22 ianuarie 2013

ComunicatDomnului Ministru al Apărării Naţionale,

SESIZARE

            Având în vedere faptul că sarabanda pensiilor militare continuă şi în prezent sub forma reevaluării, deşi potrivit dispoziţiilor art. 1 din OuG 1/2011 acest proces s-a încheiat la 31.12.2011, avem onoarea să vă supunem atenţiei următoarele aspecte:
 1. Se primesc în continuare decizii de revizuire prin care cuantumul pensiei se diminuează sau se măreşte cu diferite sume faţă de decizia de revizuire legală emisă pe baza OuG 1/2011.
 2. Considerăm că acest demers este nelegal, şicanatoriu şi abuziv, făcut cu premeditare, pentru a împiedica promovarea acţiunii în justiţie împotriva hotărârii de soluţionare a contestaţiei administrative, mizându-se pe imposibilitatea materială a parcurgerii, în termenele legale, a căilor prealabile prevăzute de art. 151 şi 153 din Legea 263/2010 ; această împrejurare conduce la depăşirea termenului pentru formularea acţiunii în instanţă.
 3. În acelaşi timp, vă rugăm să constataţi faptul că în felul acesta suntem supuşi unui mecanism de hărţuire continuă, care are drept consecinţă scoaterea multora dintre noi din sistem, „pe cale naturală” forţată.
 4. Procedeul emiterii pe bandă de decizii de (re)revizuire, pentru aceeaşi persoană, este ilegal şi abuziv, deoarece:
 1. -nu are temei legal;
 2. -aduce atingere stabilităţii şi siguranţei circuitului civil, şi este abuzivă marcând excesul de putere al autorităţii;
 3. -deciziile de aşa-zisă reevaluare nu sunt motivate în fapt şi în drept, nu se menţionează cauza care a determinat această reevaluare, încălcându-se astfel condiţiile de validitate a actului administrativ individual emis ;
 4. -deciziile noi sunt emise sub acelaşi număr cu cel al deciziei anterioare, contra dispoziţiilor legale, care prevăd că fiecare act administrativ se înregistrează şi se  numerotează  în ordinea cronologică a emiterii. În felul acesta  nu se respectă condiţiile de formă ale  actului administrativ şi se pot crea confuzii în cazul celor vizaţi;
 1. Sunt încălcate efectele juridice ale actelor administrative emise, astfel:
      a.-conform principiilor dreptului administrativ, nu pot face obiectul modificării de
          către EMITENT a actelor administrative individuale care au intrat în circuitul
          civil, cum este şi cazul deciziilor de pensionare revizuite;
     b.-în situaţia în care actul administrativ individual este de natură să producă pierderea,
          restrângerea unui drept sau provocarea unui prejudiciu destinatarului, cum este
         cazul diminuării cuantumului pensiei, punerea sa în executare trebuie suspendată
         până la soluţionarea căilor de atac, dacă legea prevede existenţa acestor căi.
În considerarea împrejurărilor de fapt şi de drept menţionate, Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD vă solicită a dispune celor în drept, în interesul legalităţii şi a împiedicării prejudicierii materiale şi morale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere afectate de situaţia creată, următoarele:
 1. Încetarea în regim de urgenţă a acestui proces de reevaluare a deciziilor emise anterior, ca fiind ilegal şi abuziv;
 2. Deciziile modificate legal în urma revizuirii să fie puse în aplicare numai după epuizarea căilor de atac prevăzute de lege.

       21.01.2013                                    Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                                             Col(r) Radu AROMÂNESEI
                                                             Vicepreşedinte, compartiment juridic
                                                              Col(r) Ioan OROS