27 octombrie 2013

COMUNICAT

În atenţia membrilor Filialei 1 Timişoara a SCMD
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013, oferă următoarele posibilităţi:
-                          stabilirea corectă a cuantumului de la punctul B pentru cei care au primit pensia diminuată faţă de decembrie 2010;
-                          recuperarea sumelor de bani de care am fost prejudiciaţi în toată perioada în care am fost supuşi efectelor OuG nr. 1/2011 ;
-                          corectarea/ridicarea cuantumului de la punctul C pentru cei care au contestat ultima  decizie privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, primită în vara-toamna acestui an, cu un cuantum diminuat la maxim prin coborârea grupelor de muncă.
În acest al treilea  caz, este vorba de faptul că la ultima contestaţie nu s-a primit răspuns (hotărâre) de la Comisia de contestaţii, prin urmare situaţia fiind în litigiu, acest cuantum nu putea fi avut în vedere la întocmirea deciziei bazate pe Legea 241/2013.
Mai mult decât atât, arătând  faptul că decizia de pensie bazată pe OuG nr. 1/2011 nu a  respectat chiar prevederile acestei ordonanţe  (art. 7, Anexa 1, art.8/Anexa 3), se poate cere corectarea pensiei , obţinându-se un cuantum mai mare şi deci mai apropiat de cel al pensiei din decembrie 2010. În felul acesta, se creează premisa ca în situaţia în care adoptarea legii pensiilor militare de stat va întârzia, mulţi rezervişti să beneficieze de efectul indexărilor care se vor aplica tuturor pensiilor din sistemul public. 
Ca urmare, Biroul Operativ al filialei propune şi un alt model de contestaţie, elaborat cu sprijinul vicepreşedintelui  responsabil cu compartimentul juridic, Domnul Col(rt) justiţie militară Ioan OROS,  rămânând la latitudinea fiecărui petent pe care îl va folosi.
 Menţionăm că ambele modele recomandate(de Departamentul Juridic al SCMD şi de Filiala 1 Timişoara) se referă la mai multe situaţii, fiecare dintre noi urmând să conteste ,conform aprecierii proprii, în care din aceste situaţii se încadrează.
SUNT ACCEPTAŢI ÎN DESCHIDEREA ACŢIUNII ÎN JUSTIŢIE NUMAI MEMBRII SCMD CARE AU ACHITATĂ COTIZAŢIA LA ZI
Termenul limită până la care pot fi depunse acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după următorul

ALGORITM
1. Decizia se contestă în maxim 30 de zile de la primire la Comisia de contestaţii pensii a instituţiei publice respective (v. MODELUL 1), termenul curgând de la data poştei de pe plicul în care a venit decizia.
Contestaţia se trimite cu confirmare de primire.

2. Petentul aşteaptă răspuns de la Comisia de contestaţii pensii ;
     a) în situaţia în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile de la data de pe confirmarea de primire a contestaţiei la comisie, petentul se prezintă la  Biroul Operativ al filialei (str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et.1) cu următoarele documente, în 4(patru) exemplare fiecare document, având scris pe fiecare filă „Conform cu originalul” şi semnătura:
      -     Copie act de identitate (BI/CI);
      -     Copie Contestaţie la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor
            de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(cea care a fost trimisă la Comisia de contestaţii);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr................  din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii);
-          Copie Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile      Legii nr. 241/2013(cea care se contestă acum);
-           Copie plic pentru primirea Deciziei nr................din....... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ( pentru decizia care se contestă acum - să se distingă data poştei);
-          Copie Contestaţia la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011(pentru ultima decizie primită în baza OuG1/201,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013- să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii); );
-          Copie Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (ultima decizie primită în baza OuG1/2011, în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013, care a fost contestată în termenul legal, dar împotriva căreia nu am iniţiat acţiune în justiţie în Timişoara, conform hotărârii ICCJ);
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011 în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013 - să se distingă data poştei);
-          Copie cupon de pensie decembrie 2010 (numai pentru motivul 1/MODELUL1);
-          Copie Adeverinţa privind veniturile lunare realizate( primită anterior de la CMZ/CMJ);
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011( La ANEXA 3 să fie cuprins art.8)
-          Copie act de identitate al petentului (CI/BI)
-          Împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat –(v. MODELUL 2)
-          Copie chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii.
(Contribuţia bănească proprie este necesară pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii.
Prin urmare:
– fiecare membru de sindicat parte în proces, achită suma de 50 lei în contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala.
 Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-          membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-          dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.

            Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces.)

            b) dacă în interiorul termenului de 45 zile petentul primeşte răspuns  nefavorabil de la Comisia de contestaţii pensii, se prezintă imediat la Biroul Operativ al filialei (str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et.1) cu aceleaşi documente ca la punctul a), plus următoarele, tot în 4(patru) exemplare fiecare document, având scris pe fiecare filă „Conform cu originalul” şi semnătura:
- Copie răspuns (hotărârea) de la Comisia de contestaţii............ la Contestaţia la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013;
-Copie plic pentru primirea răspunsului (hotărârii) Comisiei de contestaţii .......... la Contestaţia la Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013(să se distingă data poştei);

Pentru uşurarea manipulării documentelor, fiecare rând de exemplare va fi adus în câte un plic A4, pe fiecare plic se vor scrie numele şi prenumele petentului , Casa de contestaţii pensii căreia s-a adresat şi Filiala 1 Timişoara a SCMD.
            Cele 4 plicuri cu documente se vor introduce într-un plic mai mare, pe care nu se va scrie nimic, acesta urmând a fi expediat de Biroul Operativ la Departamentul Juridic al SCMD

3. Biroul Operativ al filialei expediază documentele la Departamentul Juridic al SCMD.

4. Secretariatul General al SCMD verifică în baza de date şi transmite direct la Departamentul Juridic certificatul de membru SCMD al petentului.

5. Departamentul Juridic al SCMD depune acţiune la Tribunalul Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la termenul maxim de 45 zile de la primirea confirmării contestaţiei la Comisia de contestaţii, sau în termen de maxim 30 zile de la primirea răspunsului la contestaţie de către petent(data poştei).

MODELUL 1
Model de contestaţie împotriva deciziei de pensie emisă în baza Legii 241/2013
-          propus de Col(rt) justiţie militară Ioan OROS  / Filiala 1 Timişoara a SCMD –

Către

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul...............................................(MApN,MAI,SRI)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul/a.................................. domiciliat în ...............................................................
                        grad, rez/ret, nume, prenume                                                                     adresa
identificat cu CI/BI seria......nr...............emis de.......................la data de ...........................
CNP....................................trecut în rezervă cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr..................din..................cu dosar de pensie nr.........................din..............................
în temeiul dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi a art. 150 al. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 263/2010, formulez prezenta

CONTESTAŢIE*

            Împotriva Deciziei nr......................din.....................pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  prin care solicit :
I.                    Anularea (în tot sau în parte)  Deciziei nr......................din.....................pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ;
II.                 Emiterea unei noi decizii de pensie în temeiul aceleiaşi legi, în care să fie înlăturate erorile şi încălcările/neajunsurile de lege semnalate, cu luarea în consideraţie inclusiv a soluţiei la contestaţia formulată împotriva Deciziei nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011  (ultima decizie primită în  august, septembrie, sau chiar octombrie, după caz, şi contestată); 
III.              Restituirea sumei prin care am fost prejudiciat prin calcularea greşită (sau necalcularea) pensiei ce mi se cuvine potrivit stagiului de cotizare suplimentar efectuat după înscrierea la pensie.

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele:

MOTIVE
  1. Au fost încălcate dispoziţiile art. 1 al. 1 din Legea 241/ 2013, deoarece cuantumul pensiei înscris la punctul B din Decizia nr......................din..................... nu corespunde cu valoarea bruto a pensiei din decembrie 2010, fiind diminuată;
  2. Au fost încălcate prevederile art. 1 al. 3 din Legea 241/2013 deoarece nu mi-a fost calculată pensia corespunzător stagiilor de cotizare realizate după înscriearea la pensie;
  3. Pensia calculată pentru stagiile de cotizare după înscrierea la pensie mi-a fost acordată de la data de 01.10. 2013 şi nu de la data de 1 a lunii următoare în care am făcut şi depus cererea, contrar dispoziţiilor art. 107 al. 5 din Legea 263/2010;
  4. Cuantumul pensiei prevăzut la litera C din Decizia nr................... din..................... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 este incorect stabilit, având la bază Decizia nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, împotriva căreia am formulat contestaţie.
      În această situaţie, cuantumul prevăzut la litera C se bazează pe o decizie litigioasă, 
      care nu poate fi considerată corectă şi definitivă până la soluţionarea contestaţiei;
  1. Nu s-au respectat prevederile art. 7 din OuG nr. 1/2011, fiind luate în calcul valori ale soldelor mult inferioare celor prevăzute în Anexa 1/OuG nr.1/2011(se detaliază punctual perioadele şi sumele contestate versus prevederile din Anexa 1/OuG1/2011) ;
  2. Stabilirea veniturilor brute/nete realizate lunar nu cuprind toate primele (recompensele) existente în Adeverinţa nr. .............din .............emisă de CMZ /CMJ.... privind veniturile lunare realizare de subsemnatul, contrar prevederilor art. 8 din metodologia de calcul prevăzută în Anexa 3/OuG nr. 1/2011(se detaliază punctual datele/perioadele contestate versus datele din Adeverinţă) ;
  3. Încadrarea în grupele de muncă prevăzute în Decizia nr............din.....................privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, în care s-au revizuit grupele de muncă, şi pe care am contestat-o deoarece  nu corespunde  realităţii, dispoziţiilor HG nr.1294/2001 şi ordinului M 116/2002, unele perioade fiind omise sau încadrate greşit (se detaliază punctual perioadele şi grupele de muncă ce sunt contestate versus prevederile din HG 1294 sau ordinul M 116).
  4.  Alte motive

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-     Copie act de identitate (BI/CI)
-          Copie cupon de pensie decembrie 2010 (pentru motivul 1) ;
-          Copie Decizia nr................din........ pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile      Legii nr. 241/2013(cea care se contestă acum);
-           Copie plic pentru primirea Deciziei nr................din....... pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ( pentru decizia care se contestă acum - să se distingă data poştei);
-          Copie Contestaţia la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  ...............  a contestaţiei la Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011(pentru ultima decizie primită în baza OuG1/201,în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013- să se distingă data cînd a fost primită de Comisia de contestaţii); );
-          Copie Decizia nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (ultima decizie primită în baza OuG1/2011, în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013);
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr.........din ............privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 (pentru ultima decizie primită în baza OuG1/2011 în lunile august, septembrie sau chiar octombrie 2013 - să se distingă data poştei);
-          Copie Adeverinţa privind veniturile lunare realizate( primită anterior de la CMZ/CMJ);
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011( La ANEXA 3 să fie cuprins art.8)

Data    
                                                                                                              Semnătura

*NOTĂ:  Fiecare petent va adapta contestaţia la situaţia lui specifică, în funcţie de aspectele care îl nemulţumesc.

MODELUL 2
       Împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat

Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul/a......................................, domiciliat în .....................................................
CNP ....................................pensionar MApN/MAI/SRI , prin prezenta:
Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.

Data,                                                                                                                            Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD

ATENŢIE ! INFORMAŢIILE SCRISE CU ITALICE SUNT PENTRU ÎNDRUMARE.

 ELE NU FAC PARTE DIN DOCUMENT ŞI NU TREBUIE SĂ APARĂ ÎN REDACTAREA FINALĂ.

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD