Patriae” (“ O dată credincios Patriei , Totdeauna credincios Patriei”) si nu fideli ai lui Mamon (Mamona) si Plutus (Pluton) .     

      În concluzie , păstrând proporţiile, iată ce înseamnă neîndeplinirea prevederilor art. 221 din Legea 62/2011 -  “Exempli Gratia” (“ De exemplu bunăoară”) : În momentul în care expiră termenul de valabilitate al “Cărţii de Identitate”, “cărţii de credit” “ card”, “ permis de conducere auto “, “ permis de port-armă” , “ autorizaţie de liberă practică” etc…) la ce urmări prezumaţi absolut, ca veţi ajunge ? Evident, la încălcarea legii şi pe cale de consecinţă veţi suporta rigorile prevederilor legale în domeniul respectiv.

    Prin urmare,  aceasta este şi situaţia S.C.M.D. ca persoană juridică şi entitate organizatorică sindicală, dacă nu a depus demersurile diligente prevăzute de lege pentru a intra in legalitate conform uzanţelor procedurale.

    Dacă nu s-au realizat , nu este totul pierdut , există proceduri legale în acest sens , nu detaliem aici .

    Pe cale de consecinţă, S.C.M.D. nu va mai putea participa la nicio formă de “Dialog Social  Instituţionalizat”, cu nicio entitate organizatorică cu personalitate juridică, publică sau privată, în sensul prevederilor prezentei legi .

     “ Ratio Legis “ (“Ratiunea / Scopul Legii “, “Finalitatea legii”, “Ratiunea de a fi a acesteia” , )   “ Spiritul Legii”, cum este numit uneori , trebuie căutat şi înteles pentru a putea da legii o interpretare adecvată. Interpretul trebuie  să cunoscă astfel care sunt interesele pe care legiuitorul, prin legea anterior menţionată, tinde să le protejeze , ce abuzuri vrea să împiedice, la ce rezultate politice sau sociale doreşte să ajungă .

     Prin urmare,este imperativă îndeplinirea condiţiilor art. 221 alin. 2/ Legea 62/2011 - “ Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 in 4 ani”.

      Concret , practic , vorbim de data de 10.05.2011  , pentru că atunci, prin Legea 62/2011, S.C.M.D.  a dobândit capacitatea de exerciţiu în calitate de persoană juridică de drept român, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. 1 din Legea 287/2009 (Noul Cod Civil) , articol denumit generic “Capacitatea de Exerciţiu”. La data dobândirii “Capacităţii de Exerciţiu”, “Persoana juridică” îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare de la data constituiri lor. 

     Articolul 216 din aceeaşi lege, intitulat “Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice”, prevede:

     Alin. 1 Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare din membrii  organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut  să se însereze aceasta în procesul verbal de sedinţâ , în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărâre sau  decizia respectivă, ori de la data când a avut loc sedinţa , după caz .

    În concluzie; începând cu data de 11.05.2015, orice act emis de Comitetul Director al S.C.M.D. poate fi atacat în instanţâ atât  “Intra Muros” (“Din Interior”) cât şi “Extra Muros” (“Din Exterior”) de către terţii care demonstrează ca au un interes legitim în cauză .

      De aceea, rămânem surprinşi, şi fără a fi acuzaţi că dăm o conotatie peiorativă , maliţioasă sau sarcastică acelui conţinut  al comunicării anterior menţionate (Nota de informare nr. 06/B din 13.05.2015 ), apreciem că respectivul produs este o dovadă de aculturaţie juridică crasă , dacă nu este vorba de altceva .

     Dorim să amintim acestor doamne şi domni, ce apar în comunicat şi îl  asumă,  că “Ignoratia Juris Nocet “ (“Necunoaşterea Legii – dreptului -  este Vătămătoare – dăunătoare”) .

      De asemenea, lipsa de abilitate , incompetenţa, este şi ea sancţionată -  “Imperitia Culpae Adnumeretur” (“Nepriceperea să se socotească drept o vină”).

      Noi sperăm că această problemă, de maximă importanţă, cu consecinţe grave pentru existenţa ulterioară a S.C.M.D. ca entitate organizatorică sindicală, să fie dezbătută şi tratată la nivelul Comitetului Director al S.C.M.D. cu obiectivitate, profesionalism şi seriozitate .

     Am rămas sideraţi de conţinutul “Notei de Informare” anterior menţionate , de modul în care este aruncată în derizoriu o asemenea problemă de maximă importanţă.

          Domnilor din Comitetul Director al S.C.M.D. , nu vrem să fim consideraţi alarmişti şi patetici , dar sunteţi Generali, Chestori , Colonei, Comisari, oameni prezumaţi absolut ca inteligenţi şi educaţi , cu un emolument cultural superior oamenilor obişnuiţi , mandataţi de nişte oameni de o tipologie aparte şi distinctă -  “Militaris Condenscendentus”( “Militari Respectati -Respectabili”) , oameni care prin definiţie, natura  şi esenţa personalităţii lor  sunt dubitativi şi cartezieni , adepţii conceptului “Sine Ira Et Studio” (“Fără ură şi părtinire”).

          Cum puteţi rămâne impasibili când vi se prezintă o asemenea lucrare ? Nu este o întrebare retorică .

         Atragem atenţia doamnei şi domnilor care îşi asumă această notă de aşa zisă informare si conţinutul ei , că dumnealor nu lucreaza pentru S.C.M.D. “Ad Honores” (“Onorific” -Fără plată”) sau “Pro Bono” (“Pentru dreptate” deci gratuit).

        Dumnealor lucrează “Pro Domo Sua” (“ Pentru propriul interes” deci oneros) , fiind consideraţi practicieni ai dreptului , deci profesionişti competenţi în domeniu. “Scientia Est  Potentia” (“Stiinţa este puterea”), deci ştiinţa costă şi este scumpă .

        Este o abordare şi atitudine normală din partea dumneavoastră,  într-o societate  care clamează democraţia liberală parlamentară şi economia de piaţă . Dar , orice acţiune are şi reactiune , orice avers are şi revers , într-un cuvânt aceasta este dialectica lumii în care trăim .

        “Dar suntem cetăţeni Europeni şi avem drepturi”, cităm ca din clasici în viaţă dintr-o notorie reclamă de interes public , cu atât mai mult cu cât sunteţi gratificaţi din banii proveniţi din cotizaţiile membrilor S.C.M.D.

        Materialul nostru nu se doreşte a fi vexatoriu pentru cei mandataţi să conducă S.C.M.D. , nu vituperăm împotriva nimănui , dar vrem să atragem atenţia  că s-a creeat o stare de spirit mefiento-pernicioasă în rândul membrilor de sindicat privitor la “Buna Credinţă” (“Bona Fide”) a Comitetului Director al S.C.M.D.

       Orice Relaţie Socială, deci şi Raportul Juridic care există între Comitetului Director al S.C.M.D si ceilalti membri de sindicat se bazează pe “Bona Fide” şi este condiţia “Sine qua non” ca S.C.M.D să existe şi să funcţioneze mai departe ca entitate organizatorică sindicală.

      Prin urmare,  dorim o explicaţie pertinentă, veridică şi mai ales concludentă privitoare la această stare de fapt şi de drept , dată la modul oficial de domnul col. ( r ) dr. Mircea Dogaru  preşedintele S.C.M.D., pentru  a elimina această situaţie de mefienţă la adresa conducerii sindicatului .             “Veritas Simplex Oratio!”
             (“ Susţinerea adevărului –este- simplă! ” )