03 ianuarie 2013

MODEL DE CONTESTAŢIE FORUMULATĂ ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE REVIZUIRE


MODEL DE CONTESTAŢIE FORUMULATĂ ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE REVIZUIRE conceput de jurist Ioan Oros
(în situaţia erorilor de identificare a veniturilor realizate şi perioadelor lipsă)

1.Casa Sectorială de Pensii din M.Ap.N. – Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sectorul 6,
                                                                      cod poştal 061416
2. Casa Sectorială de Pensii din M.A.I.-Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, Sectorul 4,
                                                                 Cod poştal 040133
3. Casa Sectorială de Pensii din S:R:I- U.M. 0472 Bucureşti sau str. Amzei nr. 4 sectorul 1


CĂTRE
COMISIA DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ .........

Domnule Preşedinte

            Subsemnatul (grad, r., rtg.) nume, prenume cu iniţiala tatălui,    domiciliat în ___________________________________________________ identificat cu act de identitate Seria _____ Nr. _________ şi CNP ___________________________ ofiţer, subofiţer, maistru militar, de inf., art., etc. promoţia ____________________ trecut în rezervă la data _____________ cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr. _________ din _____________ şi cu dosar de pensie nr. ___________ din ________________ în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 şi a art. 22 din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 1/2011, (aprobată prin Legea 165/2011) formulez prezenta

CONTESTAŢIE

Împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ____________ din ________________ eliberată de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. prin care solicit:

1.      Anularea Deciziei de revizuire menţionată pe care o consider netemeinică şi nelegală având un cuantum incorect stabilit.
2.      Revizuirea pensiei cu stabilirea corectă a datelor cu privire la veniturile realizate de subsemnatul conform metodologiei prevăzute în O.U.G. nr. 1/2011 şi a O.G. nr. 33/2002.
3.      Restituirea sumei cu care am fost prejudiciat în valoare de _______________ lei.
Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele

MOTIVE

A.        Motive de nelegalitate
1.         Încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011.
a.   Prin emiterea Ordinului nr. SMG 17/10.02.2011, se încalcă dispoziţiile art. 8 al O.U.G. nr. 1/2011 care dispune că ordinele sau instrucţiunile privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, se emit de ministrul Apărării Naţionale (MAI, SRI) şi nu de şeful SMG, astfel încălcându-se competenţa stabilită de ordonanţă.
b.   Ordinul SMG scurtează nejustificat şi dramatic termenul de identificare şi transmitere a datelor necesare revizuirii de către instituţiile abilitate, stabilind data de 15.03.2011.
Ori potrivit dispoziţiilor art. 1 al. 3 din ordonanţă acest termen este fixat pentru data de 31.10.2011.
Această măsură nelegală este de natură să împiedice procesul de identificare, stabilire corectă şi transmitere a datelor de către instituţiile competente cu consecinţa diminuării cuantumului pensiei mele, instituţiile abilitate neavând timpul necesar pentru a căuta toate datele.
c.   În acelaşi timp ordinul nu stabileşte şi modalităţile tehnice de identificare a datelor cu privire la veniturile realizate aşa cum cere ordonanţa ci stabileşte numai modalităţile de transmitere, cine şi până la ce dată.
Această stare de fapt a condus la erori, privind perioadele de activitate, şi cuantumuri de venituri lunare greşite.

2.         Încălcarea dispoziţiilor O.G. 33/2002 aprobată prin legea 223/2002 privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor.
Anexa la decizia de revizuire nr. _____________ din _____________ a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. (MAI, SRI) în care sunt specificate veniturile realizate reprezintă în fapt o adeverinţă a cuantumurilor lunare realizate. În această situaţie, conform dispoziţiilor O.G. nr. 33/2002 Anexa trebuia să menţioneze documentele din care au fost extrase datele ce le cuprinde, ce reprezintă sumele respective, iar pentru perioadele pentru care nu au putut fi identificate veniturile trebuia să se facă precizarea lipsei documentelor necesare.
Nefăcându-se aceste menţiuni necesare şi legale Anexa nu îndeplineşte condiţiile de legalitate şi nu prezintă garanţia că reflectă realitatea, personal neputând verifica autenticitatea lor.
Consider că această stare de fapt a condus la erori în revizuirea pensiei mele ce au determinat diminuarea cuantumului ei.

B.       Motive de netemeinicie
Decizia de revizuire nr. ____________ din _______________ a fost întocmită eronat, în grabă, cu perioade de activitate lipsă şi cuantumuri lunare greşite astfel:

a.         Perioade de activitate lipsă:
-
-
-
-
b.         Cuantumuri lunare greşite:
-
-
-
-
c.         Anexa la decizie este eronat întocmită fiind în discordanţă cu veniturile stabilite în adeverinţa nr. __________ din _____________ emisă de CMZ __________________.
d.         Şi alte motive constatate.

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-         copia Deciziei de revizuire nr. __________ din _______________
-         copia Deciziei de pensionare emisă în temeiul Legii nr. 164/2001.
-         copia Deciziei de recalculare nr. ____________ din ___________
-         copia Adeverinţei nr. ___________ din ____________ emisă de CMZ __________
-         alte documente necesare probării afirmaţiilor din cerere dacă se dispune de ele.


În situaţia în care solicitarea mea nu va fi soluţionată pozitiv şi în termenele prevăzute de lege mă voi adresa instanţelor competente.

Data                                                                                                                          Semnătura