24 iunie 2010

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE FILIALA 1 TIMIS - proiect -

R E G U L A M E N T U L
INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 TIMIŞ
- proiect -1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) Filiala 1 Timiş, constituit ca organizaţie fără personalitate juridică în baza art. 28 alin.(1) şi (3) a statutului Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Bucureşti, care se află înscris în Registrul persoanelor juridice în temeiul prevederilor Legii 54/2003, la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Art. 2. SCMD filiala 1 Timiş este format din cadre militare în rezervă, disponibilizate conform OG. nr. 7/1998 sau a altor acte normative conjuncturale şi alte cadre militare în rezervă şi în retragere, care aderă la statutul, scopul şi obiectivele sindicatului.
Art.3. SCMD filiala1 Timiş este o organizaţie sindicală locală, independentă, apolitică, constituită democratic, prin voinţa exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile Statutului SCMD şi a Legii 54/2003.
Art.4. Principiile fundamentale care stau la baza organizării şi funcţionării SCMD filiala1 Timiş sunt: respectul faţă de lege, unitatea de acţiune, loialitatea şi disciplina sindicală, democraţia, solidaritatea oştească, onoarea şi demnitatea militară, exprimarea liberă şi respectul opiniilor.
Art.5. SCMD filiala1 Timiş poate avea sediu în judeţul Timiş în locaţia stabilita şi aprobată de organul de conducere al filialei şi poate constitui organizaţii sindicale constituite pe categoriile de forţe sau arme sau locale unde se află persoane care îndeplinesc condiţiile statutare de a fi membru şi aderă la scopul şi obiectivele sindicatului.
Art.6. SCMD filiala1 Timiş poate încheia, cu aprobarea organului de conducere al filialei, protocoale de colaborare cu orice federaţie şi confederaţie sindicală locală in condiţiile statutare.
Art.7. Membrii SCMD filiala1 Timiş sunt obligaţi să respecte prevederile statutului sindicatului, respectiv deciziile şi hotărârile adoptat organele de conducere la nivel central sau local.
Art.8. Pentru o mai bună organizare şi eficientizare a activităţii sindicale, filiala poate constitui organizaţii sindicale pe categorii de forţe sau arme (forţe terestre, forţe aeriene, forţe navale, poliţia de frontieră, situaţii de urgenţă) sau locale, conduse de lideri de sindicat care vor face parte pe principul reprezentativităţii din organele de conducere şi control ale filialei.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR FILIALEI
Art.9. Poate fi membru al filialei orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 8 din statul SCMD.
Art.10. Membrii de sindicat ai filialei se bucură de drepturile precizate la art. 12 din statutul SCMD şi au obligaţiile prevăzute la art.13 din acelaşi statut.
Art.11. Membrii filialei pot fi propuşi spre a fi sancţionaţi în situaţiile prevăzute în art. 14 din statul SCMD, numai cu aprobarea a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor filialei.
Art.12. Calitatea de membru al filialei se pierde în condiţiile stabilite de prevederile art.14 din statutul SCMD.

3. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE FILIALEI
Art. 13. Organele de conducere şi control ale SCMD filiala1 Timiş sunt:
– Adunarea generală a membrilor;
– Biroul operativ;
– Comisia de cenzori

Adunarea generală a membrilor
Art.14. Adunarea generală a membrilor este organul principal de conducere al filialei şi este constituit din toţi membrii de sindicat care se află în evidenţa acesteia.
Art.15. Adunarea generală a membrilor filialei, are următoarele atribuţii:
a) aprobă ordinea de zi și problemele de procedură
b) aprobă rapoartele organelor de conducere şi control alese privind activitatea şi execuţia bugetară din anul încheiat, respectivul bugetul de venituri şi cheltuieli ale filialei pentru anul in curs;
c) stabileşte obiectiveleşi strategia filialei pentru perioada următoare;
d) aprobă structura şi componenţa numerică a Biroului Director Judeţean şi a Comisiei de Cenzori;
e) alege, în condiţiile statutare, preşedintele, secretarul şi membrii biroului operativ judeţean, respectiv preşedintele şi membrii comisiei de cenzori;
f) revocă, când este cazul, preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul filialei sau membrii biroului director, respectiv ai comisiei de cenzori;
g) aprobă finanţarea şi derularea tuturor programelor şi proiectelor iniţiate de membrii filialei;
h) aprobă înfiinţarea de filiale în ţară sau străinătate;
i) hotărăşte asupra volumului şi naturii mijloacelor financiare şi materiale proprii necesare desfăşurării activităţilor filialei;
j) hotărăşte modul de folosire a mijloacelor financiare proprii, suma până la care membrii biroului director pot angaja cheltuieli în numele membrilor pentru efectuarea unor activităţi;
k) hotărăşte constituirea de uniuni sau federaţii, ori afilierea cu alte asociaţii din ţară sau străinătate pentru realizarea unui scop comun, compatibil cu cel al filialei;
l) aprobă structura organizatorică a serviciului administrativ al asociaţiei şi stabileşte plafoanele de salarizare a angajaţilor filialei;
m) revocă, atunci când este cazul, personalul administrativ numit şi directori de programe sau proiecte;
n) validează propunerile statutare de excludere a membrilor;
o) face propuneri pentru modificarea statutul sindicatului;
p) face propuneri asupra prestaţiilor sau cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii;
q) adoptă hotărârile cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale care să asigure fondurile necesare funcţionării şi îndeplinirii scopului sindicatului şi al filialei;
r) hotărăşte dizolvarea filialei şi adoptă orice alte hotărâri care, conform statutului şi legislaţiei în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a adunării generale;
s) aprobă şi stabileşte cuantumul indemnizaţiilor membrilor Biroului Operativ, a Comisiei de Cenzori, precum şi validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea activităţii filialei;
Art.16. Adunarea generală a membrilor se convoacă cel puţin o dată pe an în şedinţe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare la cererea Comitetului Director sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
Art.17. Atunci când filiala are constituite cel puţin 3 organizaţii sindicale interne care au în componenţă cel puţin 25 membrii fiecare, Adunarea generală va funcţiona pe principiul reprezentativităţii, cu o cotă de participare de 1 la 5.
Art.18. În Adunarea generală ordinară se vor prezenta rapoarte de activitate ale organelor de conducere şi control alese privind activitatea şi execuţia bugetară din anul încheiat, respectiv proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs.
Art.19. Membrii asociaţiei care solicită desfăşurarea Adunării generale în sesiune extraordinară vor înainta Biroului operativ un memoriu în care sunt prezentate motivele convocării, însoţit de un tabel nominal cu datele de identificarea (numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate) şi semnătura solicitanţilor.
Art.20. Convocarea Adunărilor generale în sesiuni ordinare sau extraordinare se face cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data de desfăşurare, pe bază de invitaţie scrisă înaintată prin mijloace specifice de informare, care va conţine ordinea de zi propusă, data, locul şi ora de desfăşurare.
Art.21. Membrii filialei au obligaţia să confirme imediat primirea invitaţiei de participare la Adunarea generală şi să se asigure că această confirmare a ajuns la secretariatul asociaţiei.
Art.22. Adunarea generală a membrilor este legal constituit dacă la şedinţă participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor, deciziile adoptându-se numai în cazul unei majorităţii absolute a celor prezenţi.
Art.23. Atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile statutare de desfăşurare, Adunarea generală se reprogramează după 7(şapte) zile în condiţii similare de organizare şi anunţare şi se desfăşoară indiferent de numărul membrilor prezenţi, dacă se face dovada înştiinţării acestora.
Art.24. Adunările generale vor fi conduse de un prezidiu format din 3 membrii stabiliţi prin vot deschis din rândul membrilor filialei, care vor desemna preşedintele de şedinţă.
Art.25. Preşedintele de şedinţă va conduce lucrările Adunării generale, care va prezenta ordinea de zi şi o va completa cu propunerile venite din partea membrilor filialei prezenţi.
Art.26. Problemele dezbătute în cadrul Adunărilor generale vor fi consemnate într-un proces verbal redactat de către secretarul biroului operativ al filialei. Procesul verbal va fi semnat de toţi membrii asociaţiei prezenţi la Adunarea generală, care va fi înregistrat şi îndosariat.
Art.27. Numărarea membrilor prezenţi la Adunarea generală şi stabilirea condiţiilor statutare de desfăşurare se face de către secretarul asociaţiei.
Art.28. Membrii care sunt împuterniciţi să reprezinte alţi membrii in Adunarea generală vor prezenta şi preda împuternicirile scrise şi semnate de titulari secretarului filialei.
Art.29. Fiecare membru dispune de un vot în cadrul adunării generale egal cu numărul membrilor pe care îi reprezintă, conform raportului de reprezentare stabilit prin art. 17 din prezentul regulament.
Art.30. Adunarea generală adoptă hotărârii sau decizii cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor filialei prezenţi. Fac excepţie hotărârile privind dizolvarea filialei, completarea sau modificarea statutului sindicatului, acordarea titlului de membru onorific sau cazurile de revocare din funcţii ori excludere a membrilor, care se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor filialei.
Art.31. Hotărârile pot fi adoptate prin vot deschis sau secret conform regulamentelor interioare sau a hotărârii adoptate de membrii filialei în Adunarea generală.
Art.32. Hotărârile luate în Adunările generale vor fi consemnate în registru de hotărâri şi vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor, de către secretarul asociaţie, prin mijloace de informare specifice, în termen de maxim 15 zile de la adoptare.
Art.33. Hotărârile Adunării generale pot fi atacate în contencios administrativ in termen de cel mult 30 zile de la data comunicării. După expirarea termenului de contestaţie, hotărârile adoptate de Adunarea generală, pot fi puse în aplicare.
Art.34. Adunarea generală va adopta regulamente interioare pentru desfăşurarea alegerilor sau a unor activităţi, care trebuie însă, să se afle în concordanţă cu prevederile prezentului regulament, statut sindicatului şi legislaţiei în vigoare.

Biroul operativ
Art.35. Biroul operativ este organul executiv al asociaţiei şi este format din cel puţin 5 membrii, aleşi de Adunarea generală.
Art.36. Mărimea şi structura biroului operativ vor fi stabilite şi aprobate de Adunarea generala a filialei.
Art.37. Biroul operativ conduce nemijlocit activitatea filialei şi se întruneşte lunar în şedinţe ordinare sau, la nevoie, în şedinţe extraordinare la iniţiativa preşedintelui asociaţiei sau a oricărui membru al biroului operativ.
Art.38. Şedinţele extraordinare ale Biroului operativ vor fi convocate în următoarele situaţii:
a) când se impune modificarea structurii organizatorice a serviciului administrativ;
b) când au loc abateri grave ale unor membri sau a unor angajaţi ai filialei de la prevederile prezentului statut, respectiv de la sarcinile de serviciu şi se impun măsuri urgente de intervenţie;
c) când este necesară perfectarea de urgenţă a unor contracte ale filialei cu alte instituţii;
d) când se impune promovarea de urgenţă a unor proiecte sau programe iniţiate de asociaţie sau în parteneriat;
Art.39. Biroul operativ al filialei are următoarele atribuţii:
a) duce la îndeplinire toate hotărârile Adunării generale
b) pune în aplicare bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi întocmeşte proiectul de buget anual;
c) prezintă în şedinţele ordinare ale Adunării generale rapoarte despre activitatea desfăşurată şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
d) convoacă, după caz, sesiunile ordinare sau extraordinare ale Adunării generale;
e) stabileşte volumul şi natura mijloacelor financiare şi materiale necesare desfăşurării activităţilor filialei în limita fondurilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
f) stabileşte organigrama de funcţionare a serviciului administrativ al filialei şi o supune spre aprobare adunării generale;
g) angajează personalul necesar desfăşurării activităţilor administrative ale filialei;
h) negociază drepturile băneşti cu fiecare angajat în limitele plafoanelor stabilite de Adunarea generală;
i) acţionează potrivit dispoziţiilor legale pentru recuperarea pagubelor de la personalul angajat sau membrii filialei, care se fac vinovaţii de producerea acestora;
j) aprobă lunar, pe bază de documente, toate cheltuielile executate şi plata drepturilor băneşti ale personalului angajat în funcţie de realizarea sarcinilor.
k) întocmeşte atribuţiile funcţionale ale personalului angajat;
l) întocmeşte proiecte şi programe de activităţi ale filialei, numeşte persoanele răspunzătoare şi le supune spre aprobare Adunării generale
m) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea angajaţilor şi a directorilor de programe sau proiecte.
n) soluţionează contestaţiile depuse de membrii care au fost excluşi din sindicat
Art.40. Şedinţele ordinare sau extraordinare vor fi conduse de preşedintele filialei sau oricare alt membru al biroului operativ delegat de acesta.
Art.41. Problemele dezbătute în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare se vor consemna în Registru de procese verbale de către secretarul filialei.
Art.42. Convocarea membrilor biroului director se face cu cel puţin 5 (zece) zile calendaristice înainte de data de desfăşurare, pe bază de invitaţie înaintată prin mijloace specifice de informare, care va conţine ordinea de zi propusă, data, locul şi ora de desfăşurare.
Art.43. Şedinţele se consideră statutare şi se pot desfăşura dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al membrilor biroului.
Art.44. În cazul când un membru lipseşte motivat, acesta poate delega, în scris, dreptul de reprezentare unui alt membru al biroului operativ.
Art.45. La şedinţele Biroului operativ vor participa toţi directorii de programe sau proiecte, când aceştia există şi nu sunt membrii ai biroului operativ.
Art.46. Preşedintele sau, în lipsa acestuia, secretarul filialei sau unul dintre membrii biroului operativ va reprezenta filiala în faţa autorităţilor publice, în justiţie sau în relaţiile cu terţi.


Preşedintele filialei

Art.47. Preşedintele filialei este ales în mod direct din rândul membrilor filialei de către Adunarea generală, este membru de drept al biroului director şi are următoarele atribuţii:
a) reprezintă filiala în relaţiile cu instituţiile publice, persoane juridice sau fizice;
b) conduce şedinţele biroului operativ invitând, după caz, alte persoane a căror prezenţă este necesară, inclusiv membrii ai comisiei de cenzori;
c) convoacă şedinţele biroului director şi adunările generale în condiţiile stabilite de prezentul regulament;
d) avizează lunar, pe bază de documente justificative, plata drepturilor salariale ale angajaţilor filialei în funcţie de realizarea sarcinilor;
e) semnează documentele emise sau primite de filială;
f) participă cu alţi membrii ai biroului operativ la perfectarea contractelor cu unele persoane fizice sau juridice privind desfăşurarea unor activităţi de prestări servicii în folosul filialei şi semnează contractele încheiate;
g) are dreptul de a încheia contracte în interesul filialei , după informarea şi aprobarea prealabilă în biroul operativ al filialei.
h) implementează principiile şi dezvoltă filiala în limita liniilor directoare agreate de Adunarea generala.
i) îndrumă şi verifică activitatea membrilor biroului operativ cu responsabilităţi, directorilor de programe sau proiecte, secretarului şi administratorului filialei;
j) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către angajaţii filialei;
Art.49. Dacă, din diferite motive, preşedintele asociaţiei nu-şi poate desfăşura activitatea, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de vicepreşedintele filialei desemnat de acesta.

Secretarul filialei
Art.50. Secretarul filialei este ales din rândul membrilor de către Adunarea generală, este membru de drept al biroului operativ şi are următoarele atribuţii:
a) reprezintă filiala atunci când este delegat;
b) participă, ca invitat, la şedinţele comisiei de cenzori;
c) participă la întâlnirile legate de perfectarea contractelor;
d) trimite invitaţii membrilor asociaţiei să participe la Adunările generale sau şedinţele biroului operativ
e) deschide Adunările generale şi şedinţele Biroului operativ, prezintă ordinea de zi şi o completează cu propunerile venite din partea participanţilor;
f) răspunde de completarea şi păstrarea registrul cu procese verbale ale Adunării generale, respectiv ale şedinţelor biroului operativ şi a dosarului cu hotărârii;
g) răspunde de centralizarea materialelor necesare desfăşurării Adunării generale, respectiv a şedinţelor Biroului operativ;
h) asigură comunicarea cu membrii consiliului director al sindicatului, membrii biroului operativ al filialei şi reprezentanţii instituţiile publice sau private;
i) ţine evidenţa membrilor filialei, completează legitimaţiile, când este cazul, şi avizează plata taxei de înscriere şi a cotizaţiilor.
j) ţine evidenţa financiar contabilă a asociaţiei, până la numirea unei alte persoane.
Art.51. În cazul când, din diferite motive secretarul nu-şi mai poate exercita atribuţiile, acesta va fi înlocuit, până la prima Adunare generală, de un alt membru al Biroului operativ desemnat prin vot.


Comisia de cenzori
Art.52. Activitatea de control financiar şi contabil intern este asigurată de către o comisie de cenzori formată din cel puţin 3 membrii aleşi din rândul membrilor filialei sau desemnaţi, în baza unui contract de colaborare, din rândul unor specialişti în domeniu.
Art.53. Unul din membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cunoştinţe în domeniul financiar contabil.
Art.54. La înfiinţare, activitatea de control financiar şi contabil intern, poate fi asigurată de un singur cenzor, care se va bucura de toate prerogativele comisiei de cenzori şi a preşedintelui acesteia.
Art.55. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a) veghează la aplicarea şi respectarea prevederilor statutului sindicatului şi a prezentului regulament;
b) efectuează cel puţin o dată pe semestru un control preventiv privind operaţiunile financiare şi contabile executate serviciul administrativ în registrul de casă şi conturile bancare;
c) urmăreşte lunar modul de derulare a numerarului disponibil şi a fondurilor special constituite;
d) urmăreşte respectarea hotărârilor privind încadrarea cheltuielilor administrative şi salariale în limita plafoanelor stabilite de adunarea generală;
e) asigură cel puţin odată pe an inventarierea gestiunii filialei, consemnând constatările într-un registru de procese verbale, care se păstrează la preşedintele comisiei de cenzori;
f) asigură controlul financiar contabil al filialei conform legislaţiei în vigoare;
g) prezintă anual în Adunarea generală raportul privind activitatea comisiei şi modul de gestionare a mijloacelor financiare şi materiale ale filialei de către serviciul administrativ, propunând tot odată şi măsurile ce trebuie luate pentru îndreptarea neajunsurilor constatate;
h) propune descărcarea de gestiune atunci când au loc alegeri pentru membrii Biroului operativ sau când este schimbat din funcţie administratorul filialei ori un alt angajat care a avut gestiune în cadrul serviciului administrativ;
i) propune măsuri de imputare şi recuperare, în condiţiile prevăzute de lege, a sumelor ce reprezintă despăgubiri pentru prejudicii cauzate de personalul angajat al filialei sau de către unii membri ai acesteia;
j) delegă un membru care să participe la şedinţele biroului operativ al filialei, când situaţia o impune;
k) verifică condiţiile statutare privitoare la prezenţa şi votul în Adunările generale;
l) solicită biroului operativ al filialei convocarea adunării, când situaţia o impune,
Art.56. Comisia de cenzori se întruneşte cel puţin odată pe trimestru şi este condusă de un preşedinte ales de către Adunarea generală din rândul membrilor filialei.
Art.57. Preşedintele comisiei de cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifică şi avizează documentele şi actele financiar-contabile ale filialei;
b) aduce la cunoştinţa biroului director orice neregulă constatată în urma controalelor executate
c) propune sancţiuni şi măsuri de remediere, respectiv recuperare a unor eventuale pagube;
d) sesizează organele de urmărire penală atunci când constată săvârşirea unor infracţiuni grave în gestionarea şi administrarea bunurilor de către unii membrii ai asociaţiei, directorii de programe sau angajaţii filialei, în vederea recuperării prejudiciului adus;
Art.58. Membrii comisiei de cenzori au obligaţia, ca în decursul unui mandat, să execute cel puţin un control preventiv privind operaţiunile financiare şi contabile.
Art.59. Modul de desemnare şi alegere a membrilor în organele de conducere şi control ale filialei vor fi stabilite prin Regulamentul interior pentru alegeri, aprobat de Adunarea generală.
Art.60. Nu pot fi alese în cadrul organele de conducere şi control ale filialei:
a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, conform legii;
b) persoanele care nu se bucură de reputaţie morală şi au antecedente penale.

Art.61. Revocarea membrilor organelor de conducere şi control intervine în următoarele condiţii:
a) când încalcă prevederile statutului;
b) când încalcă în mod repetat normele democratice;
c) când săvârşesc o infracţiune;
d) când încalcă grav disciplina de muncă şi financiară;
e) când acţionează împotriva intereselor sindicatului aducând daune morale şi materiale acestuia;
f) când încalcă normele de conduită morală sau socială şi, prin nerespectarea legilor privindcredibilitatea, încrederea şi prestigiul;
g) când sunt promovaţi într-o funcţie de conducere administrativă, magistrat, parlamentar sau în conducerea centrală a unui partid politic;
h) când dovedesc inactivitate sau lipsa capacității de exercitare a mandatului

VI. ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI FILIALEI
Art.62. Administrarea bunurilor mobile şi imobile ale filialei va fi asigurată de un serviciu administrativ a cărei structură organizatorică şi atribuţii vor fi stabilite de către Biroul operativ al filialei, în funcţie de complexitatea activităţilor desfăşurate şi disponibilitatea fondurilor financiare şi aprobate de Adunarea generală.
Art.63. Serviciul administrativ va fi condus de unu sau mai mulţi directori angajaţi de către Biroul operativ al filialei, de preferat, din rândul membrilor filialei, în condiţiile stabilite de Adunarea generală.
Art.64. Până la numirea unui director, administrarea şi gestionarea patrimoniului asociaţiei va fi asigurat de secretarul filialei.
Art.65. Personalul din serviciul administrativ va fi angajat de către Biroul operativ, conform legilor în vigoare şi va fi salarizat prin negociere în limita plafoanelor salariale stabilite de Adunarea generală.
Art.66. Veniturile filialei provin din:
a) cotizaţiile membrilor ;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea, în condiţii legale, a sumelor disponibile;
c) fonduri nerambursabile atribuite de la bugetul local sau de stat, conform legislaţiei în vigoare;
d) donaţii de bunuri mobile sau imobile din partea membrilor ori a altor persoane fizice sau juridice;
e) sponsorizări;
f) activităţi comerciale sau economice directe desfăşurate de asociaţie, în condiţiile legii;
Art.67. Valoarea cotizaţiei membrilor se vor stabili anual de către Conducerea centrală a sindicatului.
Art.68. Mijloacele financiare ale filialei se constituite potrivit hotărârilor luate de Adunarea generală şi se vor păstra în conturi curente la una sau mai multe bănci, stabilite de Adunarea generală.
Art.69. Plata cotizaţiei se poate face lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Sumele vor fi depuse direct în contul sindicatului.
Art.70. Dobânzile aferente acestor sume vor fi folosite integral numai pentru reîntregirea fondurilor respective.
Art.71. Mijloacele materiale se compun din bunuri mobile şi imobile, necesare desfăşurării activităţilor filialei dobândite în timp, prin cumpărare, donaţii sau sponsorizări.
Art.72. Filiala va adopta forma de evidenţă contabilă în partidă simplă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


VII. DISPOZITII FINALE
Art.73. În cazul abaterilor, abuzurilor sau refuzului personalului din cadrul serviciului administrativ de a se supune controlului, acesta va fi sancţionat, disciplinar, contravenţional sau penal, conform legislaţiei în vigoare.
Art.74. În cazul nerealizării sarcinilor de muncă de către angajaţii serviciului administrativ, Biroul operativ al filialei poate acorda sancţiuni disciplinare, în condiţiile stabilite de lege.
Art.75. Retragerea membrilor din sindicat este un act unilateral de voinţă şi se face la cererea scrisă a acestora, înaintată biroului operativ sau declarată în plenul Adunării generale.
Art.76.. Retragerea membrilor din sindicat duce la pierderea drepturilor asupra bunurilor mobile şi imobile ale filialei.
Art.77. În cazul în care Biroul operativ al filialei este în mod sistematic inactiv timp de şase luni, preşedintele filialei sau oricare dintre membrii biroului operativ poate convoca Adunarea generală a filialei pentru remedierea situaţiei create şi, dacă este cazul, să ceară organizarea de alegeri noi.
Art.78. Adunarea generală va stabili şi aproba prin hotărâre însemnele de identificare ale filialei.
Prezentul regulament intern conţine 9 file şi a fost întocmit în 2 (două) exemplare, toate în limba română şi intră în vigoare în momentul adoptării de către Adunarea Generală.


Completări sau modificări:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________