26 februarie 2013

Informare

Model documente în sprijinul rezerviştilor care contestă noile decizii de pensii1.Casa Sectorială de Pensii din M.Ap.N. – Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sectorul 6,
                                                                      cod poştal 061416
2. Casa Sectorială de Pensii din M.A.I.-Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, Sectorul 4,
                                                                 Cod poştal 040133
3. Casa Sectorială de Pensii din S:R:I- U.M. 0472 Bucureşti sau str. Amzei nr. 4 sectorul 1


CĂTRE
COMISIA DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ .........

Domnule Preşedinte

            Subsemnatul (grad, r., rtg.) nume, prenume cu iniţiala tatălui,    domiciliat în ___________________________________________________ identificat cu act de identitate Seria _____ Nr. _________ şi CNP ___________________________ ofiţer, subofiţer, maistru militar, de inf., art., etc. promoţia ____________________ trecut în rezervă la data _____________ cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr. _________ din _____________ şi cu dosar de pensie nr. ___________ din ________________ în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 şi a art. 22 din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 1/2011, (aprobată prin Legea 165/2011) formulez prezenta

CONTESTAŢIE

Împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ____________ din ________________ eliberată de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. prin care solicit:

1.      Anularea Deciziei de revizuire menţionată pe care o consider netemeinică şi nelegală având un cuantum incorect stabilit.
2.      Revizuirea pensiei cu stabilirea corectă a datelor cu privire la veniturile realizate de subsemnatul conform metodologiei prevăzute în O.U.G. nr. 1/2011 şi a O.G. nr. 33/2002.
3.      Restituirea sumei cu care am fost prejudiciat în valoare de _______________ lei.
Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele

MOTIVE

A.        Motive de nelegalitate
1.         Încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011.
a.   Prin emiterea Ordinului nr. SMG 17/10.02.2011, se încalcă dispoziţiile art. 8 al O.U.G. nr. 1/2011 care dispune că ordinele sau instrucţiunile privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, se emit de ministrul Apărării Naţionale (MAI, SRI) şi nu de şeful SMG, astfel încălcându-se competenţa stabilită de ordonanţă.
b.   Deşi potrivit OUG 1/2011 art. 1 al .3 şi a Ordinului SMG nr. 17/10.02.2011 se prevedea terminarea revizuirii până la 31.12.2011, această prevedere a fost încălcată făcându-se o altă reevaluare peste această dată, într-o decizie pe care am primit-o la data de ...............2013;
c.   În acelaşi timp ordinul nu stabileşte şi modalităţile tehnice de identificare a datelor cu privire la veniturile realizate aşa cum cere ordonanţa ci stabileşte numai modalităţile de transmitere, cine şi până la ce dată.
Această stare de fapt a condus la erori, privind perioadele de activitate, şi cuantumuri de venituri lunare greşite.

2.         Încălcarea dispoziţiilor O.G. 33/2002 aprobată prin legea 223/2002 privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor.
Anexa la decizia de revizuire nr. _____________ din _____________ a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. (MAI, SRI) în care sunt specificate veniturile realizate reprezintă în fapt o adeverinţă a cuantumurilor lunare realizate. În această situaţie, conform dispoziţiilor O.G. nr. 33/2002 Anexa trebuia să menţioneze documentele din care au fost extrase datele ce le cuprinde, ce reprezintă sumele respective, iar pentru perioadele pentru care nu au putut fi identificate veniturile trebuia să se facă precizarea lipsei documentelor necesare.
Nefăcându-se aceste menţiuni necesare şi legale Anexa nu îndeplineşte condiţiile de legalitate şi nu prezintă garanţia că reflectă realitatea, personal neputând verifica autenticitatea lor.
Consider că această stare de fapt a condus la erori în revizuirea pensiei mele ce au determinat diminuarea cuantumului ei.

B.       Motive de netemeinicie
Decizia de revizuire nr. ____________ din _______________ a fost întocmită eronat, în grabă, cu perioade de activitate lipsă şi cuantumuri lunare greşite astfel:

a.         Perioade de activitate lipsă:
-
-
-
-
b.         Cuantumuri lunare greşite:
-
-
-
-
c.         Anexa la decizie este eronat întocmită fiind în discordanţă cu veniturile stabilite în adeverinţa nr. __________ din _____________ emisă de CMZ __________________.
d.         Şi alte motive constatate.

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-         copia Deciziei de revizuire nr. __________ din _______________
-         copia Deciziei de pensionare emisă în temeiul Legii nr. 164/2001.
-         copia Deciziei de recalculare nr. ____________ din ___________
-         copia Adeverinţei nr. ___________ din ____________ emisă de CMZ __________
-         alte documente necesare probării afirmaţiilor din cerere dacă se dispune de ele.


În situaţia în care solicitarea mea nu va fi soluţionată pozitiv şi în termenele prevăzute de lege mă voi adresa instanţelor competente.

Data                                                                                                                          SemnăturaMemoriu adresat in nume personal Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).


        
             Consideram util ca in demersurile noastre, privind recuperarea drepturile ce ni se cuvin in legatura cu pensia, sa introducem si un memoriu adresat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, redactat si trimis in nume personal. Raspunsul primit, pe care il anticipam a fi favorabil, va putea fi depus in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata. Modelul documetului este redat mai jos pentru a putea fi folosit de cat mai multi dintre colegi. Adresa de expeditie este urmatoarea: Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 010155.
              In situatia in care, direct sau prin intermediul unor colegi, aveti cunostinta despre alte aspecte care constituie discriminari, de orice natura, la care sunt supusi membrii de sindicat, va rugam sa ii incurajati sa se adreseze CNCD.
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) în …………, Str. …………. nr. ….., bl. …., ap. ….,  jud/sect. …………., posesor(are) al(a) cartii de identitate seria …… nr. ……………, eliberata de ………... la data de ………….., CNP ………………., ma adresez dumneavoastra pentru a ma sprijini in urmatoarea problema:
In anul ……….., dupa o cariera de …….. ani  in …………(MApN, MAI, SRI) am fost trecut (a) in rezerva cu drept de pensie. In baza Legii nr. ………..(164/2001, 179/2004) mi s-a calculat o pensie militara de stat in valoare neta de ………. lei. Prin aparitia Legii nr. 119/2010, a HG nr. 735/2010 si a OUG nr. 1/2011, pensiile militare de stat - prin incalcarea mai multor principii de drept intern si comunitar - s-au tranformat (nelegal) in …. ajutoare sociale, iar fostii militari/politisti in rezerva in ….. asistati sociali (a se vedea Legea nr. 263/2010). In baza noii reglementari pensia mea a scazut cu ...... lei, inregistrand din 01.01.2011 pana in prezent un prejudiciu ilegal de ...... lei. 
Din multitudinea de aspecte ilegale si netemeinice care s-au intamplat in aceasta epopee nedorita, va supun atentiei dumneavoastra doar cele legate de principiile egalitatii de tratament si al nediscriminarii. La data aparitiei Legii nr. 119/2010, art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor castigate, mentionand ca in cazul in care in urma recalcularii pensiei rezulta un cuantum mai mic fata de cel aflat in plata, se mentine acesta din urma. De remarcat faptul ca legiuitorul a avut grija ca acelasi principiu sa fie cooptat si in cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5). Ceea ce este total inechitabil si discriminatoriu este faptul ca legiuitorul a „uitat” sa prevada acelasi drept si pentru militarii/politistii in rezerva cu drept de pensie, actele normative mentionate mai sus necuprinzand astfel de prevederi.
Discriminarea la care am fost supus(a) este subliniata si de faptul ca activitatea mea nu a fost guvernata de dreptul muncii (fiind de natura contractuala), avand drept consecinte - printre altele - munca nenormata si lipsa carnetului de munca. Inexistenta unui astfel de document, in care sa se consemneze cu acuratete veniturile realizate, a facut aproape imposibila aplicarea corecta a principiului contributivitatii, fie el aplicat chiar sub forma ipotetica „ca si cum as fi contribuit la fondul de asigurari sociale”. Prin acceptarea, de catre Casa sectoriala de pensii a ……..(MApN,MAI, SRI), in determinarea cuantumului pensiei a unor documente indirecte fara valoare juridica (diverse adeverinte eliberate de centrul militar judetean/de sector sau de catre diverse unitati militare) am fost nedreptatit (a) si discriminat (a) in mod flagrant intrucat fizic este imposibil sa se stabileasca totalitatea veniturilor realizate de mine (parte dintre documente au fost distruse conform legii, in functie de termenul de pastrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute in tabelul cu „Date si  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale. Spre exemplu: in perioada …………… si/sau in perioada ………………. (se descriu pe scurt situatiile in care nu au putut fi gasite veniturile realizate – misiuni in strainatate legendate, detasari in economie: munci agricole, santiere, mine etc., desfasurarea unor activitati strict particulare etc., din care sa rezulte imposibilitatea retinerii unor date certe cu privire la veniturile realizate).
Fata de situatia prezentata mai sus, va rog sa ma ajutati in conformitate cu prevederile HG  nr. 1194/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intreprindeti demersurile stipulate de lege si sa confirmati discriminarea la care am fost supus.
Va multumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastra!
Anexez solicitarii mele urmatoarele documente:
-        Decizia de pensie in baza Legii nr.  (164/2001, 179/2004)
-        Deciziile de pensie in baza OUG nr. 1/2011
     
 Semnatura  ……………………                                        Data ………………                                           


PRESEDINTELUI CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII